Nr. 113 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

N. Bruskina. PROCESO ATNAUJINIMAS PO EŽTT SPRENDIMŲ BYLOSE PRIEŠ LIETUVĄ

Straipsnyje autorė nagrinėja Lietuvos bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų praktiką atnaujinant procesą baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose, kai Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT ar Teismas) konstatavo, kad Lietuva pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (toliau – Konvencija) ir (ar) jos protokolus.

Back to top button