Institucijos

Formuojama palanki praktika elektros energijos vartotojams: taikomos baudos – nepagrįstos

2019-06-15 priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, kurios nuostatos užtikrina vartotojų teisę laisvai pasirinkti ir keisti tiekėjus, o jeigu vartotojai – namų ūkio arba mažosios įmonės, pastarieji neturi mokėti jokių teikėjo pakeitimo ar sutarties nutraukimo mokesčių. Šios direktyvos nuostatos turėjo būti perkeltos į Lietuvos teisinę sistemą 2020-12-31. 

Jos ir buvo perkeltos – nuo 2021-07-15 įsigaliojusi LR Elektros energetikos įstatymo redakcija numatė, kad buitiniai vartotojai, labai mažos ir mažos įmonės turi teisę nutraukti sutartis su elektros tiekėju be jokių sutarties nutraukimo mokesčių ar baudų, įspėję apie nutraukimą prieš 14 dienų, nepriklausomai nuo to, kas yra numatyta sutartyje. 

O nuo 2023-06-01 galiojantis LR Elektros energetikos įstatymas įtvirtino draudimą elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyse, sudarytose su buitiniais vartotojais, labai mažomis ar mažomis įmonėmis,  nustatyti sutarties nutraukimo mokesčius ir (ar) netesybas, kurios būtų taikomos už vienašališką elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą. 

Tai yra, jeigu sutartis su elektros energijos tiekėju sudaryta nuo 2021-07-15 iki 2023-06-01, buitiniai vartotojai, labai mažos ir mažos įmonės turi teisę nutraukti sutartį be jokių baudų ir papildomų mokesčių, nepriklausomai nuo sutartyje numatytų priešingų sąlygų.  Jeigu sutartis su tokiais vartotojais sudaryta po 2023-06-01, sąlygos dėl baudų ir/ar papildomų mokesčių taikymo joje yra draudžiamos.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba keičia poziciją 

Nepaisant nurodyto teisinio reguliavimo, LR Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2024 m. vasario mėn. laikėsi pozicijos, kad jeigu sutartyse su elektros energijos tiekėju, sudarytose iki 2021-07-15, buvo numatyti sutarties nutraukimo mokesčiai, tokius mokesčius elektros energijos tiekėjas turi teisę gauti, o vartotojas mokėti. Atitinkamai, kiek viešai yra skelbiama, ginčai, nagrinėti LR Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje, baigdavosi vartotojų nenaudai. 

Tuo tarpu 2024 m. vasario mėn., LR Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, susipažinusi su Europos Komisijos nuomone, pakeitė poziciją ir viešai paskelbė, kad nuo 2021-07-15 sudarytų sutarčių pagrindu buitinių vartotojų, labai mažų ir mažų įmonių atžvilgiu negali būti skaičiuojami sutarties nutraukimo mokesčiai ar baudos. 

Lietuvos teismai formuoja vartotojams palankią praktiką 

Elektros tiekėjų taikomų baudų teisėtumo klausimu teismai jau pradėjo formuoti vartotojams palankią praktiką. 2024-04-23 Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas ginčą tarp elektros energijos tiekėjo ir mažos įmonės, priėmė nutartį, kuria aiškiai konstatavo – nuo 2021-07-15 buitiniams vartotojams, labai mažoms ir mažoms įmonėms negali būti taikomi jokie elektros energijos sutarties nutraukimo mokesčiai ar netesybos, nepriklausomai nuo to, kas yra nurodyta sutartyje. 

Kas yra laikoma labai maža ir maža įmone, kuriai galioja aukščiau nurodytos garantijos? 

Kaip minėta, aukščiau nurodyta teisinė apsauga galioja labai mažoms ir mažoms įmonėms. Pagal LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą: 

  1. Labai maža įmone laikoma įmonė, kurioje dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurios  metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų arba balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų. 
  2. Maža įmone laikoma įmonė, kurioje dirba mažiau nei 50 darbuotojų ir kurios metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų arba balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.

Tikslus labai mažų įmonių ir mažų įmonių, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, statusas nustatomas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašu. 

Tekstą parengė advokatė Jurgitą Bieliūnienė, Winlex advokatų profesinės bendrijos partnerė 

Back to top button