Komentarai

V. Mizaras. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga po BREXIT

2020 m. sausio 29 d. baigtas Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sajungos susitarimo „įteisinimo“ procesas – susitarimą ratifikavo abiejų susitarimo šalių parlamentai. Taigi, nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė (JK) nebus Europos Sąjungos (ES) valstybe nare.

Pagal Susitarimą dėl JK pasitraukimo iš ES (Susitarimas) (Withdrawal Agreement) prasidės pereinamasis laikotarpis, kuris tęsis iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Pereinamasis laikotarpis yra labai svarbus, kadangi jo metu iš esmės daugelyje sričių, tarp jų ir intelektinės nuosavybės srityje, išsaugoma status quo, tačiau pasibaigus pereinamajam laikotarpiui teisinė padėtis keisis pagal Susitarime numatytas sąlygas. Taip pat tam tikrose srityse pereinamojo laikotarpio metu JK ir ES dar turės galimybių susitarti papildomai dėl to, dėl ko nesusitarta dabartiniame Susitarime.

Toliau, vadovaujantis Susitarimu, Susitarimo Aiškinamosiomis pastabomis,  ES ir JK kompetentingų institucijų (tarp jų, Europos Komisijos, JK Vyriausybės bei JK Intelektinės nuosavybės tarnybos) nurodytomis gairėmis, išdėstomos pagrindinės taisyklės, susijusios su Europos Sąjungoje įgytos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos taikymu Jungtinėje Karalystėje nuo 2020 m. vasario 1 d.

Pradėsiu nuo teisių į pramoninės nuosavybės objektus, po to pereisiu prie autorių teisių, gretutinių teisių ir duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisių apsaugos ypatumų.

 I. Pramoninės nuosavybės objektų teisinė apsauga Jungtinėje Karalystėje

ES vieningai pagal atitinkamus galiojančius ES reglamentus saugomi registruoti ES prekių ženklai, registruoti ir neregistruoti Bendrijos dizainai, registruotos Bendrijos augalų veislės ir taip pat  tam tikrų produktų geografinės nuorodos (konkrečiau pastarosios įvardinamos toliau).

Europos patentai ir papildomi apsaugos liudijimai (farmacinių produktų ir augalų veislių atvejais) nėra vieningai saugomi ES, o jų apsauga po išdavimo Europos patentų tarnyboje galioja kiekvienoje Europos patentų konvencijos valstybėje dalyvėje atskirai pagal pastarosios įstatymus kaip ir kad nacionaliniai patentai. Todėl, kaip matysime toliau, Brexit šių teisių apsaugos, apskritai, neįtakoja.

  1. ES prekių ženklų, registruotų Bendrijos dizainų ir Bendrijos augalų veislių apsauga

Visų šių dabar vieningai visose ES valstybėse narėse saugomų intelektinės nuosavybės teisių apsaugai po Brexit (t. y. nuo 2020 m. vasario 1 d.) būdingi tokie ypatumai.

I. Pereinamasis laikotarpis (nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.)

Visi iki 2020 m. sausio 31 d. įgyti ES prekių ženklai, Bendrijos dizainai ir Bendrijos augalų veislės pereinamuoju laikotarpiu automatiškai be kokių nors papildomų veiksmų toliau bus saugomos Jungtinės Karalystės teritorijoje kaip ES intelektinės nuosavybės teisės pagal galiojančią ES teisę. Taigi, po 2020 m. sausio 31 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. tam, kad minėtos ES intelektinės nuosavybės teisės būtų saugomos JK teritorijoje, jokių formalių procedūrinių veiksmų Jungtinėje Karalystėje atlikti nereikia. Nebent tuo laikotarpiu bus poreikis pratęsti registracijos galiojimo laiką, tai mokesčiai už pratęsimą bus mokami jau Jungtinės Karalystės kompetentingai institucijai.

