Nr. 115 (2020)VU mokslo darbai "Teisė"

E. Bakanauskas. LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNYJE PATEIKTOS PATRONUOJANČIOS IR DUKTERINĖS BENDROVĖS SAMPRATOS ANALIZĖ

Šiame straipsnyje analizuojama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje pateikta patronuojančios ir dukterinės bendrovės samprata. Straipsnyje taip pat nagrinėjamas bendrovių tarpusavio ryšys, kontrolės koncepcija, įvertinama patronuojančios ir dukterinės bendrovės samprata Europos modelinio bendrovių akto kontekste.

Back to top button