Komentarai

R. Merkevičius. Ikiteisminio tyrimo pradėjimas ir ideali procesinė pilkoji zona pareigūnų savivalei ir piktnaudžiavimams

Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija) 2 straipsnis iškilmingai skelbia, kad „Lietuvos valstybę ku­­ria Tauta“. Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalis jam ambicingai antrina – „val­džios įstaigos tarnauja žmo­nėms“. Kaip žinia, „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai tai­komas aktas“, „kiekvienas savo tei­ses gali gin­­ti remdamasis Konstitucija“, „nega­lio­ja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Kons­titucijai“, „įsta­ty­mo nežinojimas neat­lei­džia nuo atsakomybės“ (Konstitucijos 6 ir 7 straips­niai).

Net ir tie bendruo­me­nės na­riai, kurie nėra skaitę ar nežino šių savo pagrindinės su­­tarties su valdžia nuostatų, su kiek­vie­nais rinki­mais į Lietuvos Respublikos Seimą ar Respublikos Prezidento pa­­rei­gas, taip pat ir su kiek­vie­nu aukščiausiųjų valstybės pareigūnų paskyrimu sieja tam tik­rą „viltį gy­­ven­ti geriau“. Su kiekvienu Lie­tuvos Respublikos generalinio prokuroro (toliau – generalinis prokuroras) paskyrimu bendruo­me­nė įprastai viliasi tapti saugesne nuo nusikalstamų kėsinimųsi, ti­kisi didesnės pagarbos ir tei­sė­­tu­mo tiems, ku­rie paten­ka į kriminalinės jus­ticijos smag­ratį. Generalinis prokuroras ir jo ar­ti­miau­­sia komanda, taip pat ir Lietuvos Respublikos pro­kuratūra, kaip konstitucinė institucija sui gene­ris, yra ar bent jau turi būti (Lietuvoje – vėl tapti) di­džiausiu, lemiančiu procesinės galios centru. Tad ne­atsi­tik­ti­nai su Gene­ra­linio prokuroro paskyrimu yra siejamos didžiausios viltys ir lū­kesčiai kri­­mi­nalinėje jus­ti­cijoje.

Prieš beveik metus laiko formuoti bau­džiamojo persekiojimo praktiką Lietuvo­je Res­­publikos Prezidentas kartu su Seimu patikėjo nau­ja­jai Generalinei proku­ro­rei, su ku­rios stojimu prie Lietu­vos Respublikos proku­ra­tūros vairo, matydami pra­žūtingus Lie­tu­­vos Respublikos prokuratūros stag­na­cijos (tam tikrais aspektais net ir degradacijos) de­­šimt­me­čio pa­darinius, didžiules viltis dėjo visi, trokštantys išsaugoti visų pirma pro­ku­rorą, kaip ne­prik­lauso­mą parei­gū­ną baudžiamajame procese; trokštantys profe­sio­nalumo, kompetencijos ir teisė­tu­mo krimina­li­nėje žvalgyboje ir baudžiamajame pro­cese; neišskiriant ir advokatų – tradicinių proku­ro­­rų procesi­nių opo­nen­tų. Prisiim­da­ma šias pareigas, Genera­li­nė prokurorė prisiekė inter alia „vykdyti Kons­tituciją ir įs­taty­mus, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališka, są­ži­nin­­ga ir saugoti gerą prokuroro vardą“. Pirmieji vieši žodiniai Generalinės prokurorės pa­reiškimai bu­vo tik­rai drąsūs, ambicingi ir suteikiantys viltį, kad Lietuvoje vėl „atkuria­mas“ realus ir veiksmingas Kons­­titucijos 118 straips­nio galiojimas, kad Lietuvos proku­ra­­tūra nebebus ikiteisminio tyrimo įstaigas, ypač policiją, aptarnaujančia institucija. De­ja, panašu, kad šis entuziazmas labai greitai atvėso, iš­blė­so, o il­­gainiui ir visiškai iš­sisklaidė. Situacija Lietuvos Respublikos prokuratūroje „sėkmingai“ su­­grįžo į prieš de­­­šimt­metį pradėtą arti vagą ir primena vaikystėje žiūrėtą sovietinį ani­­macinį filmuką apie auksinę an­tilopę. Tačiau šis straipsnis ne apie Generalinę proku­ro­rę ir pro­ku­ratū­ros vertybinę kryptį. Jis apie vil­tį turėti skaidresnę ir sąžiningesnę kriminalinę justiciją. Šia­­­­me straipsnyje plačiau aptariama itin ydin­ga Lietuvoje išvešėjusi ikiteisminio tyrimo pra­dėjimo / ne­­pra­dėjimo prak­tika – tik viena iš procesi­nių sričių, paten­kanti į Gene­ra­linės pro­kurorės profesinį akiratį.

Ikiteisminio tyrimo pradėjimas / nepradėjimas (kalbant Lietuvos Respublikos bau­­­džiamojo pro­ce­so kodekso (toliau – Baudžiamojo proceso kodeksas ar BPK) žo­džiais, „atsisakymas pra­dė­ti ikiteisminį tyrimą“) yra itin svarbus teisinis institutas. Štai, nuo baudžiamojo perse­kio­­jimo institucijų valios pra­­dė­ti / nepradėti ikiteisminį tyri­mą tiesiogiai prik­lauso asmuo, kuris nu­ken­tėjo nuo nusikalstamos veikos: įstatymų leidėjui panaikinus privataus kal­tinimo bylų pro­ce­­są, iki­teisminis tyrimas liko vienintelis procesinis ke­­lias, kuriuo nuo nu­sikalstamos vei­kos nukentėjęs as­muo te­gali patek­ti į teismą, įgyvendinti savo teisę į teis­­minę pažeistų teisių gyny­bą ir tikėtis tei­singumo. Vien nuo že­miau­sio pro­ce­sinio rango baudžiamojo perse­kio­jimo institucijų – iki­teisminio tyrimo pareigūno ir jo vadovo – valios priklausantis ikiteisminio tyrimo pradėjimas aps­prendžia ir procesinę prie­var­tą, kuriai neatidėliotinais atvejais net nereikia išankstinio teismo lei­dimo. Baudžiamajame procese taikoma procesi­nė prievarta (pvz., kratos, elek­tro­ninių ryšių kon­trolė ir t. t.) yra pats efektyviausias, svarbiu visuomenės interesu in abstracto pa­tei­sinamas net pačios jautriausios in­formaci­jos ga­vimo būdas, tad ikiteisminis tyrimas tampa itin patraukliu lauku, leidžiančiu veiks­min­gai spręsti įvairius klausimus ar santykius, nebūti­nai susijusius su tikra nu­­sikalstama veika.

Nuo ikiteis­mi­nio tyrimo pradėjimo / nepra­dė­­ji­mo tiesiogiai prik­­­lauso ir nusikalstamumo Lietuvoje rodikliai: pap­ras­tai tariant, nepradėjai ikiteisminio tyrimo – nėra nusi­kals­ta­mos veikos; nepradėjai daug ikiteisminių ty­rimų Lietuvos mastu – žiūrėk, ir nusikalstamu­mas Lie­tu­voje for­ma­liai su­ma­­­žėjo, vis mažėja ir mažė­ja. Ar nuo to, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnas ne­­pradėjo ikiteisminio tyrimo dėl nusikalstamos vei­kos, padaugėjo saugumo ir teisingumo? Ar tikrai tai sumažino nusikalstamumą? Var­gu bau, o gal net priešingai – jis apsprendžia ir paaiškėjančio, ir ypač latentinio nusikalstamumo di­dėjimą. Šiuo aspektu (gal kiek šar­žuo­jant, tačiau nepaneigiant reikalo esmės) netgi galima sa­ky­ti, jog nu­si­­kalstamumo lygis Lie­tuvoje apskritai yra „toks, ko­kio tam tikru momentu prisireikia“ bau­džiamajai valdžiai: jei reikia, kad nu­sikalstamumas tam tikram laikui būtų sumažėjęs, nes tai esą rodo Lietuvos Respublikos proku­ra­­tūros ir kitų baudžiamojo per­­sekiojimo institucijų darbo veiks­­mingumą, tuo galima nuraminti bend­ruo­menę ir pelnyti didesnį jos pasitikėjimą, rei­kia apdovanoti vadovaujančius pareigūnus ir pan., tą ga­lima gana lengvai pasiekti (ir tas de fac­to yra siekiama) atsisakymais pradėti ikiteisminį tyrimą ar tie­siog ikiteisminio tyrimo nepradė­ji­mais; jei reikia sukelti didesnę grėsmę ir pakurstyti bendruome­nės bai­­mę, pa­rodyti išaugusį bau­džia­mojo persekiojimo institucijų darbo krū­vį ir svarbą, ir tuo, pvz., patei­sin­ti didesnį prievartos naudojimą, iniciatyvą padidinti fi­nansavimą, pakelti darbo užmokestį ir pan., į pa­galbą gali­ma pasitelkti ikiteisminio tyrimo pra­dė­jimą (nepagrįstai pradėtus ikiteisminius tyri­mus juk bus galima ty­liai nutraukti).

