Nr. 111 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

V. Budreckienė. BAUDINĖS NETESYBOS IR KITOS SAVO PRIGIMTIMI ARTIMOS LUPIKIŠKOS SUMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUTARČIŲ TEISĖJE

Straipsnyje „Baudinės netesybos ir kitos savo prigimtimi artimos lupikiškos sumos Lietuvos Respublikos sutarčių teisėje“ autorė tiria baudinių netesybų sampratą, pateikiamą teisės doktrinoje ir teismų praktikoje. Straipsnyje taip pat analizuojamas užsienio arbitražų teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje klausimas, kai viena iš šalių prašo nepripažinti ir neleisti vykdyti sprendimo, kuriuo priteista sutartimi sulygta suma, mokėtina dėl sutarties pažeidimo, remdamasi tuo argumentu, kad suma yra baudinė savo prigimtimi (lupikiška), todėl prieštaraujanti viešajai tvarkai. Pateikiami teismų praktikos pavyzdžiai leidžia atskleisti su baudinių netesybų ir savo prigimtimi artimų sumų kvalifikavimu susijusią problematiką.

Back to top button