II. Po pereinamojo laikotarpio (nuo 2021 m. sausio 1 d.)

Tačiau po pereinamojo laikotarpio pabaigos, minėtosios ES intelektinės nuosavybės teisės automatiškai likusiam jų galiojimo terminui bus „transformuojamos“ į nacionalines JK teises – JK prekių ženklus, JK dizainus, JK augalų veisles. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinėje Karalystėje daugiau kaip 1,4 mljn. ES prekių ženklų ir daugiau kaip registruotų 700 000 Bendrijos dizainų pavirs JK nacionaliniais prekių ženklais ir atitinkamai JK nacionaliniais dizainais.

Pareiškėjai, kurie iki 2020 m. gruodžio 31 d. bus pateikę ES intelektinės nuosavybės tarnybai paraiškas dėl ES prekių ženklo ar Bendrijos dizaino registravimo, tačiau iki minėto termino dar nebus atlikta registracija (t. y. paraiškos bus dar eigoje), turės 9 (devynių) mėnesių terminą (t. y. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.) tam, kad galėtų kreiptis į JK Intelektinės nuosavybės tarnybą (UK Intellectual Property Office) pateikiant nacionalines paraiškas dėl tų pačių prekių ženklų ar dizainų registracijos Jungtinėje Karalystėje. Kiekvienas pareiškėjas, be abejo, turės apsispręsti, prašyti teisinės apsaugos Jungtinėje Karalystėje ar ne.

Iš esmės analogiškos taisyklės taikomos ir Bendrijos augalų veislių apsaugai (tik pažymėtina, kad Bendrijos augalų veislių registracija atliekama Europos Komisijos atitinkamoje įstaigoje, o Jungtinėje Karalystėje – irgi tuo užsiima ne JK Intelektinės nuosavybės tarnyba, o Augalų veislių teisių ir sėklų tarnyba (Plant Variety Rights and Seeds Office).

  1. Tam tikri ypatumai numatyti neregistruotam Bendrijos dizainui

Žinia, kad pagal Bendrijos dizaino reglamentą saugomi dizainai tris metus nuo jų pirmojo paviešinimo (atskleidimo) ES teritorijoje ir be jų registracijos.

JK visą pereinamąjį laikotarpį JK ar ES valstybėje narėje paviešinti dizainai automatiškai bus saugomi abiejose teritorijose kaip neregistruoti Bendrijos dizainai. Pagal Susitarimą neregistruoti Bendrijos dizainai, sukurti ir pradėti saugoti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, JK ir toliau bus saugomi likusį trejų metų laikotarpį.

  1. Tarptautinių prekių ženklų ir dizainų registracijų išplėtimas

Pereinamuoju laikotarpiu į Europos Sąjungą išplėstos ir joje saugomos prekių ženklų (pagal Madrido sistemą) ir dizainų (pagal Hagos sistemą) tarptautinės registracijos ir toliau bus galiojančios Jungtinėje Karalystėje.

  1. Geografinių nuorodų teisinė apsauga

Susitarimu susitarta, kad iki Brexit datos įgyta ES geografinių nuorodų apsauga ir toliau galios Jungtinėje Karalystėje, nebent ateityje bus sudarytas naujas susitarimas, taikomas geografinių nuorodų apsaugai. Susitarimas dėl geografinių nuorodų apima saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų, garantuojamų tradicinių gaminių ir tradicinių vynų pavadinimus.

Jungtinė Karalystė užtikrins tokį patį esamų ES geografinių nuorodų apsaugos lygį, koks yra Europos Sąjungoje, nežiūrint to, kad jų apsaugą Jungtinės Karalystės teritorijoje reguliuos jos vidaus įstatymai. Šiai dienai Europos Sąjungoje saugoma daugiau kaip 3000 geografinių nuorodų (pvz., Parmos kumpis, Champagne, Bayerisches bier“, „Feta“ sūris, „Tokaj“ vynas, „Pastel de Tentúgal“, „Vinagre de Jerez).

ES saugomos geografinės nuorodos, turinčios JK kilmės pavadinimus (pvz., „Welsh Lamb“) taip pat  toliau bus saugomos ES valstybėse pagal ES teisę (atitinkamus geografinių nuorodų apsaugą reguliuojančius reglamentus).

  1. Patentų teisė ir papildomos apsaugos liudijimai

Kaip minėta, kadangi galiojanti Europos patentų sistema nėra niekaip susijusi su ES, todėl Brexit Europos patentų apsaugai jokios įtakos neturi.