Ikiteisminio ty­rimo pradėjimas / nepradėjimas daro tiesioginę įta­­ką „ant že­mės dirbančių“ baudžiamojo perse­kio­jimo institucijų parei­gū­nų dar­bo krūviui – nepra­dėjai ikiteis­mi­nio tyri­mo, dirbti nereikia; pra­dė­jai ikiteisminį tyrimą – arba sau susikūrei, arba kolegai sukūrei dar­bą, tačiau nuo darbo krūvio dar­bo užmokes­tis pareigūnams juk nekinta. Nors tai nėra šios analizės da­lykas, ta­čiau aptariamu as­pektu tie­­­siog negalima nutylėti ir to, jog viena vertus šis – regist­ruotas ir iki­teis­mi­nio tyrimo pra­dėjimu / nepradėjimu lengvai koreguojamas – nusikalstamumas yra viso labo tik pa­viršiuje ma­to­ma nusikals­ta­mu­mo aisbergo viršūnėlė – jis tesudaro tik nedidelį nuošimtį tik­ro­jo, realaus nusi­kals­tamumo (deja, baudžiamoji valdžia šio tikrojo, realaus nusikalsta­mu­mo apskri­tai ne tik netiria (nematuoja), bet net ir ne­dis­kutuoja; elgiamasi taip, tarsi jo apskritai nebūtų; gal tik išskyrus ko­­rup­ciją ir nepilnamečių delinkvenciją); kita vertus į vie­šąjį diskursą nepatenka ir po­licijos pa­rei­gū­nų skaičiaus santykis su jų „administruojamomis“ nu­si­kalstamomis veikomis (nors bū­tent šis kri­te­rijus yra vienas svarbesnių, vertinant ikiteisminio tyrimo įstaigų veiklos efekty­vu­mą, šiai veiklos sri­čiai ski­ria­­mų resursų pagrįstumą ir racionalumą, ir t. t.; šiuo aspektu jau nesileidžiu į žemesnį buitinį lygmenį ir ne­diskutuo­ju, kiek faktiškai darbo lai­ko ikiteisminio tyrimo pareigūnas skiria savo tiesiogi­nėms funk­ci­joms atlikti – tirti nusikalstamą veiką, ir kokia yra šio procesinio darbo kokybė). Taigi ikiteis­mi­nio ty­ri­mo pradėjimas / nepradėjimas tu­ri di­džiulę ne tik procesinę, bet ir eko­no­minę, socia­linę ir įvairią kitokią reikšmę Lietuvos bendruomenei ir valstybei.

Ikiteisminio tyrimo pradėjimas / nepradėjimas yra viena tų „nedėkingų“ baudžiamųjų pro­ce­si­nių temų (jų, žinoma, yra gerokai daugiau; jas bus galima aptarti kituose straipsniuose), kuo­met tei­si­nė praktika gerokai skiriasi ir nuo įstatyminio re­guliavimo, ir juolab nuo baudžiamojo pro­ceso teisės dok­trinos. Šiuo aspektu labiausiai gaila tei­sės mokyklų studen­tų – būsimų proku­ro­rų, advokatų ar tei­sė­jų, kurie skaito tokius vadovėlių ar mokslinių studijų tekstus, kuriems į gal­vas yra kemšamos ir reika­lau­jama žinoti tokias teo­ri­nes tie­sas – funda­men­ta­lius principus, stan­dar­tus, garantijas ir pan., kurios kas­dienėje Lietuvos tei­­si­nė­je prak­tiko­je pasitinkamos su iro­niška šyp­sena (ypač tų, sąlyginai pavadin­kim, „gatvės universitetus baigusių ekspertų“, kurie apie šiuos principus ir stan­dar­tus nė­ra girdėję ar gal kaž­kur ir girdėjo jų skambesį, bet jų toli gražu nesuvokia ir turbūt niekada nesuvoks). Pa­radoksalu, bet prie primityvios teisinės praktikos contra legem itin grei­tai prisi­tai­ko ir dalis tų – dabar prokurorų ar teisė­jų – kurie stu­dijų suole stebino jauną amžių ir patirties stoką pralenkiančiomis išmintingomis įžvalgomis apie pro­cesinę formą ir jos reikšmę, ku­rių akys degė noru saugoti žmo­gaus orumą ir teises, kuriems profesinė pagarba ir padorumas bu­vo vienos svarbesnių procesinių vertybių. Šiuo straips­niu kvie­čiama pamatyti ikiteisminio tyri­mo pradėjimo / nepradėjimo procesą tokį, koks jis yra iš tiesų, nu­siėmus baudžiamosios valdžios pri­mygtinai dedamus rožinius aki­nius – pamatyti tikrąją teisinę prak­­tiką, o ne aklai tikėti tam tik­rais baudžiamosios valdžios viešai manifestuojamais procesi­niais mi­tais.

Tai, kad galimai buvo padaryta nusikalstama veika ir apie ją buvo pranešta baudžia­mo­jo per­se­kio­jimo institucijoms, Lietuvoje nereiškia, kad baudžiamojo persekiojimo institucijos pra­dės iki­teis­mi­nį tyrimą, ištirs nusi­kals­tamą veiką, nustatys kaltininką ir jis sulauks pelnytos atsakomybės.

Baudžiamojo proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalis skelbia: „baudžia­mo­jo proce­so paskirtis yra gi­nant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės in­teresus grei­tai, išsamiai ats­kleis­ti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nu­si­kals­tamą vei­ką padaręs asmuo bū­tų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas“. BPK 2 straips­nis expressis verbis įparei­go­ja „prokurorą ir ikiteisminio tyrimo įstaigas kiekvienu atveju, kai pa­aiš­kėja nusikalstamos vei­kos požy­mių, pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numa­ty­tų prie­monių, kad per trum­piau­sią laiką būtų at­liktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika“. Pa­gal BPK 168 straipsnio 1 dalį atsi­sa­kyti pradėti iki­teis­minį tyrimą galima tik šioje teisės normoje ex­pres­sis ver­bis nurodytais atvejais – „tik tuo atveju, kai nurodyti duomenys apie nusikalstamą vei­ką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios BPK 3 straips­nio 1 dalyje nurodytos aplinkybės“. Lie­tu­­voje vy­rau­janti baudžiamojo proceso teisės doktrina visuose bau­džiamojo proceso teisės vado­vė­liuose pabrėžia legalumo (baudžia­mo­jo persekiojimo privalomu­mo) principą, kuris inter alia reiš­kia, kad Lie­tuvos ikiteismi­nio tyrimo pa­­­reigūnai ir prokurorai privalo pra­dėti ikiteisminį tyrimą dėl kiek­vie­nos paaiškėjusios nusikalsta­mos veikos ir ją ištirti. Viešajame dis­kur­se (ir ypač tame, kurį vysto baudžiamo­ji valdžia) itin mėgstama ar­gu­men­tuoti baudžiamosios at­sa­komybės (bausmės) ne­iš­ven­giamu­mo princi­pu. Api­bend­rinant šį tei­si­nį reguliavimą, galima daryti ka­tegorišką iš­­vadą, jog Lie­tuvoje iki­teisminis tyri­mas privalo bū­ti pra­dėtas visais atvejais, kai paaiškėja, kad in concreto ga­lėjo būti pa­­daryta nusi­kals­tama vei­ka. Lie­tuvoje ex lege negalima tokia situacija, kad bau­džia­mo­jo perse­kio­­­ji­mo instituci­joms yra žinoma – joms yra pranešta, kad in concreto galėjo bū­ti pada­ryta nusi­kals­­­­ta­ma veika, bet ikiteisminio ty­rimo dėl paaiškėjusios nusikalstamos veikos jos ne­pradeda. De­ja, šios procesinės teisinės nuostatos visa savo kategoriška galia yra skirtos tik bendruo­me­nei ir teisės studentams. Baudžiamojo persekiojimo institucijos nesijau­čia jomis susaistytos. Tiesa, bau­džiamojo persekiojimo institucijų vadovai ar pareigūnai jas prisimena ir iškilmingai pacituoja prieš televizijos kameras, kai stengiasi pateisinti savo veiksmus.

Žinoma, tam tikrą baudžiamojo persekiojimo specifiką suku­ria taip vadina­mos privačiai vie­šo kal­tinimo by­­los, kuriose baudžiamasis persekiojimas priklauso nuo nukentėjusio asmens valios – iki­teis­mi­nis tyrimas dėl nusikalstamų veikų, nu­ro­dy­tų BPK 167 straipsnio 1 da­lyje, pradedamas tik tuo at­­ve­ju, kai yra nukentėjusiojo skundas ar jo tei­sėto ats­tovo pareiški­mas. Tiesa, jei šios nusi­kals­ta­mos vei­kos turi visuomeninę reikšmę ar jomis yra pa­daryta žala asmeniui, ku­ris dėl svarbių prie­­žas­čių negali ginti teisėtų savo interesų, ikiteis­mi­nį ty­rimą prokuroras gali pra­dėti ir ex officio, nelaukdamas ir nepai­sant nukentėjusio asmens valios (BPK 168 str. 2 d.). Plačiau nediskutuojant to, ar apskritai gali būti to­kios veikos, kurių nusikals­ta­­mas / nenusikalstamas pobūdis priklauso nuo nukentėjusio asmens va­lios, tad ir bau­džia­masis per­­sekiojimas yra paliekamas nuken­tė­jusio as­mens valiai ir apsisprendimui, pa­minėti būtina bent du ikiteisminio tyrimo pradėjimo / nepra­dė­ji­mo tema svarbius as­pek­­tus. Visų pir­ma nukentėjusio as­mens valia ir apsisprendimas persekioti / ne­­per­se­kioti turi būti visiškai laisvas: nei įstatyminis reguliavimas, nei juolab baudžiamojo perse­kio­jimo institucijos tam negali daryti jokios įta­kos – nei siūlyti, nei pa­tarti, nei skatinti, nei tie­siogiai ar ne­­tiesiogiai, grubiai ar subtiliai versti. Prie­šin­gai – baudžiamojo persekiojimo insti­tu­cijos privalo aktyviai saugoti ir užtikrinti nukentėjusiojo as­mens valios laisvę ir apsisprendimo au­tonomiją. Antra vertus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) ju­­rispru­den­cijoje BPK 168 straipsnio 1 da­lyje nurodyto nukentėjusiojo skundo samprata yra interpre­tuo­ja­ma itin plačiai: apima iš esmės bet kokį nukentėjusio asmens valios persekioti pareiškimą – tiek su­­formu­luo­tą rašytiniame do­ku­men­te, tiek išreikštą žodžiu ir t. t. Nors šią plačią nukentėjusiojo skundo sam­pra­tą LAT skelbia tais at­vejais, kai nuo to priklauso kalti­na­­­mojo nuteisimas, tačiau BPK 168 straipsnio 1 dalyje nurodyto nu­kentėjusiojo skundo samprata yra viena (vieninga) ir negali būti inter­pre­tuojama skirtingai pa­gal tai, ar reikia nuteisti kaltinamąjį, ar reikia suteikti galimybę ikiteismi­nio tyrimo pareigū­nui ne­pra­dėti ikiteisminio tyrimo. Tad visais atvejais, kai sprendžia­mas ikiteisminio tyrimo pradėjimo / ne­­pradėjimo klausimas, turi būti vadovaujamasi plačia nuken­tė­­­ju­­­siojo skundo ir visiškos nuken­tė­­ju­­­siojo laisvės ir autonomijos samprata. Deja, baudžiamojo persekiojimo praktikoje ir į šiuos proce­si­nius postula­tus ne­krei­piamas dėmesys.

