Nr. 112 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

G. Valickas, K. Vanagaitė. PROKURORŲ PATIRIAMO STRESO IR JO ĮVEIKOS YPATUMAI: DVIEJŲ TYRIMŲ DUOMENYS

Straipsnyje analizuojamas mūsų šalies prokurorų (2013 m. buvo apklausta 349, o 2017 m. – 274 prokurorai) dėl darbo specifikos patiriamas stresas, svarbiausi jo šaltiniai, taikomos streso įveikos strategijos, streso, įveikos strategijų ir prokurorų sociodemografinių charakteristikų sąsajos, taip pat lyginami 2013 ir 2017 metų duomenys.

Back to top button