Pereinamuoju laikotarpiu subjektai, naudodamiesi dabar galiojančia teisinio reguliavimo tvarka, gali toliau kreiptis dėl patentuotų farmacijos ir registruotų augalų veislių apsaugos produktų papildomos apsaugos liudijimų ir juos gauti. Dabartinis JK teisinis reguliavimas išsaugomas pereinamuoju laikotarpiu, o suteikti JK papildomos apsaugos liudijimai ir toliau galioja. Taip yra dėl to, kad papildomos apsaugos liudijimai nėra suteikiami, kaip vieningai galiojantys visoje ES, o tik kaip galiojantys paskirose paskirose valstybėse narėse nacionaliniu teritoriniu pagrindu. Todėl Susitarimu specialiai nebuvo poreikio susitarti dėl to, kad būtų užtikrinta galiojančių JK papildomų apsaugos liudijimų apsauga po pereinamojo laikotarpio pabaigos.

II. Autorių teisės (tarp jų gretutinės teisės ir duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės

Kadangi vieningai ES galiojančios autorių teisių apaugos nebuvo sukurta, o jos buvo saugomos grynai pagal atskirų valstybių įstatymus teritoriniu pagrindu, tai Brexit konceptualiai nepaveikia ES valstybių rezidentų ir JK rezidentų autorių teisių tolesnės apsaugos. Juolab, kad JK yra visų svarbiausių autorių teisių apsaugą reguliuojančių tarptautinių sutarčių dalyve. Tai reiškia, kad ES valstybių autorių ir kitų teisių subjektų teisės JK ir toliau bus saugomi pagal JK autorių teisę, nesvarbu, kūriniai ar kiti pagal autorių teisę saugomi objektai sukurti, pagaminti prieš Brexit ar po jo. Ir, atvirkščiai.

Pažymėtina, kad po Brexit nesikeis ir Jungtinės Karalystės, ES ar kitų valstybių kūrinių bei kitų saugomų objektų subjektų teisių galiojimo terminai ir jų skaičiavimas. Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje ES kūrinių autorių teisių galiojimo trukmė yra tokia pati kaip JK kūrinių. Kūrinių iš ne ES autorių teisių galiojimo laikas galioja kilmės šalyje arba JK kūriniams suteikiamas terminas, atsižvelgiant į tai, kuris yra trumpesnis. Kadangi JK ir ES autorių ir kitų saugomų teisių galiojimo trukmė yra vienoda, JK nebus jokio poveikio šių teisių galiojimo trukmei.

Dailės kūrinių autorių teisė gauti dalį pajamų už viešai perparduodamą originalą (droit de suite, resale right) ir toliau lieka galioti ir būti taikoma, kaip ir iki šiol. Autoriams iš JK ir kitų valstybių (įskaitant ES valstybes nares), taikančių abipusiškumo režimą JK subjektų atžvilgiu, ir toliau turės teisę gauti dalį pajamų už perpardavimą, vyksiantį po „Brexit“. Gautino atlyginimo dydžio skaičiavimas nekeičiamas.

Susitarime iš esmės nėra sąlygų dėl autorių teisių apsaugos, išskyrus keletą dalykų. Tačiau, tikėtina, kad pereinamuoju laikotarpiu JK ir ES tam tikrose autorių teisės reguliuojamose srityse tarsis papildomai. Apie papildomų susitarimų poreikį, pasisakysiu toliau.

Bet pirmiausiai apie tai, kas Susitarime ir šiai dienai jau yra paminėta. Tai dvi sritys: internetu naudojamo turinio perkeliamumas bei duomenų bazių gamintojų teisių apsauga.

  1. Internetu naudojamo turinio perkėlimo sritis

2019 m. ES internetu naudojamo turinio perkėlimo reglamentas suteikia ES (ir Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) vartotojams galimybę naudotis savo internetinio turinio paslaugomis (pavyzdžiui, vaizdo transliavimo pagal pareikalavimą paslaugomis, tokiomis kaip „Netflix“ ir „Amazon Prime“), tarsi jie būtų savo valstybėje, keliaudami po ES (EEE) teritoriją. Turima omeny tai, kad internetinių paslaugų teikėjas privalo pateikti, pvz., Lietuvoje gyvenančiam vartotojui prieinamą turinį, laikinai esančiam bet kurioje kitoje valstybėje narėje. Tas pats pasakytina apie kitų ES (EEE) valstybių vartotojus, laikinai esančius Lietuvoje. Reglamentas taikomas tik kelionėms tarp ES (EEE) valstybių narių.