Viena vertus, greta šio, atrodytų, gana aiškaus įsta­ty­mi­nio regu­lia­vimo Ge­­neralinis prokuro­ras su­­­kūrė „papildomą“ tei­sinį instrumentą, ku­ris leidžia baudžia­mo­jo per­se­­kiojimo institu­ci­joms norima linkme veiksmingai re­gu­liuoti pradėtų / ne­pra­dėtų ikiteisminių ty­rimų skaičių. Generalinio pro­ku­­roro „Rekomendacijose dėl iki­teisminio ty­ri­mo pradžios ir jos regis­tra­vimo tvarkos“ nurodyta inter alia, kad nukentėjusysis ar jo tei­sė­tas atstovas, pra­neš­damas apie daiktų ar dokumentų praradimą ar­ba tur­to sunaikinimą ar su­ga­dinimą, gali „pa­gei­dauti gauti pažymą dėl kreipimosi į ikiteisminio ty­rimo įs­taigą“. Šį „pa­gei­davimą“ jis gali išreikšti „užpildydamas pra­šymo išduoti pažymą ne­at­­lie­kant tyrimo for­mą“. Kai ikiteisminio tyrimo įstaiga gauna tokį „prašymą iš­duo­ti pažy­mą neatlie­kant tyrimo“, ikiteis­mi­nio tyrimo ji nepradeda, tyrimo neatlieka ir šiuo klausimu net nepriima pro­ce­sinio sprendimo (tie­siog užrašoma rezoliucija „išduoti pažymą“). Šis Ge­ne­ra­­linio prokuroro sukurtas teisinis reguliavi­mas praktikoje reiškia, jog asmeniui, ku­ris kreipiasi į policiją ir praneša, kad naktį buvo apgadintas jo auto­mo­bilis (turto sugadinimo sampra­ta šiuo aspektu interpretuojama labai plačiai), policijos pa­reigūnai „pa­­siūlys“ ne „rašyti pa­reiški­mą“ pra­dėti ikiteisminį tyrimą ir ieškoti šios nusikalsta­mos veikos kalti­nin­ko, o „pagei­dau­ti gauti pa­­žy­mą dėl kreipimosi į ikiteisminio tyrimo įstaigą“. Bau­­džiamojo perse­kio­ji­mo institu­ci­jų įtikinė­ji­mo retorika yra buitiška ir ga­na primityvi: (a.) nuken­tė­jusiajam juk esą „vis vie­na svarbu tik gauti drau­di­­mo iš­moką“ ir (b.) kaltinin­ko nustatyti vis vie­­­na nepavyks. Kadangi patys po­­licininkai savo atliekamo darbo svarbą dažnai mėgina palyginti su gydy­to­jų atliekamo darbo svarba, ga­­lima įsivaizduoti bendruomenės reakciją, jei į gydymo įstaigą atvykusiam li­goniui registratūroje pa­sa­kytų, kad jis vis viena neišgys ar kad dėl didžiulio gydytojų darbo krūvio jam vis viena nebus suteikta rei­kiama pagalba, todėl gal geriau tegul jis važiuoja namo, dėl šven­tos ramybės išgeria pa­­racetamolio ar ibuprofeno ir ramiai paguli, o ne trukdo čia gydytojus, kurie tu­­ri sunkesnių ligonių ir sunkesnių ligų, ku­rias reikia išgydyti? Jei nukentėjęs nuo nusikalstamos vei­kos pasirodo esąs so­cia­liai atsa­kin­gas ir pa­­reiškia, jog vis dėlto no­rėtų, kad kaltininkas sulauktų at­pildo už savo ne­tei­sė­tą veiką, šį nukentė­ju­sio­jo sociali­nės atsakomybės jausmą greitai atšaldo gani dažni policijos pa­reigūno žodžiai, kad, jei kreip­si­tės dėl ikiteisminio tyrimo pradėji­mo, tai ži­no­kite, kad pa­žymos draudimui grei­tai negausite, nes, girdi, reikia at­­likti tyrimą, išsiaiš­kin­ti. Pap­ras­tai tariant, cituota Generalinio prokuroro teisės akto nuostata yra tiesiogiai siekiama „papro­tin­ti“ nuo nusikalstamų veikų nukentėjusius asmenis nenorėti, kad būtų pradėtas ikiteisminis ty­rimas, nes taip esą yra naudingiau pačiam nukentėjusiajam. Susidū­ręs su tokiu policijos pareigūnų entuziazmu tirti nusikalstamą veiką, ne vienas nukentėjusysis pasiren­ka „pažymą dėl kreipimosi į ikiteisminio ty­rimo įs­taigą“.

Api­bend­rintai vertinant šį Generali­nio proku­ro­­­­­ro sukurtą teisinį reguliavimą, darytina išva­da, jog teisės akto – Generalinio prokuroro rekomendacija – juridinės for­mos požiūriu šis teisi­nis re­gulia­vi­mas tiesiogiai prieštarauja Baudžiamojo proceso kodeksui, tačiau žymiai didesnė bė­da yra jo turinys – jis neleistinai suteikia ikiteisminio tyrimo pareigūnams ga­limybę daryti įta­ką nu­ken­tėjusio asmens va­liai ir apsisprendimui; de facto ši įtaka daroma, tik­riau­siai, kasdien, tuo bū­du ne tik pažeidžiant nu­ken­tėjusio asmens teises, bet ir aiškiai iškreipiant nusikalstamumo Lie­tu­voje vaizdą. Aptariamas Ge­ne­­ralinio prokuroro sukurtas teisinis reguliavi­mas kelia ir daugiau abe­jonių: ar teisinis reguliavimas, ku­ris žemiausios procesinės grandies baudžiamosios val­džios institucijų pa­reigūnams suteikia ins­tru­men­tą, švelniai tariant, „pastūmėti“ ar „paprotinti“ nu­ken­tėjusiuo­sius neinicijuoti pro­­ce­sinio tyrimo, nors nukentėjusiojo skunde ar pareiškime nurodyti veiks­mai, nuo kurių jis nukentėjo, yra akivaizdžiai nusikalstami (tas aiškiai matyti iš jų padarinių, apie kuriuos in­formuoja nukentėjusysis), ne­ska­ti­na pa­ties to nusikalstamo el­gesio? Ar tuo pačios po­licijos įs­tai­gos ne­siunčia­ signa­lo potencialiems nusikaltė­liams, kad tam tikros tipinės nusikals­ta­mos vei­kos, kurių pa­da­ri­nius (nuostolius) kompensuoja draudi­kai, nebus (nėra) tiriamos? Ko­dėl bau­džia­mo­jo perse­kio­jimo insti­tu­cijų neveikimas – tokio nusikalsta­mo elgesio toleravimas, jo netiriant – yra dirbtinai per­keliamas pirmiausiai ant draudiko, o ilgainiui – per bendrą privalomų drau­dimo įmo­kų didi­ni­mą, argu­men­tuojant išmokų didėjimu – ir ant visos bend­ruomenės pečių? Galų gale, kokias moralines ver­ty­bes ir kokią socialinę atsakomybę diegia ši tei­sinė praktika? Gene­ra­­­linė prokurorė jau beveik finišuoja pirmuosius savo kadencijos metus, tačiau ši jos pirm­takų su­­­­­­kurta teisinė prak­ti­ka sėkmingai tęsiama, įgauna vis platesnį mąstą ir didesnį procesi­nį pa­g­­rei­­tį. Gene­ra­­linei prokurorei ži­nant apie tokią visuotinai vyraujančią teisinę prak­ti­ką, iš Lietuvos Respublikos genera­li­nės proku­ra­tū­ros dvelkia tik visiško ignoravimo šaltukas.

