Institucijos

EK siūlo naujas iniciatyvas ekonominiam saugumui didinti

Europos Komisija priėmė penkias iniciatyvas, kuriomis, augant geopolitinei įtampai ir vykstant esminiams technologiniams pokyčiams, siekiama didinti ES ekonominį saugumą. Šių dokumentų rinkiniu siekiama didinti ES ekonominį saugumą, kartu, vadovaujantis 2023 m. birželio mėn. Europos ekonominio saugumo strategiją, išlaikant prekybos, investicijų ir mokslinių tyrimų atvirumą, kad jie būtų naudingi ES ekonomikai.

Pateikti pasiūlymai yra dalis platesnio, trimis ramsčiais pagrįsto požiūrio į ES ekonominį saugumą, kuriuo skatinamas ES konkurencingumas, apsisaugoma nuo rizikos ir bendradarbiaujama su kuo įvairesniais partneriais bendrų ekonominio saugumo interesų labui.

Priimtomis iniciatyvomis siekiama:

 • dar patikimiau užtikrinti ES saugumą ir viešąja tvarką, siūlant nuodugniau tikrinti užsienio investicijas į ES;
 • skatinti diskusijas ir veiksmus, skirtus geriau Europos lygmeniu koordinuoti eksporto kontrolę, visapusiškai atsižvelgiant į esamus daugiašalius režimus ir valstybių narių prerogatyvas;
 • konsultuotis su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų nustatyta galima rizika, kylanti dėl investicijų užsienyje į tam tikras technologijas;
 • skatinti tolesnes diskusijas, kaip geriau remti mokslinius tyrimus ir plėtrą, susijusius su dvejopo naudojimo potencialą turinčiomis technologijomis;
 • pasiūlyti Tarybai rekomenduoti priemones, kuriomis siekiama didinti mokslinių tyrimų saugumą nacionaliniu ir sektorių lygmenimis.

Būsimi ES veiksmai ir toliau bus grindžiami rizikos vertinimu ir strateginiu koordinavimu su valstybėmis narėmis, kad Europai kylanti rizika ir atitinkami veiksmai būtų suprantami vienodai.

Pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama geriau tikrinti užsienio investicijas

Užsienio investicijos į ES naudingos Europos ekonomikai. Vis dėlto kai kurios užsienio investicijos gali kelti riziką ES saugumui ir viešajai tvarkai. Komisija peržiūrėjo daugiau kaip 1 200 tiesioginių užsienio investicijų (TUI) sandorių, apie kuriuos per pastaruosius trejus metus valstybės narės pranešė pagal galiojantį TUI tikrinimo reglamentą. Remiantis šia patirtimi ir išsamiu galiojančio reglamento veikimo vertinimu, pateiktu pasiūlymu šalinami esami trūkumai ir siekiama, kad sistema būtų veiksmingesnė:

 1. užtikrinant, kad visos valstybės narės turėtų tikrinimo mechanizmą ir geriau suderintas nacionalines taisykles;
 2. nustatant minimalią sektorinę taikymo sritį, pagal kurią visos valstybės narės privalo tikrinti užsienio investicijas;
 3. išplečiant tikrinimą – įtraukiant ES investuotojų, kurių tikrieji savininkai yra asmenys ar įmonės iš ES nepriklausančios šalies, investicijas.

Investicijų užsienyje rizikos stebėsena ir vertinimas

Kaip viena didžiausių investuotojų pasaulyje, ES pripažįsta atvirų pasaulinių rinkų svarbą. Ji taip pat pripažįsta didėjantį susirūpinimą dėl investicijų į tam tikras pažangias technologijas, kurios galėtų sustiprinti kai kurių subjektų karinius ir žvalgybos pajėgumus, o šie gali jais pasinaudoti prieš ES arba pakenkti tarptautinei taikai ir saugumui.