Susitarime susitarta, kad minėtasis ES internetu naudojamo turtinio perkėlimo reglamentas toliau galioja JK pereinamuoju laikotarpiu.

Tačiau, kaip bus po pereinamojo laikotarpio pabaigos (nuo 2021 m. sausio 1 d.), priklausys nuo tolesnio JK ir ES susitarimo. Jeigu nebus kitaip susitarta, tai Reglamentas po pereinamojo laikotarpio negalios JK teritorijoje, t. y. jis nebebus taikomas kelionėms į JK ir, atvirkščiai, iš JK į ES (EEE). Taigi, internetinių turinio paslaugų teikėjai neprivalėtų tiekti turinio, kuris paprastai yra prieinamas JK vartotojui, laikinai esančiam bet kurioje kitoje ES (EEE) valstybėje narėje. Tiesa, tai netrukdytų paslaugų teikėjams, savanoriškai taikyti tarpvalstybinį perkeliamumą savo klientams, tačiau tam jiems bus reikalingos jų teikiamo turinio teisių turėtojų licencijos.

  1. Duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės

Susitarimu susitarta, kad duomenų bazių gamintojų teisės, saugomos Jungtinėje Karalystėje iki Brexit (nepriklausomai nuo to, ar jas turėjo JK ar ES subjektai), JK bus saugomos visą likusį jų galiojimo terminą. Tai taikoma ne tik pereinamuoju laikotarpiu, bet ir jam  pasibaigus, t. y. tol, kol galios duomenų bazių gamintojų teisės (pagal dabartinį reguliavimą šios teisės saugomos 15 metų nuo jų sudarymo arba viešo paskelbimo).

Tačiau po pereinamojo laikotarpio pabaigos pagamintos duomenų bazės JK teritorijoje bus saugomos pagal šios valstybės nustatytą teisinį reguliavimą, todėl ES subjektai, reziduojantys ne JK, turėtų papildomai domėtis jų teisių į duomenų bazes Jungtinės Karalystės teritorijoje pagal ten galiosiančią teisę. Lygiai tas pats aktualu ir JK rezidentams.

Tačiau, kaip minėta, ateityje, tikėtina, kad JK ir ES turėtų papildomai tartis ir dėl kitų autorių teisės reguliuojamų sričių, nes jų apsaugos teritorinis pobūdis neabejotinai turės poveikį tiek autorių teisių turėtojų, tiek ir naudotojų teisėms ir pareigoms. Išskirsiu esmingiausias sritis, kuriose bus laukiami papildomi susitarimai.

a) Kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo sritis

ES kolektyvinio teisių administravimo teisiniai santykiai yra suderinti valstybėse narėse įgyvendinus 2014 m. vasario 26 d. Direktyvą.

Neaišku, ar Europos Sąjungoje iš kolektyvinio administravimo organizacijų bus reikalaujama, kad jos administruotų JK teisių turėtojams arba JK kolektyvinio administravimo organizacijų administruojamus muzikos kūrinių repertuarus licencijuotų naudojimui internetu. Kitaip tariant, kils neaiškumai, ar Jungtinėje Karalystėje veikiančios kolektyvinio administravimo organizacijos toliau išsaugos ir vykdys prisiimtus įsipareigojimus, įskaitant tuos, kurie būdingi daugiateritoriniam muzikos kūrinių licencijavimui teikiant internetines paslaugas. Manytina, kad jeigu nebus susitarta kitaip, JK teisių turėtojai ir kolektyvinio administravimo organizacijos galės tartis jų atstovavimo ES valstybėse, tačiau pagal paskirų valstybių narių įstatymus, o ES  valstybėse veikiančios kolektyvinio administravimo organizacijos galės atsisakyti tą daryti.