Aptariamu aspektu pažymėtina ir tai, jog jei aukščiau aprašytoje tipinėje, kasdienėje situaci­jo­­je nukentėjęs asmuo vis dėlto „prisiprašo“, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai nu­si­kals­ta­mos veikos, kuria jam pa­da­ryta žala, tai ipso facto visiškai nereiškia, kad pradėtas ikiteis­mi­­nis tyri­mas ir bus atliekamas – galimai nusikalsta­ma veika bus tiriama ir ištirta. BPK 31 straipsnio 1 da­lyje nu­­rodyta, kad kai ikiteisminio tyrimo metu visi rei­kiami proceso veiksmai yra atlikti ir yra iš­­naudotos vi­sos galimybės nustatyti nusikalstamą vei­ką padariusį asmenį, tačiau toks asmuo ne­nu­­statytas, pro­ku­­roras turi teisę sustabdyti ikiteisminį tyrimą. Generalinis pro­kuroras „Reko­men­da­­cijose dėl formali­zuo­tos tvarkos taikymo atliekant ikiteisminį tyrimą“ nustato 5 darbo dienų (ku­rios skaičiuojamos nuo iki­teisminio tyrimo pradėjimo) terminą to­kiam „for­malizuota tvarka at­liekamam iki­teis­miniam tyri­mui“ atlikti (šiuo aspektu vėl atkreip­ti­nas dėmesys į tai, kad Bau­džia­mojo pro­ceso kodekse apskritai nė­ra nė žo­džio apie jokią „forma­li­zuotą tvarką“, o ir pats pa­vadinimas „formalizuota tvarka“ yra abe­jo­ti­nas – jis suponuoja mintį, tar­si kriminalinėje jus­ti­ci­joje būtų dar ir kažkokia „ne­for­malizuo­ta tvar­ka“). Pasak Generalinio prokuroro, šis „greitas pir­minių būtinų proceso veiksmų atlikimas ir procesinio spren­di­mo priėmimas užtikrina proceso eko­nomiškumą, darbo krūvių mažinimą ir racionalų žmogiš­kų­­jų išteklių panaudojimą“. Atmetus Ge­neralinio prokuroro retorinį žongli­ra­vi­mą įman­t­riomis sąvoko­mis, tokiomis kaip, „ypač su­trum­pin­ti terminai“, „būtini (reikalingi) pro­ce­so veiksmai“ ir „būtini proce­si­niai dokumentai“ (tarsi ki­tuo­se ikiteisminiuose tyrimuo­se, ku­rie atliekami „ne formalizuota tvarka“, yra atliekami ir „nebū­ti­ni“ ar „nereikalingi“ proceso veiks­mai bei rašinėjami „nebūtini“ procesiniai do­kumentai), „per­tek­liniai reikalavimai“ ir t. t., BPK 31 straips­­nio 1 dalis ir Generalinio prokuroro „Re­ko­mendacijos dėl formalizuotos tvarkos taikymo atliekant ikiteisminį tyrimą“ praktiškai reiš­kia, kad jei per šias 5 darbo dienas ikiteisminio tyrimo pareigūnai nenustatys įtariamojo – asmens, ku­ris, tikėtinai, pa­­da­rė nusikalstamą veiką, šis pradėtas ikiteisminis tyrimas nebus tęsiamas – jis bus tiesiog sustab­dy­­tas ir „uždarytas į seifą“ ar „padėtas į stalčių“ tol, kol bus galutinai nu­trauk­tas; nebent kažkas pa­aiš­kėtų visiškai atsitiktinai. Generalinio prokuroro „Rekomendacijose dėl formali­zuo­tos tvar­kos taiky­mo atliekant ikiteisminį tyrimą“ išskirtos sąlygos, kada galimas šis „formali­zuo­tas ikiteis­mi­nis tyrimas“ ne tik nepaneigia aukščiau nurodyto faktinio rezultato, bet dargi tie­sio­giai prieš­ta­­rauja Baudžiamojo proceso kodeksui – pastarasis, kaip minėta, net nenumato, kad tokia „for­ma­­li­zuota tvarka atliekant iki­teisminį tyrimą“ apskritai yra galima. Šį procesinį aspektą norėtųsi api­­bendrinti retoriniu klausimu: ar per šias 5 darbo dienas, po kurių ikiteisminis tyrimas bus sus­tab­­­dytas, ikiteisminio tyrimo pareigū­nai, ypač vadinamosiose „tamsiose bylose“, o neretai ir atlikdami kitus ikiteisminius tyrimus ak­tyviai sie­kia nu­statyti įta­riamąjį, kuris ab initio jiems nėra aiškus ir nežinoma, nuo ko pradėti jo paieškas?

Antra vertus BPK 168 straipsnio 1 dalis atsi­sa­kyti pradėti ikiteisminį tyrimą lei­džia tik šioje teisės nor­moje expressis verbis nurodytais dviem atvejais: (a.) „kai nurodyti duo­me­nys apie nusikalstamą vei­ką yra akivaizdžiai neteisingi“ ar (b.) kai „yra aiškios BPK 3 straipsnio 1 da­­lyje nurodytos aplinky­bės“. Toks teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, jog bendroji procesinė tai­­­syklė (lot. regula) įparei­go­­ja pradėti ikiteisminį tyrimą visais atvejais, kai tik nukentėjusysis pra­ne­ša nukentė­jęs nuo, jo many­mu, nusikalstamos veikos, o atsisakymas pra­dė­ti ikiteisminį tyrimą yra išimtis iš šios bendrosios tai­syk­lės (lot. exceptio). Toks teisinis reguliavimas suponuoja ir tai, jog vie­nos kerti­nių teisinių sąvokų iki­teisminio tyrimo pradėjimo / nepra­dė­jimo kontekste yra tei­si­nės sąvokos „aki­vaiz­dus“ ir „aiškus“. Šios procesinės kategorijos apsprendžia viena­reikšmę ir kate­go­rišką išva­dą, jog ikiteisminis tyrimas ex le­ge privalo būti pradėtas net ir tada, kai ikiteisminio ty­rimo pareigūnai abe­joja, nėra tikri ar įsitikinę, ar in concreto buvo padaryta nusikalstama veika, ar abe­jo­ja / nėra įsitikinę dėl BPK 3 straipsnio 1 da­­ly­je nu­rodytų aplinkybių (pagrindų) buvimo. Teisinės kategorijos „akivaizdus“ ir „aiškusex lege sau­­go nukentėjusįjį ir visą bendruomenę nuo potencialios ikiteis­mi­nio tyrimo pareigūnų savivalės ar pikt­nau­džiavimo atsisakant pradėti ikiteisminį tyrimą. Šį pro­ce­sinį standartą dar 2003 metais pažymė­jo ir Baudžiamojo pro­ce­so kodekso komentaro autoriai: „iki­teismi­nio tyrimo pradėjimas“ nėra tas pats, kas buvo „bau­džia­mosios bylos iškėlimas“ pa­gal anks­čiau ga­lio­jusį baudžiamojo proceso įsta­ty­mą; „ikiteisminis ty­rimas turi būti pradeda­mas ir tuo­met, kai iš gauto skundo, pareiškimo ar prane­ši­mo negalima pa­tikimai spręsti, ar nusi­kals­tama vei­ka iš tikrų­jų buvo padaryta. Tokiais atvejais iki­teis­mi­nis tyri­mas pirmiausiai atlieka­mas norint nu­statyti, ar yra nusikalstamos veikos požymių“. Baudžia­mo­jo persekiojimo institucijų vystoma teisinė prak­ti­ka visuotinai ignoruoja ir šį fun­da­men­talų proce­si­nį standartą.

Lietuvos baudžiamojo persekiojimo ins­titucijose (paradoksalu, bet ypač tose, kurios save lai­­­­­ko aukštesnės ar aukščiausios kva­­­lifikacijos („prabos“) profesionalais) išvešėjo praktika „iš­spręs­­ti bylas“ ir be tei­­­­sėjo, ir be tyrimo – jo net ne­pra­­­­dė­­jus. Ir tas daroma pačiame že­miau­sia­me pro­­ce­siniame lyg­me­ny­jeLietuvoje daugeliu atvejų jau nebereikia teisėjų, nes atsisakymu pra­dė­ti iki­teisminį tyrimą ir taip užkirtimu kelio „bylai patekti į teis­mą“ „bylas išsprendžia“ ikiteis­mi­nio ty­­rimo pareigūnai – as­me­nys, kurie daž­nai net ne­­turi reikiamo teisi­nio išsilavinimo (jau nekalbant apie pakankamą teisinį išsila­vi­nimą). Ši teisinė prak­tika nepatenka į oficialųjį pro­cesinį diskursą, nes tai vi­soms baudžia­mosios val­džios institucijoms itin patogi darbo krū­vį dirbtinai sumažinanti praktika. Šiam tikslui įprastai prisi­den­gia­ma BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuriame nu­rodyta inter alia, kad „baudžiamasis pro­ce­sas ne­gali būti pradeda­mas, jei­gu ne­padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusi­žen­gimo po­žy­mių“. Lietuvos Aukš­­čiau­sio­jo Teismo Bau­džia­mųjų bylų skyriaus teisėjų aprobuo­to­je „Baudžiamojo pro­ceso ko­dek­so nor­mų, nustatančių aplinkybes, dėl kurių baudžiamasis proce­sas negalimas, taikymo teis­­mų prak­ti­ko­je apžvalgoje“ ­nurodyta, kad BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punk­te nurodyta aplinkybė, dėl kurios bau­džiamasis pro­cesas negalimas, konstatuojama tada, „kai nustatoma, kad apskritai ne­pa­dary­ta veika, apie ku­rią buvo pateikta informacija kaip apie nu­sikalstamą, arba padaryta vei­ka nea­ti­­tin­­ka baudžia­mo­jo įstatymo numatytos nusikaltimo ar bau­džiamojo nusižengimo sudė­ties“. Taigi, at­si­sakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ex lege galima tik ta­da, kai, net ir nepradėjus bei neat­li­kus iki­­teis­mi­nio tyrimo, t. y. vien tik iš gautame skunde, pa­reiš­kime ar pranešime apie nusikals­ta­mą vei­ką nurodytų faktinių aplinkybių (BPK 166 str. 1 d. 1 p.) bei šio skundo, pareiškimo ar pra­ne­šimo duo­menų patiks­li­ni­mo (jei toks bu­vo atliekamas) metu nustatytų faktinių aplinkybių ir gau­tų duo­­menų (BPK 168 str. 1 d.) yra aišku, t. y. nekyla jokių pag­rįs­tų abejonių, kad in concreto ar­ba aps­kri­tai ne­buvo padary­ta jokia nu­sikalstama veika, apie ku­rią bu­vo pa­teikta informacija kaip apie nu­sikalstamą (t. y. tam tikras aiškus kon­kretus elgesys aiškiai nė­ra nusikalsta­mas), arba pada­ry­ta vei­ka neati­tin­­ka baudžia­mo­jo įstaty­mo nu­matytos nusikal­ti­mo ar baudžiamojo nusižengimo su­­dė­ties (t. y. yra aiš­­ku, jog nėra konkrečios nu­si­kalstamos vei­kos sudėties konkretaus požymio). BPK 168 straipsnio 1 dalyje nurodytas aiškumo ir aki­vaizdumo rei­ka­la­­vimas iš esmės yra objektyvi procesinė kate­go­rija, nepatenkanti į baudžiamojo per­sekio­ji­mo insti­tu­cijų diskreciją. Deja, bet baudžiamojo per­se­kiojimo ins­­ti­tucijos šį įstatyme nu­ro­dy­tą ob­jektyvaus pobū­džio aiš­kumo – jokių pagrįstų abe­­jo­nių nebuvimo – reikala­vi­­mą savo praktikoje pa­vertė tiesiog sa­­vo subjektyviu manymu, savo nuo­­moneaišku“ yra tada, kai taip galvoja ikiteis­mi­nio tyrimo pareigūnas ir jo vadovas. Rem­da­­miesi savo subjek­ty­via nuomone, o gana dažnai ir sub­jek­ty­viomis tendencingomis interpretaci­jo­mis, kaip esą aišku­mo kategorija, ikiteisminio tyri­mo parei­gū­nai – asmenys, kurie, kaip minėta, daž­nai net ne­­turi rei­kia­mo teisi­nio išsilavinimo – „ati­ma“ iš nuken­tė­jusių asmenų tei­sę kreiptis į teismą teisminės gy­ny­bos, nes šie pareigūnai tapo to­kie „teisiniai erudi­tai ir aiškia­re­giai“, jog ir be jokio ty­rimo mano – jiems yra „aiš­ku“ – kad, pavyzdžiui, tam tik­ro asmens el­­gesyje nėra įstatymo reikalaujamos tiesioginės ty­čios (tiesioginės tyčios nebuvimą pa­reigūnai įžvel­gia patys ir a priori – net nepaklausę paties to veiksmus atlikusio asmens, kaip jis suprato savo elgesį, ko juo siekė ir t. t.), kad tam tikras asmens elgesys, kuris padarė žalą nu­ken­tėjusiajam, pavyzdžiui, tam tik­­ras nukentėjusiojo turto už­valdymas, panaudojus apgaulę, yra ne nusikalsta­mas sukčiavimas, o „ci­vi­liniai teisi­niai santykiai“ (taigi, tikriausiai, reikia suprasti, kad tai yra tole­ruo­tina ir skatintina civilinė tei­sinė apy­varta ir prak­tika), kad tam tikras galbūt ir neteisėtas elgesys vis dėlto nėra nu­sikalstamas ir ne­bus persekiojamas dėl to, kad esą nepasiekė kažkokio, iš esmės nežinomo, pavojingumo laipsnio, iki ku­rio esą neturėtų būti taikoma baudžiamoji teisė, ir t. t., ir pan.

