Komentarai

R. Merkevičius. “Nepatinka Puidokas” ar “reikia “pasodinti” Masiulį ar Gružulį” nėra Konstitucijos interpretavimo metodai

Ryškiausias šiandienos konstitucinis diskursas Lietuvoje – krata ar poėmis Seimo rūmuose Sei­mo nario M. Puidoko darbo kabinete, jo asmens krata, Seimo nario smaugimas, siekiant paimti iš jo jam priklausantį išmanųjį įrenginį, nuplėšta Seimo nario kelnių kišenė ir t. t. Tai gana keistas įvy­kis, primenantis šypseną kėlusius vaizdus iš Taivano, Ganos, Bolivijos, Venesuelos, Turkijos par­la­mentinių debatų. Tiesa, juose vyko „lygiavertės“ – parlamentarų – muštynės. Šiuo gi atveju vy­ko „valdžių kova“ – keli vykdomosios valdžios atstovai kovojo su vienu Seimo nariu. Tai naujas Lie­­tuvos parlamentarizmo istorijos puslapis, nors negalima sakyti, jog tokia istorija yra visiškai ne­tikėta. Greičiau priešingai – prie tokio „valdžių susidūrimo“ dėsningai eita ir prieita, ypač verti­nant jau turbūt prieš porą dešimtmečių pradėtą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją baudžiamo­jo proceso klausimais. Tad visiškai nestebina ir tai, jog, nors daugeliui teisės ekspertų tai sukėlė įvai­rių klausimų ir abejonių, kratą ar poėmį Seimo nario darbo kabinete ir Seimo nario asmens kra­tą, taip pat ir fizinės prievartos panaudojimą prieš Seimo narį iš karto ėmė teisinti buvę Kons­ti­tucinio Teismo teisėjai, savo retorikoje vartodami vertybiškai patrauklius ir nekvestionuojamus lo­­zungus, tokius kaip, „surinkti įrodymus tiesai nustatyti ir teisingumui įvykdyti“, „neleisti Seimo nariui išveng­ti baudžiamosios atsakomybės“ (nors pats tas Seimo narys in concreto net nėra įta­ria­­masis) ir t. t., kuriems abstrakčiajame teoriniame lygmenyje gal ir galima pritarti, kurie yra nuo­lat kartojami Konsti­cinio Teismo jurisprudencijoje, tačiau kurie in concreto yra labiau „siekis už­si­tik­rin­ti visuomenės moralinį palaikymą“ ir taip šioje diskusijoje dirbtinai įgyti pranašumą nei da­ly­kinis Konstitucijos interpretavimas. Tai, kas šioje situacijoje iš tiesų kiek nustebino, tai pačių Sei­mo narių reakcija ir pasyvumas – panašu, jog Seimo nariai arba dar neatsitokėjo po patirto netikėtumo, arba jie patys nežino, kas yra Seimo nario imunitetas.

Argumentai, kuriais siekiama pateisinti kratą (poėmį) Seimo nario darbo vietoje ir Seimo nario asmens kratą  

Specialioji tarnyba ir jos užtarėjai teigia, kad teisėjo imunitetas yra analogiškas ar iš esmės ta­patus Seimo nario imunitetui, ir, vertindami aptariamą situaciją, tiesiogiai remiasi Konstitucinio Teis­mo 2020 m. kovo 9 d. nutarimu, kuris yra paremtas šiomis esminėmis konstitucinėmis pozici­jo­mis:

1. pagal Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnio 2 dalį, teisėjo imunitetas nėra sa­vitikslis; konstitucinis teisėjo imunitetas yra funkcinio pobūdžio: jo paskirtis – garantuoti teisėjo nepriklausomumą, kad būtų užtikrintas teisingumo vykdymas;

2. Konstitucijos 114 straipsnio 2 dalyje teisėjo imunitetas nėra įtvirtintas tam, kad būtų suda­ry­tos prielaidos teisėjui išvengti baudžiamosios ar kitos teisinės atsakomybės už nusikalstamas vei­kas ar kitus teisės pažeidimus;

3. pagal Konstitucijos 114 straipsnio 2 dalį Seimo, o tarp Seimo sesijų – Respublikos Pre­zi­den­to sutikimas patraukti teisėją baudžiamojon atsakomybėn gali būti duodamas tik dėl tokio tei­sėjo fizinės laisvės suvaržymo, kuriuo siekiama sudaryti prielaidas patraukti teisėją baudžiamo­jon ar kiton teisinėn atsakomybėn už nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus, inter alia dėlsulaikymo, suėmimo ar kitokio laisvės atėmimo;

4. Konstitucijos 114 straipsnio 2 da­lis, pagal kurią teisėjas inter alia negali būti suimtas ar ki­taip suvaržyta jo laisvė be Seimo, o tarp Sei­mo sesijų – be Respublikos Prezidento sutikimo, aiš­kintina kartu su Konstitucijos 20 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią žmogaus laisvė neliečiama, taip pat su jo 2 dalimi, kurioje nustatyta, kad niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba laikomas su­­imtas; niekam neturi būti atimta laisvė kitaip, kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias procedūras, ko­­kias yra nustatęs įstatymas. Konstitucijos 20 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta žmogaus teisė į fi­­zinę laisvę, ši laisvė – tai visų pirma asmens apsauga nuo savavališko sulaikymo ar suėmimo;  