Šiuo metu šis aspektas nėra nei stebimas, nei kontroliuojamas ES ar valstybių narių lygmeniu. Todėl Komisijos baltojoje knygoje dėl investicijų užsienyje siūloma nuosekliai išanalizuoti investicijas užsienyje, kad būtų galima suprasti galimą su jomis susijusią riziką. Vykdant šią analizę bus surengtos trijų mėnesių konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis, nacionaliniu lygmeniu 12 mėnesių bus stebimos ir vertinamos investicijos užsienyje ir pagal tai parengta bendra rizikos vertinimo ataskaita. Remdamasi rizikos vertinimo rezultatais Komisija kartu su valstybėmis narėmis nustatys, ar pagrįsta imtis politinių veiksmų, ir kokių.

Veiksmingesnė ES dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolė

Vis sudėtingesnėmis šių dienų geopolitinėmis aplinkybėmis reikia imtis veiksmų ES lygmeniu, kad būtų geriau koordinuojama prekių, naudojamų tiek civiliniais, tiek gynybos tikslais, pvz., pažangiosios elektronikos, toksinų, branduolinių ar raketų technologijų, eksporto kontrolė ir jos nebūtų naudojamos saugumui ir žmogaus teisėms pažeisti. Paskelbtoje baltojoje knygoje dėl eksporto kontrolės siūlomi ir trumpojo laikotarpio, ir vidutinės trukmės laikotarpio veiksmai, visapusiškai atitinkantys galiojančias ES ir daugiašalio lygmens taisykles. Komisija siūlo nustatyti vienodą prekių, kurios dėl kai kurių narių blokavimo nebuvo įtrauktos į daugiašalius eksporto kontrolės režimus, ES kontrolę. Taip būtų išvengta nacionalinių požiūrių įvairovės.

Baltojoje knygoje taip pat numatytas aukšto lygio politinio koordinavimo forumas ir pranešama, kad 2024 m. vasarą bus priimta Komisijos rekomendacija dėl geresnio nacionalinių kontrolės sąrašų koordinavimo prieš planuojamą nacionalinės kontrolės priemonių priėmimą. Pažangos taikant ES dvejopo naudojimo prekių reglamentą vertinimas paankstintas iki 2025 m.

Galimybės remti mokslinius tyrimus ir plėtrą, susijusius su dvejopo naudojimo potencialą turinčiomis technologijomis

Paskelbdama baltąją knygą dėl galimybių daugiau remti mokslinius tyrimus ir plėtrą dvejopo naudojimo technologijų srityje Komisija pradeda viešas konsultacijas. Baltąja knyga, apie kurią Pirmininkė U. von der Leyen pranešė 2023 m. lapkričio mėn., prisidedama prie Europos ekonominio saugumo strategijos aspekto, susijusio su skatinimu, būtent siekiama išlaikyti ypatingos svarbos ir besiformuojančių technologijų, kurios gali būti naudojamos tiek civiliniais, tiek gynybos tikslais, konkurencinį pranašumą.

Baltojoje knygoje apžvelgiamos atitinkamos galiojančios ES finansavimo programos, atsižvelgiant į esamus ir besiformuojančius geopolitinius iššūkius, ir vertinama, ar ši parama yra tinkama dvejopo naudojimo potencialą turinčioms technologijoms. Joje taip pat išdėstomos trys tolesnių veiksmų galimybės: 1) veikti remiantis esama struktūra, 2) panaikinti nuostatą dėl išskirtinio dėmesio civilinėms reikmėms tam tikrose pasirinktose programos, pakeisiančios programą „Europos horizontas“, dalyse ir 3) sukurti specialią priemonę, pagal kurią ypač daug dėmesio būtų skiriama dvejopo naudojimo potencialą turintiems moksliniams tyrimams ir plėtrai. Valdžios institucijos, pilietinė visuomenė, pramonė ir akademinė bendruomenė gali iki 2024 m. balandžio 30 d. pareikšti savo nuomonę šiose viešose konsultacijose ir Komisija į tai atsižvelgs tolesniuose veiksmuose.