Kartais atsisa­ky­mą pra­­dė­ti iki­teis­mi­nį tyrimą ikiteisminio tyrimo pareigūnai argumentuoja tuo, kad nukentėjusysis jiems ne­pa­tei­kė ar ne­nu­ro­­dė objektyvių, neginčytinų ar dar kažkokių duomenų, kurie patvirtintų nu­sikalsta­mą vei­ką. Nu­ken­tėjusysis nepateikė įrodymų?! O kam tada Lietuvoje apskritai yra reika­lin­ga tokia gausybė ikiteis­mi­­nio ty­­­rimo įs­taigų ir prokuratūra, jei ikiteisminį tyrimą jos pradeda ir tyrimą atlieka tik tada, kai pats nu­­ken­­tėjusysis joms įrodo nusikalstamą veiką? Ar įrodymų rinkimas jau nebėra baudžia­moj­o perse­kio­­jimo insti­tu­cijų užduo­tis? Kur tada apskritai yra sutelktos baudžiamojo persekiojimo institucijų ir jų pa­reigūnų pas­tan­gos ir dėmesys: į atsisakymų pra­dėti ikiteisminį tyrimą „štampavimą“ ir taip „nusi­kals­­ta­mumo mažinimą“? į ko­vą dėl atlyginimų? į galimybę, dirbant policijos pareigūnu, dirbti dar ir ki­tą darbą ar kitų ben­druomenės na­rių atžvilgiu juos privilegijuojančias „pareigūnų pensijas“? Nors iki­teisminio tyrimo pradėjimas, o ir pats ikiteisminis tyrimas in rem per definitionem ne tik nėra tapa­tus, bet ir jokiu aspektu net negali būti lyginamas ar gretinamas su įtarimo pareiškimu ar bau­džiamuo­ju per­se­kiojimu in perso­nam, tačiau sa­vo nenorą dirbti ikiteisminio tyrimo pa­reigūnai įsigudrina pris­ta­­tyti, kaip esą pozityvų darbą: kar­tais jų proceso aktuose rašoma, esą „ne­pag­rįstas baudžiamojo pro­ce­so pradėjimas nesant tam pa­kankamo pagrindo yra neleistinas, nes taip būtų pažeistos įtarinėjamo žmogaus teisės“. Šis, iš pir­mo žvilgsnio moksliškai skambantis teks­tas, iš tiesų spinduliuoja procesinį ne­raštingumą: visų pir­ma ikiteisminis tyrimas ar baudžiamasis pro­cesas, kol jis nėra nukreiptas prieš konkretų žmo­gų (kol netampa procesu in personam), nėra ir negali būti niekieno teisių pažeidi­mas (net jei ikiteis­mi­nis tyrimas ab initio ir buvo pradėtas „nesant tam pakankamo pagrindo“); nukreipti bau­džia­mą­jį procesą prieš konkretų žmogų (in personam), ex lege yra nustatytos ir būtinos papildo­mos są­lygos, nei pradėti ikiteisminį tyrimą in rem; ant­ra vertus šiame tekste yra sukuriama nauja pro­ce­­sinė figūra, kuri nėra žinoma nei Baudžiamo­jo proceso kodeksui, nei baudžiamojo proceso tei­sės doktrinai – „įtarinėjamas žmogus“ (ex lege yra žinomas oficialus proceso subjektas „įtariama­sis“, ku­riuo tampama BPK 21 straipsnyje nurody­tais pagrindais ir tvarka, tačiau „įtariamasis“ neturi nie­ko bend­ro su „įtarinėjamu žmogumi“). Ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir jų vadovai šiuo aspektu yra labai iš­radingi, iškalbingi ir itin plačios fantazijos. Ir visa ši profesinė išmonė ir re­­torinė ekvi­lib­ris­tika, kuriai pri­taria ir aukštus tei­­­sės mokslus baigę bei įvairia­pu­sėmis savo profesinėmis pa­tir­ti­mis ir kompetenci­jo­mis besididžiuojantys prokurorai ir teisėjai, yra skirta patei­sin­ti ne­vei­­kimą – ne­pradėti ir neatlikti iki­teismi­nio tyrimo (šiuo aspek­tu nesinori net kelti prielai­dos, kad atsisaky­mu pradėti ikiteisminį tyri­mą ga­li būti sąmoningai ir tiesiogiai siekiama ir neteisėtų tikslų – ne­tei­sėtai apsaugoti tam tikrus as­me­­nis nuo baudžiamosios atsakomybės).

Apibendrintai tariant, tai, kad galimai buvo padaryta nusikalstama veika ir apie ją buvo pra­neš­ta baudžia­mo­jo persekiojimo institucijoms, nereiškia, kad baudžiamojo persekiojimo instituci­jos pradės iki­teis­mi­nį tyrimą, ištirs nusi­kals­tamą veiką, nustatys kaltininką ir patrauks jį pelnyton bau­­džiamojon at­­sakomy­bėn. Generalinis prokuroras, parengdamas ir paskelbdamas Baudžiamo­jo pro­ce­so ko­dek­sui ga­limai priešta­rau­jančius teisės aktus, o ikiteisminio tyrimo pareigūnų proceso veiksmus ir sprendi­mus kontro­liuo­jantys prokurorai ir teisėjai, patys kurdami ar toleruodami bau­džia­mojo pro­ce­so įstaty­mą pažeidžiančią teisinę prak­tiką, suteikia baudžiamojo persekiojimo ins­­ti­­­­tucijoms gali­my­bę iš esmės ne­­varžomai atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, tuo būdu ne tik dirb­­tinai koreguojant (žiūrint iš esmės – iškrei­piant) nu­sikalstamumo rodiklius Lietuvoje, bet ir iš nuken­tė­jusio as­mens „ati­mant“ teisę kreip­tis į teismą ir savo pažeistas teises ginti teisme. Ikiteisminio tyrimo pra­­dėjimas Lietuvoje yra visiškai, ab­soliučiai prik­­lau­so­mas nuo menkai tekontroliuojamos bau­džia­mojo per­sekiojimo institucijų parei­gū­nų va­lios. Ikiteisminio tyrimo pradėjimas tapo didžiuliu pro­fesi­niu iššūkiu advokatams, „procesi­niu de­ficitu“ ar „procesinės loterijos bilietu“ nukentėju­siems asmenims, dirbtinai sukūrė idealias są­lygas plis­­­­­ti ko­­rup­­cijai, pradedamais ikiteisminiais tyri­mais dėl piktnaudžiavimo ar kyšininkavimo krimina­li­nė­je justicijoje nuolat kurs­to įvairius žmonių pa­sitikėjimą kriminaline justicija žlugdančius gandus apie tai, kad ikiteismi­nio tyrimo pradėjimo sėk­­mė Lietuvoje tampa priklausoma ne nuo faktinės situacijos ir teisinių argumentų, bet nuo iki­teis­minio tyrimo pareigūnų ar prokurorų palankumą turinčių asme­nų, įvairių ex-pa­rei­gū­­nų, pagal­bos ir įtakų. Nevystant šių gandų, teisės doktrinos požiūriu yra akivaiz­du, jog šiandieninis Lie­tu­vos bau­džia­mojo persekiojimo institucijų elgesys puikiai iliustruoja ir įrodo, kad Lietu­vos krimi­na­­linė jus­ticija nė­ra grindžiama tokiu principu, kaip baudžiamosios atsakomybės (baus­mės) neiš­ven­gia­mu­mo prin­ci­pas (šį žodžių junginį galiojančiu principu galėtume vadinti tik tada, jei šis neiš­ven­giamumas nebūtų selektyvus, būtų siejamas su visais asmenimis, padariusiais nusikals­ta­mas vei­kas; selektyvus neišvengiamumas yra ne neišvengiamumas, o procesinė segregacija), todėl šis žo­džių junginys turi būti pašalin­tas iš bet kokio atsakingo dalykinio diskurso.