Bet JK kolektyvinio administravimo organizacijos, siūlančios daugiateritorinį internetinių teisių į muzikos kūrinius licencijavimą, ir toliau kreipiantis į jas turės atstovauti kitų ES valstybių kolektyvinio administravimo organizacijų turimą repertuarą daugiateritorinio licencijavimo tikslais.

b) Palydovinio transliavimo sritis

Kaip žinia, 1993 m. Palydovinio ir kabelinio transliavimo direktyvoje buvo numatyta vadinamoji „kilmės šalies“ taisyklė. Šios taisyklės esmė tokia, kad transliuotojas, transliuojantis kūrinius per palydovą, privalo gauti tam licenciją tik transliavimo kilmės valstybėje, jeigu ši yra Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė, t. y. toje, kur transliavimo signalai išsiunčiami į palydovą. Pavyzdžiui, JK transliuotojas gali perduoti autorių teisių kūrinius palydovu į Lietuvą, Vokietiją, Belgiją, Nyderlandus, Liuksemburgą ir kitas ES valstybes, gavęs licenciją iš teisių turėtojų tik JK. Jam nereikia gauti licencijų iš teisių turėtojų Lietuvos, Vokietijos ir kitų EEE valstybių teritorijoms.

Kitaip tariant, kai palydovinis transliuotojas perduoda autorių teisių saugomą kūrinį, pavyzdžiui, filmą, iš vienos EEE valstybės narės į kitą, jis privalo gauti tik autorių teisių turėtojo licenciją tik transliacijos kilmės valstybei.

Po Brexit ir atitinkamai po pereinamojo laikotarpio, jeigu nebus susitarta kitaip, turėtų keistis Jungtinės Karalystės transliuotojų teisinė padėtis. JK transliuotojams gali būti EEE valstybėse nebetaikomas kilmės šalies principas, kai kūriniai per palydovą transliuojami į EEE po „Brexit“, ir gali tekti iš teisių turėtojų įgyti licencijas, apimančias EEE valstybes, į kurias jie transliuoja. Tai priklausys nuo to, kaip kiekvienos EEE valstybės narės nacionaliniai įstatymai traktuoja transliacijas, kurių kilmės šalis nėra EEE, pavyzdžiui, ar jie taiko kilmės šalies principą transliacijoms, nepriklausančioms EEE (paminėtina, kad JK teisė taiko tą patį režimą ir transliacijoms ne iš EEE valstybių). Todėl JK transliuotojai turėtų patikrinti kiekvienos EEE valstybės narės, į kurią jie transliuoja, vidaus įstatymus, kad nustatytų, kaip jie traktuoja transliacijas, kurių kilmės šalys nėra EEE šalys.

Tačiau Jungtinėje Karalystėje kilmės šalies principas būtų ir toliau taikomas transliacijoms iš bet kurios šalies. Teisėtoms autorių teisių kūrinių, perduodamų į JK iš kitų valstybių, palydovinėms transliacijoms nereikia JK teisių turėtojų licencijos, išskyrus atvejus, kai transliacija yra užsakoma arba prijungta ne prie palydovo JK ir kilusi iš valstybės, kurioje užtikrinamas žemesnis nei JK autorių teisių apsaugos lygis.

c) Kabelinio retransliavimo sritis

Pagal galiojantį ES teisinį reguliavimą, kuris privalomai buvo įgyvendintas valstybėse narės šių vidaus įstatymuose, yra taip, kad kai autorių teisių saugomi objektai yra transliuojami tarp EEE valstybių narių ir retransliuojami kabeliu transliaciją priimančiojoje valstybėje narėje, tai autorių teisių turėtojo  retransliavimo teisės įgyvendinimas yra privalomai administruojamas per kolektyvinio teisių administravimo organizaciją. JK taiko šią taisyklę laidų retransliavimui iš bet kurios kitos EEE valstybės narės. Ji ir toliau taikys tokias galiojančias taisykles kūrinių ar kitų saugomų objektų, transliuojamų iš EEE valstybės narės, retransliavimui.

