Komentarai

T. Bagdanskis. Ką būtina žinoti apie prastovas ir subsidijas darbdaviams ekstremalios situacijos ir karantino dėl COVID-19 laikotarpiu?

Žemiau pateikiu esminę informaciją, ką būtina žinoti apie prastovas ir subsidijas privataus sektoriaus darbdaviams ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu (po LR Seimo 2020-04-07 priimtų įstatymų pakeitimų). Svarbu pažymėti, kad atitinkami Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimo įstatymai Seimo yra priimti, bet dar neįsigalioję. Valstybinė darbo inspekcija ir Užimtumo tarnyba atitinkamai yra parengusi su tuo susijusius teisės aktų projektus.

 1. Prastovos pagrindas
 • Pagal Darbo kodekso 47 str. 1 d. 2 punktą Darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ir karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.
 1. Prastovos apmokėjimas
 • Prastovos laikotarpiu darbdavys darbuotojui moka darbo užmokestį, ne mažesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma.
 • Darbdaviui, išskyrus darbdavį, kurio teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, patirtų darbo užmokesčio už prastovą išlaidų dalis kompensuojama Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytu dydžiu ir tvarka.
 1. Prastovos rūšys
 • Darbdavys gali paskelbti darbuotojui „ pilną“ prastovą, kai darbo funkcijos nevykdomos.
 • Darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis). Tokiu atveju už darbo laiką mokamas darbo užmokestis, o už prastovos laiką mokama nustatyta tvarka proporcingai.
 1. Darbdavio pareigos prastovos metu
 • Paskelbus prastovą Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju iš darbuotojo negali būti reikalaujama, kad jis atvyktų į darbovietę.
 1. Pranešimas Valstybinei darbo inspekcijai
 • Paskelbus prastovą Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prastovos paskelbimo darbdavys Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka informuoja Valstybinę darbo inspekciją apie prastovos paskelbimą darbuotojui.
 • Darbdaviai, iki DK pakeitimo įstatymo įsigaliojimo paskelbę darbuotojams prastovą Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo minėto įstatymo įsigaliojimo informuoja Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie prastovos paskelbimą darbuotojams, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.
 • Pranešime dėl paskelbtos prastovos nurodomas įmonės, įstaigos, organizacijos pilnas pavadinimas ir kodas, paskelbtos prastovos laikotarpis, darbuotojų skaičius, kuriems paskelbta prastova, įmonės, įstaigos, organizacijos atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas.
 • Darbdaviai, nevykdantys pareigos pranešti apie darbuotojui ar jų grupei paskelbtą prastovą arba pateikiantys klaidingą informaciją atsako įstatymų nustatyta tvarka.
  Įmonių, kuriose darbuotojui ar jų grupei paskelbta prastova, sąrašas bus viešai skelbiamas VDI interneto svetainėje.
 • Pranešimo dėl paskelbtos prastovos forma paskelbta VDI interneto svetainėje vdi.lt(https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=112)
 1. Subsidijos dydžio pasirinkimas
 • Pagal pakeistą Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2dalį darbdaviamsdėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbtos prastovos metu išlaikantiems darbo vietas mokama subsidija darbo užmokesčiui nuo kiekvienam prastovoje esančiam užimtam asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio.
 • Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas procentais nuo užimtam asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio, kuris negali būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino dienos nustatytas darbo užmokestis, ir, darbdavio pasirinkimu, sudaro 70procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio arba 90 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga.
 • Taigi darbdavys turi teisę pasirinkti subsidijos dydį priklausomai nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio už prastovą.
 • Jei priskaičiuotas darbo užmokestis už prastovą siekia 867 eurus ir mažiau, darbdaviui apsimoka kreiptis dėl 90 % subsidijos dydžio. Siekiant gauti maksimalią subsidiją (607 eur), kai taikomas 90% subsidijos dydis, priskaičiuotas darbo užmokesčio už prastovą dydis turi sudaryti 674 eurus (nuo šios sumos 90 % sudaro 606,6 eurų).
 • Jei priskaičiuotas darbo užmokestis už prastovą siekia daugiau nei 868 eurus (nuo šios sumos 70 % sudaro 607,6 eurų), darbdaviui apsimoka kreiptis dėl 70 % subsidijos dydžio. Siekiant gauti maksimalią subsidiją (910,50 eur), kai taikomas 70% subsidijos dydis, priskaičiuotas darbo užmokesčio už prastovą dydis turi sudaryti 1300 eurų (nuo šios sumos 70 % sudaro 910 eurų).
 • Jeigu užimtam asmeniui prastova Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atvejupaskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam užimto asmens prastovos laikui. Pavyzdžiui, jei darbdavys taiko dalinę prastovą pusei įprastos darbo laiko normos, t. y. nustatoma prastova 20 val. per savaitę, tai atitinkamai subsidijos dydis sudarys pusę subsidijos, nuo tos kurią darbdavys gautų, jei prastova būtų visai darbo laiko normai.
 • Darbdaviai, kuriems buvo mokama subsidija darbo užmokesčiui Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 14 punkte nurodytiems užimtiems asmenims, turi išlaikytine mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos.