O gal jau atėjo ir laikas su­­kaupti dar likusius drąsos likučius ir pasakyti Lietuvos bendruomenei, kad „ka­ralius yra nuo­gas“: kad bau­džiamojo proceso įstatymo nuostatos, iš kurių kildinamas bau­džia­­mo­­jo persekio­ji­mo legalumo (pri­valomumo) principas,neveikia (niekada neveikė ir negali veik­ti) – Lie­tu­vos bau­džia­­mo­jo per­se­­kiojimo institucijos ir sub­jek­tyviai nėra pasiruošusius ir nu­si­tei­kusios, ir ob­jek­tyviai nėra pajė­gios tirti ir ištirti, niekada netyrė ir nie­ka­da neištirs visų pa­da­­ro­mų nusikals­ta­mų vei­kų (jokios valstybės institucijos nėra tam pajė­gios); kad Lietuvoje nėra atlik­ta ob­jek­tyvi ana­lizė, ko­kie iš tiesų yra Lietuvos baudžiamojo persekiojimo resursai ir kokie jie ra­­­ciona­liai gali (turi) būti ir t. t. Pap­rastai tariant, kad Lietuvos kriminalinėje justicijoje iki šiol bu­vo ir dabar yra tie­siog „plau­kia­ma pa­sroviui“ ir ex promtu kemšamos „plaukiant pa­sro­viui“ atsirandančios spragos. Bus tai pasakyta bend­­ruomenei ar ir toliau bus apie tai ty­lima, Lietuvos bend­ruo­menė netaps saugesnė, nie­kada ne­tu­rėjo ir neturės absoliučios apsau­gos nuo bet kokio nusi­kals­tamo kėsinimosi ar grėsmės. Bau­džia­mo­jo persekiojimo, taip pat ir iki­teisminio tyrimo pradė­ji­mo / nepradėjimo klausimas turi būti spren­džia­­mas racionaliai, atlikus kriminalinės justicijos kaštų ir duodamos naudos analizę. Baudžiamosios tei­sės požiūriu gal jau reikė­tų nustoti vis „storinti“ Bau­džiamąjį kodeksą, ramiai ir dalykiškai peržiūrėti vei­kų kriminalizavimo / dekriminalizavimo porei­kį ir racionalumą. Baudžiamojo proceso teisės požiū­riu apsvarstyti bau­džia­mojo persekiojimo lega­lu­mo (privalomumo) principo pakeitimą baudžiamojo per­sekiojimo tiks­lin­gumu, tačiau tikslingumo prin­ci­pas turi turėti aiškų, objektyviai pagrįstą, pamatuo­ja­mą ir kon­tro­liuojamą turinį, o ne būti prik­lausomas nuo že­miausios procesinės grandies – ikiteis­mi­nio ty­ri­mo pareigūno ir jo vadovo – valios (o gal savi­va­lės ir piktnaudžiavimų).

Nepaisant Baudžiamojo proceso kodekse įtvirtintų, žiūrint formaliai, gana plačių ap­s­kundi­mo ga­limybių – (a.) ikiteisminio tyrimo pareigūno nu­ta­rimas atsi­sa­kyti pradėti ikiteisminį ty­rimą ga­li būti skundžiamas prokurorui, prokuroro nutari­mas (jei skundas atmetamas) – ikiteis­mi­­nio ty­rimo teisėjui, o ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartis (jei skundas atmetamas) – aukštesnia­jam teis­mui (BPK 168 str. 5 d.), (b.) skun­dą, pareiškimą ar pranešimą padavęs asmuo (toliau – skudną padavęs asmuo) turi teisę su­­si­pa­žinti su visa medžiaga, ku­rios pag­rin­du ikiteisminio tyrimo pareigūnas priėmė nutarimą at­si­­sa­ky­ti pradėti ikiteisminį tyrimą, su­si­pa­ži­nimo metu daryti šios medžiagos kopijas ar išrašus (BPK 168 str. 4 d.) – atsisakymo pra­dė­ti iki­teis­minį tyrimą teisėtumo kontrolė Lietuvoje yra minimali (net­­gi gali­ma sakyti no­mi­­nali) ir neveiks­min­ga, kas ipso facto reikšmingai didina ikiteisminio tyrimo parei­gū­­nų sa­viva­lės ir piktnaudžia­vi­mo ga­li­my­bes bei reikšmingai mažina bendruomenės pasitikėjimą krimi­na­line justicija.

Pagal BPK 168 straipsnio 5 dalį, ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas atsisakyti pradėti iki­­teisminį tyrimą prokurorui gali būti apskųstas ne vėliau nei per 7 dienas nuo nutarimo nuorašo ga­vimo dienos. Minėta, kad skundą padavęs asmuo ex lege turi teisę susipažinti su visa medžiaga, ku­rios pag­rin­du ikiteisminio tyrimo pareigūnas priėmė nutarimą at­si­sakyti pradėti ikiteisminį tyri­mą, ir da­ryti šios medžiagos kopijas ar išrašus (BPK 168 str. 4 d.). Ta­čiau jau to­je pačioje BPK 168 straips­nio 4 dalyje nu­rodyta, kad: (a.) prašymą susipažinti su me­džia­ga, kurios pagrindu ikiteismi­nio tyrimo pa­reigūnas pri­ėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį ty­rimą, skundą padavęs as­muo turi su­for­muluoti raštu, (b.) šį rašytinį pra­šymą pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigos (jos pada­li­nio) vado­vui, (c.) ikiteisminio ty­rimo įstai­gos (jos padalinio) vadovas šį prašymą gali nagrinėti 3 die­nas nuo jo gavimo dienos, (d.) iki­­teis­mi­nio tyrimo įstaigos (jos padalinio) vadovas nurodo, su ko­kios apim­ties medžiaga leidžia susi­pa­­žin­ti skundą padavusiam asmeniui, (e.) skundą padavęs as­muo negali ko­pijuoti duomenų, kurie apib­rėžti BPK 181 straipsnio 6 dalyje. Generalinis pro­kuro­ras „Rekomendacijose dėl proceso dalyvių su­sipažinimo su iki­teis­­­minio tyrimo medžia­ga“ dar la­biau sugriežtina šį įstatyminį reguliavimą, papil­do­mai nurodydamas, kad: (a.) skundą pa­davusio as­mens pra­šy­mas susipažinti su atsisakymo pra­dė­ti iki­teisminį tyrimą medžiaga turi ati­tikti „iki­teis­minio tyri­mo įstaigos vidaus teisės aktų, regla­men­tuo­jan­čių prašymų nagrinėjimą, nuo­status“ (jei prašymas pateikiamas prokurorui, tai turi ati­tik­ti Asmenų ap­tarnavimo Lietuvos Respublikos pro­kuratūroje tvarkos aprašą), o jei šių nuo­statų neatitinka, „šių tei­sės aktų nusta­ty­ta tvarka“ ga­li būti paliekamas nenagrinėtas. Kas tie „vidaus teisės aktai“, kokia yra jais nustatyta tvar­ka, ko­kie formalūs reikalavimai yra keliami prašymui ir t. t., Gene­ra­li­nis prokuroras savo rekomenda­ci­jose nepaaiškina. O kam? Lie­tuvos žmonės juk yra tiek teisiškai išprusę ir raštingi, kad ga­­li ir pri­­valo patys žinoti kiekvienoje ats­kiroje ikiteisminio ty­­rimo įs­taigoje galiojančius „vidaus tei­sės ak­­­tus“ ir jais nustatytą tvarką. O jei kažkuris „atsitikti­nis ir nesupratingas pilietis“ nežino, tai, ma­­tyt, nėra ko ir praši­nėti? Procesinės teisės yra skirtos tik jas žinantiems ir mokantiems jomis nau­do­­tis? (b.) ikiteisminio tyrimo įstaigos (jos padalinio) va­dovas gali ir neleisti susipažinti su jo­kia at­si­sa­ky­mo pradėti ikiteisminį tyrimą medžiaga. (c.) jei nori gauti atsisakymo pradėti ikiteis­mi­nį ty­rimą me­džia­gos kopiją, skundą padavęs asmuo privalo ją nusi­pirk­ti – už atsisakymo pradėti iki­teis­minį tyrimą me­džiagos kopijų darymą, taip pat už laik­me­nas, į kurias įrašomos kopijos, privalo bū­ti sumokėtas ati­tinkamas užmokestis. Taigi ypač po Generalinio prokuroro intervencijų skun­dą padavusio as­mens tei­sės susi­pa­žinti su atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą medžiaga ir daryti jos kopijas be­lieka privile­gium odiosum.

Viena vertus, kaip cituota, pats baudžiamojo proceso įstaty­mas vienu sakiniu rašo, kad skun­dą padavęs as­muo turi tei­sę (lot. ius) susipažinti su visa medžiaga, ta­čiau ki­tu sakiniu jau rašo, kad tokios teisės neturi, nes iki­­teis­mi­nio tyrimo įs­taigos (jos padalinio) vadovas nurodo, su ko­kios apim­ties me­džiaga leidžia su­sipa­žin­ti skundą pa­da­vu­siam asmeniui, o Gene­ra­linis prokuroras, su­teikdamas iki­teis­minio ty­rimo įstaigos (jos padali­nio) vadovui galimybę (o gal jau net ir teisę?) aps­­kritai ne­­leisti skun­dą pa­davusiam asmeniui susi­pa­­žinti su jo­kia atsisakymo pra­dėti ikiteisminį ty­rimą medžiaga, skun­­dą pa­­davusio asmens teisę su­sipažinti su atsisakymo pradėti ikiteisminį ty­rimą me­­džiaga pri­bai­gia ga­lutinai. Kita vertus skundą padavusio asmens pareiga prašymą susi­pa­žinti su at­­sisakymo pradė­ti iki­teis­mi­­nį tyrimą medžiaga suformuluoti raštu ir pateikti kaip atski­rą dokumentą, ikiteisminio ty­ri­mo įs­taigos (jos padalinio) vadovo teisė šį prašymą nagrinėti (spręs­ti) net 3 dienas nuo jo gavi­mo ir tai, kad per savaitę įprastai yra viso labo tik 5 darbo dienos, skun­­dą pa­da­vusio asmens teisę su­­sipažinti su atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą medžiaga nie­kais paverčia ir tuo požiūriu, jog skundą dėl atsisa­ky­mo pradėti ikiteisminį tyrimą jis privalo pa­reng­ti ir pa­teik­ti per 7 dienas nuo nutarimo at­sisakyti pra­dėti ikiteisminį tyrimą nuorašo gavimo die­nos (BPK 168 str. 5 d.). O gal „šventą teisę į poilsį“ turi tik baudžiamojo persekiojimo institucijų pareigūnai? O skundą padavęs asmuo, jei nori skųstis, privalo uoliai dirbti ir savaitgaliais? Susipažinimas su atsisakymo pra­dėti ikiteisminį tyrimą medžiaga po to, kai jau yra parengtas ir pateiktas skundas dėl paties atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą, iš esmės ne­tenka jokios prasmės.