Didinti mokslinių tyrimų saugumą visoje ES

Sudėtingomis šių dienų geopolitinėmis aplinkybėmis sienų nepaisančiu atvirumu ir bendradarbiavimu mokslinių tyrimų ir inovacijų sektoriuje gali būti pasinaudojama prieš mus. Tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje rezultatai gali būti naudojami kariniais tikslais trečiosiose šalyse arba pažeidžiant pagrindines vertybes. Aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų įstaigos gali nukentėti nuo piktavališkos autoritarinių valstybių įtakos.

Atsižvelgdama į tai, Komisija teikia pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos, kuria siekiama valstybėms narėms ir visam mokslinių tyrimų ir inovacijų sektoriui suteikti daugiau aiškumo, gairių ir paramos. ES turi imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas nuoseklumas visoje Europoje ir išvengta priemonių įvairovės. Suvienydami jėgas visais lygmenimis ir visoje Sąjungoje galime sumažinti riziką mokslinių tyrimų saugumui ir užtikrinti, kad tarptautinis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje būtų ir atviras, ir saugus. Pagal bendrą požiūrį į tarptautinį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje laikomasi principo „atvira, kiek įmanoma, ir uždara, kiek būtina“.

2023 m. birželio 20 d. Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis paskelbė bendrą komunikatą dėl Europos ekonominio saugumo strategijos, kuria siekiama kuo labiau mažinti riziką didėjant geopolitinei įtampai ir spartėjant technologiniams pokyčiams, kartu išlaikant ekonomiką kuo atviresnę ir dinamiškesnę. Komunikate numatyta sistema, pagal kurią proporcingai, tiksliai ir tikslingai vertinama ir šalinama rizika ES ekonominiam saugumui, kartu užtikrinant, kad ES išliktų viena atviriausių ir patraukliausių vietų verslui ir investicijoms.

Strategijoje nustatytos keturios svarbiausios rizikos kategorijos: tiekimo grandinės; ypatingos svarbos infrastruktūros fizinis ir kibernetinis saugumas; technologijų saugumas ir technologijų nutekėjimas; ekonominės priklausomybės suginklinimas arba ekonominė prievarta.

Siekiant pašalinti šią riziką, strategija grindžiama trimis ramsčiais:

 • skatinti ES konkurencingumą ir ekonomikos augimą, stiprinti bendrąją rinką, remti tvirtą ir atsparią ekonomiką ir stiprinti ES mokslinę, technologinę ir pramonės bazę;
 • saugoti ES ekonominį saugumą įvairiomis politikos priemonėmis ir įrankiais, įskaitant, jei reikia, naujas tikslines priemones;
 • megzti partnerystės ryšius ir toliau stiprinti bendradarbiavimą su viso pasaulio šalimis, su kuriomis mes vienodai suprantame problemas ir turime bendrų ekonominio saugumo interesų.

Europos Komisijos informacija

Komunikatas. Europos ekonominio saugumo didinimas. Penkios naujos iniciatyvos

Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl mokslinių tyrimų saugumo didinimo

Baltoji knyga dėl galimybių daugiau remti dvejopo naudojimo potencialą turinčių technologijų mokslinius tyrimus ir plėtrą

Baltoji knyga dėl eksporto kontrolės

Baltoji knyga dėl investicijų užsienyje

Pasiūlymas dėl naujo reglamento dėl užsienio investicijų tikrinimo

Informacinis pranešimas

Informacijos suvestinė. Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl mokslinių tyrimų saugumo didinimo

Informacijos suvestinė. Baltoji knyga dėl galimybių daugiau remti dvejopo naudojimo potencialą turinčių technologijų mokslinius tyrimus ir plėtrą

Informacijos suvestinė. Baltoji knyga dėl eksporto kontrolės

Informacijos suvestinė. Baltoji knyga dėl investicijų užsienyje

Informacijos suvestinė. Pasiūlymas dėl naujo reglamento dėl užsienio investicijų tikrinimo

Back to top button