Tačiau po „Brexit“, jeigu nebus kitaip susitarta, EEE valstybės narės gali nebetaikyti šios taisyklės transliacijoms, kurių kilmės šalis yra JK. Autorių teisių turėtojai, kurių kūriniai ar kiti saugomi objektai transliuojami iš JK ir retransliuojami kabeliu EEE gali tiesiogiai derėtis dėl licencijų su kabelinio retransliavimo operatoriumi.

d) Kūrinių našlaičių (nenustatytų autorių teisių kūrinių) sritis

Po „Brexit“ ir atitinkamai po pereinamojo laikotarpio neaišku, kaip ir ar „Kūrinių našlaičių“ autorių teisių direktyvoje numatytas teisinis režimas, bus taikomas JK įsteigtoms kultūros paveldo institucijoms (pavyzdžiui, bibliotekoms, muziejams ir archyvams). Manytina, kad ES ir JK turėtų papildomai dėl to susitarti, idant užkirsti kelią pretenzijų JK kultūros paveldo institucijoms  dėl autorių teisių pažeidimų reiškimui, jei jos nenustatytų autorių teisių kūrinius padarytų prieinamus internetu EEE, įskaitant kūrinius, kuriuos jie internete įkėlė prieš „Brexit“.

Taigi, tokiu atveju JK kultūros paveldo institucijos turėtų pašalinti bet kokius nenustatytų autorių teisių kūrinius, šiuo metu patalpintus internete, arba gauti licenciją pagal JK nenustatytų autorių teisių kūrinių licencijavimo tvarką.

e) Kūrinių naudojimas aklųjų, regos sutrikimų ar kitų spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų poreikiais sritis

Šioje srityje yra aktualūs trys ne nacionalinio pobūdžio teisės aktai:

2013 m. tarptautinė Marakešo sutartis, skirta palengvinti aklųjų, regos negalią turinčių ar kitų spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų prieigą prie paskelbtų kūrinių,

2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1564 dėl aklųjų, regos sutrikimų ar kitų spausdinto teksto skaitymo negalių turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti tam tikrus autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių konformacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo ir

2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1563 dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių tarpvalstybinio keitimosi autorių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui.

JK įgyvendino Marakešo sutarties ir Direktyvos nuostatas 2018 m. įstatymu. Po Brexit JK  priimtas įstatymas toliau galios, todėl Jungtinėje Karalystėje minėtąsias negalias turintys asmenys ar įgaliotos įstaigos galės daryti ir platinti prieinamo formato autorių teisių kūrinių kopijas. Tačiau tai gali paveikti tarpvalstybinį keitimąsi prieinamų formatų kūrinių kopijomis. Taip gali atsitikti dėl to, kadangi JK Marakešo sutarties dalyve yra savo narystės ES pagrindu. Todėl dabar, po Brexit, JK Vyriausybė pareiškė iniciatyvą ratifikuoti Marakešo sutartį. Tačiau iki tol, minėtąsias negalias turintiems žmonėms ir įgaliotosioms įstaigoms gali tekti gauti atitinkamų teisių turėtojų licenciją kitose Marakešo sutarties valstybėse dalyvėse naudoti prieinamo formato kopijas iš JK į tas kitas valstybes.

 III. Platinimo teisės išnaudojimo (exaustion of rights) veikimas

Šiuo metu intelektinės nuosavybės teisių turėtojo platinimo teisė yra išnaudojama visos ES (ir EEE) teritorijoje (įskaitant ir JK),  po pirmo teisėto intelektinės nuosavybės teisių saugomų prekių pardavimo nuosavybėn bet kurioje EEE valstybėje.

Tai reiškia, kad teisių turėtojai (pavyzdžiui, prekės ženklo ar dizaino savininkai) negali užkirsti kelio šių prekių judėjimui (tolesniam platinimui) EEE, t. y. negalima riboti lygiagrečios prekybos EEE teritorijoje.

Susitarime numatyta, kad intelektinės nuosavybės teisės, išnaudotos ES ir JK iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, abiejose srityse ir toliau bus laikomos išnaudotomis.

Vytautas Mizaras yra VU TF profesorius, advokatų kontoros Ellex Valiūnas partneris, advokatas

 

Back to top button