Kaip cituota, ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pa­­gal BPK 168 straipsnio 5 dalį yra skundžiamas prokurorui. Prokuroru pagal BPK 35 straipsnį yra Ge­neralinis pro­kuroras ir jam pavaldūs prokurorai, taip pat Europos proku­ratūros vardu Lietuvos Res­publikoje vei­kiantys Europos deleguotasis prokuroras ir Europos pro­kuroras, dalyvaujantys bau­džiamajame pro­cese pagal savo kompetenciją. Taigi skundą dėl ikiteis­mi­nio tyrimo pareigū­no nu­­tarimo atsisakyti pra­dėti ikiteisminį tyrimą ex lege gali nagrinėti tik prokuroras. Deja, dalis Lie­­tuvos pro­kurorų (tarp jų itin ryškiai spindi kai kurie Kauno apygardos prokuratūros prokurorai) yra, tik­riau­siai, ar­ba tiek užimti, ar­ba atsisakymą pradėti ikiteisminį tyri­mą laiko tokiu nereikšmingu pro­ce­so ak­tu, arba taip „atsakin­gai“ gerbia skundą padavusį asmenį ir savo, kaip prokuroro, konstitucines pareigas ir pan., kad nagri­nė­ti skundą dėl atsisa­ky­mo pradėti ikiteisminį tyrimą paveda prokuroro padėjėjams. Taip, taip. Akys ne­ap­gau­na: skundą, kurį dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį ty­ri­mą nuo nusikalstamos veikos nukentėjęs asmuo pateikia prokurorui, tikėdamasis, kad skundą iš­tirs, išnagrinės ir išspręs pats prokuroras, iš tiesų de facto nagrinėja prokuroro padėjėjas. Pro­ku­­rorasviso la­bo tik pasirašo jo vardu padėjėjo parengtą nutarimą (dažniausiai nutarimą atmesti skundą). Kas toks yra prokuroro padėjėjas? Baudžiamojo proceso kodekso požiūriu, prokuroro pa­dėjėjas Lietuvos bau­džia­majame procese yra ne daugiau, nei „absoliučiai niekas“: nei Baudžiamojo proceso kodeksas, nei baudžiamojo proceso teisės doktrina net nežino tokios figūros, kaip „prokuroro padėjėjas“. Neabejoti­na, kad pro­­­kuroro pa­dėjėjas – kas jis bebūtų ir kokias funkcijas jam bepris­kir­tų valstybės tarnybos san­ty­kius reguliuojantys teisės aktai – nėra Lietuvos baudžiamojo pro­ce­so subjektas, juolab nėra pro­ku­roras, ku­ris turi procesinę kom­petenciją nagrinėti skundą dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą. Pro­­ku­­roro padėjėjas neabejotinai nėra ir subjektas, kuris ex lege tu­­rėtų teisę atlikti procesinį pobūdį ar reikšmę tu­rinčius veiks­mus ar priimti sprendimus, taip pat ir tokius veiksmus bei sprendimus, kurių atlikimas ar priėmimas yra proku­ro­­­­ro ne­prik­lausomumo ir sa­varankiškumo išraiška. Deja, ignoruojant net tas Baudžiamojo proce­so ko­dekso nuostatas, kurios yra suformuluotos expressis verbis, Kauno apy­gardos prokuratūros pro­­­kuroro padėjėjas leidžia sau telefonu skambinėti asmenims ir juos klau­si­nė­ti, nurodinėti pri­va­tiems asmenims pa­teik­­ti papildomą informaciją ar dokumentus, inicijuoti spe­cia­lių žinių reika­lau­­­jan­čias analizes ir t. t. Generalinė prokurorė, prisiekusi „vykdyti Konstituciją ir įs­­ta­ty­mus, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališka, sąžininga, sau­go­ti gerą pro­kuroro vardą“, pritaria teisinei praktikai, kai skundą dėl atsisaky­mo pradėti ikiteis­mi­nį tyrimą nag­ri­nėja ne prokuroras, o prokuroro padėjėjas, ir, panašu, jog neketi­na jos keisti ar ša­linti. Teisinėje vals­ty­­bėje paradoksalu ir tai, kad Generalinės prokurorės argumentacija, kodėl pri­­tariama šiai teisinei prak­tikai, yra „paslėpta po devyniais užraktais“ ir nėra prieinama „papras­tam mirtin­ga­jam“: kaip ra­šo­ma Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų sky­riaus pro­ku­rorės atsakyme, pa­gal Generalinio prokuroro patvirtintą „Asmenų aptarnavimo Lie­tuvos Res­publikos prokuratūroje tvar­kos aprašą“, „duomenys apie atliktus vidaus tyrimus pa­reiškėjams nėra teikiami“; pareiškėjai te­gau­na tik informacinio pobūdžio atsakymą, kuris yra ne­skundžia­mas. „Sistema“ skirta tik „sa­viems“ ir neįsileidžia „svetimų“?

Manytina, jog ši Gene­ra­­linės prokurorės pozicija turi būti išplėtota ir taikoma vi­sais aktualiais aspektais, o ne tik tada, kai siekiama pateisinti proceso dalyvio skundo dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą atmeti­mą ar kitokį žmogaus teisių suvaržymą. Jei, Generalinės prokurorės nuo­­mone, pro­ku­­roro padėjėjas ga­­li tinkamai atlikti ir tinkamai atlieka veiksmus ar funkcijas, ku­­rios ex lege yra priskirtos prokuro­rui (įstatymas šiuo aspektu suponuoja neabejotiną lūkestį, kad ex lege jam pris­kirtus darbus pro­ku­roras daro pats, nepriklausomai ir savarankiškai, kad šie darbai ir jų rezulta­tai yra paties pro­ku­ro­ro asme­ni­nės kompetencijos išraiška), gali pakeisti prokurorą ar atlikti pro­ku­roro pa­reigas tiek, kad pro­ku­rorui belieka tik padėti parašą ant prokuroro padėjėjo parengto proceso ak­to, tai šis dar­naus darbo pasidalinimo prokuratūroje algoritmas, šis prokuroro ir prokuroro padėjėjo tan­de­mas neabejotinai turi būti paviešinamas ir ak­cen­tuo­­­ja­­mas, kai iškyla diskusija, pavyzdžiui, pro­ku­ro­rų atlyginimų didinimo klausimais: kai sakoma, kad prokurorai „daug dirba“, turi būti pasakoma ir tai, kad jie „daug dir­ba kartu su padėjėjais“, ir atlygis už tokį darbą turi būti apskaičiuojamas sudedant pro­kurorui ir jo pa­dėjėjui sumokamą atlygį; tarp prokuroro ir jo padėjėjo turi būti padalinami ir visi kiti jų „bendro dar­bo“ kaštai ir t. t. Be to, ne blogiau nei pro­­ku­roras ar galbūt net už prokurorą tinkamai pa­reigas at­liekantis prokuroro padėjėjas yra ge­ro­kai ma­žiau Lietuvos valstybės biudžeto resursų reika­laujantis valstybės tarnautojas, todėl gal rei­kėtų įteisinti ir oficialiai procesiškai „įdarbinti“ prokuroro padėjėjo pareigybę, ištraukti jį iš pro­ce­sinio šešėlio ir ex lege (Baudžiamojo proceso kodekse) apibrėžti jo kom­pe­tenciją, o ne kel­ti pro­kurorams darbo užmokestį, argumentuojant dideliu ar didėjančiu dar­bo, ku­rį de facto atlieka pa­dėjėjas, krūviu. Tai labai atitiktų aukščiau cituotoje vienoje iš Genera­li­nio pro­kuroro reko­men­da­cijų manifestuotą siekį, kad procesas būtų ekonomiškas, kad prokurorams su­ma­žėtų dar­bo krū­vis ir kad būtų racionaliai panaudojami žmogiškieji ištekliai. Apibendrintai tariant, privilegium odio­­sum tampa ir baudžiamo­jo proceso įstatymo nuostata, kad skun­dą dėl ikiteisminio tyrimo pa­rei­gū­no nutarimo nagrinėja ir sprendžia prokuroras (vien tai, kad prokuroras pasirašė nuta­rimą atmesti skundą, nereiškia, kad šį skundą jis asmeniškai išnagri­nė­jo ir išsprendė).