 • Reiktų, kad sutaptų informacija apie darbuotojus teikiama VDI, Užimtumo tarnybai ir įsakymuose dėl prastovos.
 1. Kreipimasis į Užimtumo tarnybą
 • Dėl subsidijos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė.
 • Darbdaviai, kurie atitinka visas šias sąlygas turi teisę gauti subsidijas:
 • 1) kurių teisinė forma nėra biudžetinė įstaiga;
 • 2) kuriems nėra iškelta bankroto byla ir nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
 • 3) kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo dienos neturėjo baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nurodytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo dienos paskirtą administracinę nuobaudą pagal žemiau nurodytuose Administracinių nusižengimų kodekso straipsniuose apibrėžtus administracinius teisės pažeidimus: 96 straipsnis – Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas; 97 straipsnis – Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas; 99 straipsnis – Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas; 100 straipsnis – Darbo laiko apskaitos pažeidimas; 106 straipsnis – Laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas;150 straipsnis – Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas);
 • 4) kurie dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino darbuotojams Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbė prastovą ir taip išlaiko jiems darbo vietas.
 • Kreipiantis dėl subsidijos skyrimo pirmą kartą, teikiami šie dokumentai:
 • Užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gauti.
 • Užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos Prašymasišmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova.
 • Dokumentų, patvirtinančių prastovos paskelbimą, kopija.
 • Daugiau informacijos ir formas rasite: https://uzt.lt/subsidijos-darbdaviams-prastovu-laikotarpiu-2/
 1. Darbdavio įsipareigojimai, gaunant subsidiją
 • Kreipiantis dėl subsidijos reikia patvirtinti: „esu išmokėjęs darbuotojams, už kuriuos man bus mokama subsidija darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu, dalį (30 proc. arba 10 proc.) nuo jiems priskaičiuoto darbo užmokesčio už praėjusį kalendorinį mėnesį. Tokia nuostata reiškia, kad darbdaviams už prastovą reiktų sumokėti atitinkamai 30 proc. arba 10 proc., o likusius pinigus darbuotojams bus galima išmokėti gavus subsidiją.
 • Kaip minėta, darbdaviai, kuriems buvo mokama subsidija, turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos, t.y. ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbuotojų, už kuriuos buvo mokama subsidija darbo užmokesčiui, darbo vietų.
 • Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) nustačius, kad darbuotojas, kurio darbdaviui paskirta ir mokama subsidija darbo užmokesčiui, vykdo darbo funkcijas jam DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbtos prastovos metu, darbdavys ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sprendimo nutraukti subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimą priėmimo privalo grąžinti visą iki nurodyto sprendimo priėmimo jam išmokėtą subsidijos darbo užmokesčiui sumą, gautą už darbuotoją, dėl kurio buvo nustatytas minėtas pažeidimas.
 • Darbdaviai, kuriems subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas buvo nutrauktas, per 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos atleidę iš darbo daugiau kaip 50 procentų darbuotojų, kuriems Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju buvo paskelbta prastova ir už juos mokama subsidija darbo užmokesčiui, išskyrus darbuotojus, atleistus pagal DK darbo sutarties šalims susitarus dėl išbandymo, darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių ar dėl svarbių priežasčių, darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės bei nesant darbo sutarties šalių valios, ar dėl darbuotojo mirties, dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse gali ne anksčiau kaip po 12 mėnesių baigus mokėti subsidiją darbo užmokesčiui.
 1. Subsidijos nutraukimas
 • Kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas;
 • Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
 • Įregistravus likviduojamos įmonės statusą Juridinių asmenų registre;
 • VDI nustačius, kad darbuotojas, kurio darbdaviui paskirta ir mokama subsidija darbo užmokesčiui, vykdo darbo funkcijas jam Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbtos prastovos metu.
 1. Prastovos apmokėjimo įtaka atostoginiams ir kitoms išmokoms
 • Jei darbuotojas turi sukaupęs nepanaudotų atostogų, nusprendus panaudoti turimas atostogas, kyla klausimas kaip bus skaičiuojami atostoginiai? Dėl prastovos periodo ir sumažėjusio apmokėjimo neturi sumažėti atostoginiai, nes pagal 2017 m. birželio 21 Vyriausybės nutarimo Nr. 496 8. p. tai, kas mokama prastovos metu neturi patekti į darbo užmokestį, atostoginiams apskaičiuoti (apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, neįskaitomos dienos ar valandos, kai darbuotojas faktiškai nedirbo įmonėje, taip pat piniginės sumos, išmokėtos už tas dienas ar valandas).

Dr. Tomas Bagdanskis yra advokatų profesinės bendrijos „iLaw“ advokatas, VU Teisės fakulteto docentas

Back to top button