Gana iškalbingas yra skundo dėl nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nag­rinė­ji­mo pro­ku­ra­tūroje procesas. Baudžiamojo proceso kodeksas, inter alia BPK 168 straips­nis, atskirai neregla­men­tuoja, kaip prokuroras turi nagrinėti skundą dėl ikiteisminio tyrimo parei­gū­no nutarimo atsisakyti pra­dėti iki­­teisminį tyrimą, kokias procesines teises ir įgalinimus jis turi šio skundo nagrinėjimo procese ir t. t. Baudžiamojo proceso teisės doktrina šiuo atveju (ir visais ki­­tais atvejais, kai tam tikras procesinis santykis nėra sureglamentuotas atskirai, individualiai) sa­ko, jog skundų dėl ikiteisminio tyrimo parei­gū­no nutari­mo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nagri­nė­­ji­mui pagal analogiją taikytinas BPK 64 straips­nis, ku­riame apibrėžiama bendroji skundų dėl iki­­teis­mi­nio tyrimo pareigūno nutarimų nagri­nė­ji­mo iki­teisminio tyrimo metu tvar­ka (ne­sant lex specialis, taikoma lex generalis). BPK 64 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad „nagri­nė­­damas skundą, prokuroras <…> turi teisę susipažinti su iki­teisminio ty­rimo dokumentais ir pa­rei­kalauti ikiteisminio tyrimo pareigūno <…> paaiškinimų, jeigu jie nebu­vo pateikti anksčiau“. Visų valstybinių baudžiamojo proceso subjektų procesinis elgesys grin­džia­mas vadinamuoju impera­ty­viuoju teisinio reguliavimo metodu ar principu, nurodančiu, jog vi­siems valsty­bi­niams bau­džia­mo­jo proceso subjektams „leidžiama tik tai, kas numatyta įstatyme“. Šis prin­cipas ex­pressis ver­bis pabrėžiamas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus tei­sėjų aprobuotoje „Baudžiamojo proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teis­mų prakti­ko­­je apžvalgoje“. Taigi nagrinėdamas skundą dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimo at­sisa­ky­ti pradėti ikiteisminį tyrimą, prokuroras ex lege negali atlikti jokių kitokių procesinio pobūdžio veiks­mų, nei nurodyta BPK 64 straipsnio 3 dalyje. Sekant prokuratūroje išsikerojusia teisine prak­ti­ka, pro­kuroras gal ir negali, bet, pasiro­do, gali prokuroro padėjėjas. Kaip minėta, Kauno apy­gar­dos pro­ku­ratūros pro­­­kuroro padėjėjas lei­džia sau telefonu skambinėti asmenims ir juos klausi­nė­ti (ar tai nėra ty­rimo veiksmas „apklausa“?), nurodinėti pri­va­­tiems asmenims pa­teik­­ti papil­do­mą informaciją ar do­ku­mentus (ar tai nėra proceso veiksmas „reikalavimas pa­teik­ti tyrimui reikš­min­gus dokumentus“?), ini­cijuoti specialių žinių reika­lau­­­jan­čią analizę ir t. t. O gal Lietuvos pro­kuratūroje galvojama ir vado­vau­jamasi principu, kad, jei bau­džiamojo proceso įstatymas nenurodo expressis verbis, tai gali­ma da­ry­ti „ką nori“? Maža to, nors pagal bendrąją Baudžiamojo proceso kodekse įtvirtintą pro­ce­­s­inės for­mos idėją, viskas, kas vyksta baudžiamajame procese, privalo būti fiksuota ir doku­men­tuota tam tikra pro­cesine forma, Kauno apygardos prokuratūros prokuroro padėjėjas lei­džia sau apskritai nedoku­men­­tuo­ti savo atliktų veiksmų. O gal įstatymo nustatyta ir reikalaujama procesinė for­ma yra skirta tik pro­ku­ro­rui, bet ne prokuroro padėjėjui, nes jis nėra baudžiamojo proceso subjektas, nes jis yra Bau­džia­mojo proceso ko­dek­sui apskritai nežinomas feno­me­nas?

Plačią šypseną kelia ir tai, kaip Lietuvos prokuratūroje užtikrinamas skundo dėl ikiteisminio tyri­mo pa­reigūno nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nagrinėjimo nešališkumas. Pagal BPK 168 straipsnio 3 dalį, nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nuorašas siunčiamas skundą pada­vu­siam asmeniui ir per 24 valandas prokurorui. Kaip minėta, ikiteisminio tyrimo pa­reigūno nu­tarimą at­sisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą skundą padavęs asmuo gali apskųsti per 7 dienas nuo nutarimo nuo­rašo gavimo. Generalinis prokuroras 2017 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. I-131 „Dėl atsisakymų pradėti ikiteisminį tyrimą kontrolės“ įpareigojo prokuratūrų padalinių vadovus užtikrinti inter alia, kad pro­kuratūros padalinyje gavus Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (toliau – IBPS) pranešimą apie ikiteisminio tyrimo įstaigoje priimtą nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, būtų neatidė­lio­jant pavedama prokurorui susipažinti su nutarimu ir į IBPS įrašytais duomenimis, ir įvertinti nutari­mo pagrįstumą ir teisėtumą. Šią užduotį prokuroras privalo atlikti – nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą pa­tikrinti – per 10 dienų nuo užduoties gavimo (prireikus šis terminas aukštesniojo prokuroro spren­di­mu gali būti pratęs­tas ne ilgiau kaip dar 20 dienų). Taigi ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimo at­sisakyti pradėti iki­­teisminį tyrimą, kurį šis privalo priimti ne ilgiau nei per 10 dienų (BPK 168 str. 1 d.), teisėtumą ir pag­rįstumą proku­ro­ras ex officio gali tikrinti net 30 dienų. Šis Generalinio prokuroro su­­kur­tas teisinis reguliavimas praktine prasme reiškia, jog ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimo at­si­sa­ky­ti pradėti ikiteisminį tyrimą teisėtumą ir pagrįstumą prokuroras įprastai patikrina (žiūrint iš es­­mės, IBPS padaro įrašą „nutarimas tei­sė­tas ir pagrįstas“) iki tol, kol nutarimo atsisakyti pradėti ikiteis­mi­nį tyrimą nuorašas yra išsiunčiamas skundą padavusiam asmeniui. Dažnai kartu su nutarimo atsisa­ky­ti pradėti ikiteisminį tyrimą nuo­ra­šu skundą padavusiam asmeniui pateikiamas ir „rezoliucijos lape“ fiksuotas prokuroro spren­di­mas šį nutarimą pripažinti teisėtu ir pagrįstu. Jei skundą padavęs asmuo nesutinka su atsisaky­mu pradėti ikiteisminį tyrimą, ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimą atsisakyti pradėti ikiteis­mi­nį tyrimą jis turi teisę apskųsti prokurorui, kuris jau yra nusprendęs, kad „nutarimas yra teisėtas ir pag­rįs­tas“. Taigi, minėtu įsakymu Generalinis prokuroras sukūrė ir bando įtikinti bend­ruo­me­nę iliu­zi­ja, kad Lietuvos prokurorai yra tiek nepriklausomi ir nešališki, kad gali objektyviai įver­tin­­ti ne tik ikiteismi­nio tyrimo pareigūno nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, bet ir savo pa­čių spren­dimo „nu­tarimas teisėtas ir pagrįstas“ teisėtumą ir pagrįstumą, t. y. Lietuvos prokurorai, kai nu­ta­­rimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą teisėtumą ir pagrįstumą vertina ex officio, gali nus­pręs­ti, kad „nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas“, o kai po kelių dienų nagrinėja skun­dą padavu­sio as­mens skun­dą dėl to paties nutarimo, jau gali nuspręsti ir priešingai – kad jie buvo neteisūs – nutarimas jau ne­bėra pagrįstas ar teisėtas. Lietuvos prokurorai, pasirodo, gali objektyviai nuspręsti ir patys dėl savęs – kad jie patys buvo neteisūs. Pavydėtinas objektyvumas.

Apibendrintai tariant, Generalinio pro­kuroro intervencija į ikiteisminio tyrimo pradėjimo / nepradėjimo procesą in concreto panei­gia net tokį fundamentalų principą, kaip principas nemo iudex in causa sua (niekas negali būti tei­­sėju savo pa­ties byloje). Žinoma, prokuroro nutarimas gali būti skundžiamas ikiteisminio ty­­­rimo teisėjui, tad gal ne­reikia dramatizuoti šios situacijos? Gal ir taip, tačiau, jei situaciją mėginame pateisinti argumentu, kad pro­ku­roro elgesio neteisėtumą kompensuoja ikiteisminio tyrimo teisėjas ar (ir) aukštesnysis teis­mas, tai šis argumentas taip pat įrodo ir tai, kad prokuroras yra apskritai nereikalingas (netgi žalingas) aps­kun­di­mo pro­cese: norint užtikrinti apskundimo proceso operatyvumą ir teisėtumą, prokurorą reikia eli­mi­nuoti iš apskundimo proceso. Ikiteisminio tyrimo teisėjo vykdoma ikiteisminio tyrimo, taip pat ir at­si­sakymo pradėti ikiteisminį tyrimą teisėtumo kon­trolė yra verta atskiros ir žymiai platesnės analizės (šiame straipsnyje nėra galimybės tą padaryti). At­si­ž­velgiant į tai, kad aukščiau šiame straips­nyje ap­tar­ta ydinga BPK 168 straipsnio 1 dalyje nuro­dy­tų „atsi­sa­kymo pradėti ikiteisminio tyrimo pag­rindų“ in­terpretacija yra labai dažnai dėstoma ne tik ikiteisminio tyrimo pareigūnų ar prokurorų nuta­ri­muose, bet ir iki­teis­minio tyrimo teisėjų nutartyse, tepa­žy­mėtina, jog realios ir veiksmingos ikiteismi­nio tyrimo ne­pra­dė­jimo teisėtumo kontrolės Lietuvoje toli gražu ne­ga­ran­tuoja ir ikiteisminio tyrimo teisėjai (tam pag­rįs­ti turbūt pakanka įvertinti vien skundų dėl prokuroro nutarimų patenkinimo / at­metimo statistiką). Di­­desnis apygardų teismų dėmesys ir profesionalumas nagrinėjant skundus dėl atsisakymo pradėti iki­teisminį tyrimą yra menka procesinė paguoda.

Vietoj išvadų norėtųsi „nulenkti galvą“, padėkoti ir palinkėti stiprybės tiems ikiteisminio ty­ri­mo pareigūnams, prokurorams ir teisėjams, kurie nepasiduoda „dvaro intrigoms“, gerbia save, savo repu­ta­ciją ir ne­prik­lausomumą, saugo Konstituciją ir vadovaujasi fundamentaliomis procesinėmis verty­bė­mis. Gaila tik, kad iš dalies ir dėl iš aukštųjų vadovų kalbų ir darbų spinduliuojančių vertybinių orien­ta­cijų šie pareigūnai, prokurorai ir teisėjai tampa ne tik „prarastąja“ ar „pasmerktąja“, bet ir „geomet­rine progresija nykstančia procesine rūšimi“. Kiekvieno asmeniniam vertinimui palieku ir klausimą, ar ne­teisėtumu paremta baudžiamojo persekiojimo institucijų veikla yra morališkai – etiškai pateisina­ma, tebūnie, kad ir kovojant su neteisėtumu? Kuo baudžiamojo persekiojimo institucijų elgesio netei­sė­tumas skiriasi nuo bet kokio kitokio neteisėtumo? Ir t. t.

Dr. Remigijus Merkevičius yra advokatas, VU Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros docentas

Back to top button