5. pagal Konstitucijos 114 straipsnio 2 dalį nėra reikalaujama Seimo ar Respublikos Prezi­den­to sutikimo dėl tokių įstatymų nustatytų procesinių priemonių, kuriomis savaime nėra suvar­žo­ma asmens fizinė laisvė ir kurios būtinos siekiant greitai atskleisti ir išsamiai ištirti nusikals­ta­mas veikas ir kitus teisės pažeidimus, inter alia surinkti įrodymus ir nustatyti nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus padariusius asmenis (inter alia dėl kratos, poėmio, apžiūros);

6. kitaip aiškinant Konstitucijos 114 straipsnio 2 dalį, esą Seimo ar Respublikos Prezidento su­tikimas yra būtinas dėl bet kokių procesinių priemonių, kurios nėra savaime suvaržančios as­mens fizinę laisvę, bet yra susijusios su įstatymų nustatytų asmens pareigų taikant šias priemones vykdymu, būtų sudarytos prielaidos nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus padariusiems asmenims, inter alia teisėjams, išvengti baudžiamosios ar kitos teisinės atsakomybės; reikalavi­mas gauti Seimo ar Respublikos Prezidento sutikimą dėl tokių teisėjams taikomų procesinių prie­mo­nių būtų nesuderinamas su iš Konstitucijos kylančia demokratinės teisinės valstybės prieder­me užtikrinti kiekvieno asmens ir visos visuomenės saugumą nuo nusikalstamų kėsinimųsi, inter alia įstatymų leidėjo pareiga teisiniu reguliavimu sudaryti prielaidas greitai atskleisti ir išsamiai iš­tirti nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, teisingai išspręsti šias nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus padariusių asmenų, inter alia teisėjų, teisinės atsakomybės klausimą;

ir daroma apibendrinanti išvada, jog norint teisėjui taikyti savaime laisvės nevaržančias pro­ce­sines prievartos priemones (asmens apžiūrą ir kratą, teisėjui priklausančių daiktų ir dokumentų po­ėmį, taip pat kratą ir poėmį teisėjo gyvenamosiose ar tarnybinėse patalpose, asmeninėje ar tar­nybinėje susisiekimo priemonėje), nereikalingas Seimo, o tarp Seimo sesijų – Respublikos Pre­zi­dento sutikimas. Anot Konstitucinio Teismo, visų šių priemonių paskirtis yra ne suvaržyti teisėjų fi­zinę laisvę, o surinkti duomenis, paimti daiktus ar dokumentus, galinčius turėti reikšmės tiriant nu­sikalstamą veiką ar kitus teisės pažeidimus. Pagal Konstitucijos 114 straipsnio 2 dalį, Seimo, o tarp Seimo sesijų – Respublikos Prezidento sutikimas būtinas tik dėl tokio teisėjo fizinės laisvės su­varžymo, kuriuo siekiama sudaryti prielaidas patraukti teisėją baudžiamojon ar kiton teisinėn at­sakomybėn už nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus. Teisiniu reguliavimu, pagal kurį rei­­kalaujama Seimo, o tarp Seimo sesijų – Respublikos Prezidento sutikimo taikyti tokias įstatymų nustatytas procesines priemones, kuriomis savaime nėra suvaržoma asmens fizinė laisvė ir kurios bū­­tinos siekiant greitai atskleisti ir išsamiai ištirti nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, in­ter alia surinkti įrodymus ir nustatyti  nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus padariu­sius asmenis, nesilaikoma iš Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalies, 114 straipsnio 2 dalies kylančio rei­kalavimo teisiniu reguliavimu nesudaryti prielaidų teisėjui išvengti baudžiamosios ar kitos tei­si­nės atsakomybės už nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus bei iš konstitucinio teisinės vals­tybės principo kylančios valstybės priedermės užtikrinti kiekvieno asmens ir visos visuome­nės saugumą nuo nusikalstamų kėsinimųsi, taigi nepaisyta konstitucinės teisėjo imuniteto sam­pra­tos.

Abejonės kratos (poėmio) Seimo nario darbo vietoje ir Seimo nario asmens kratos konstitucingumu 

Aktuali Konstitucijos nuostata yra suformuluota Konstitucijos 62 straipsnyje: 1-oji jo dalis skel­bia, kad Seimo nario asmuo yra neliečiamas, o 2-oji – Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė.

Pirma. Seimo nario imunitetas pagal Konstituciją nėra analogiškas ar iš esmės tapatus tei­sė­jo imunitetui. Kaip cituota, Konstitucijos 62 straipsnis (pirmosios dvi šio straipsnio dalys) Seimo na­rio imuniteto konstitucinę sampratą šiuo aspektu formuoja mažiausiai iš dviejų sudėtinių dalių – asmens ne­lie­čiamumo ir laisvės neliečiamumo. Konstitucijos 114 straipsnio 2 dalyje, kurią Konsti­tu­cinis Teis­mas išaiškino 2020 m. kovo 9 d. nutarime, nurodyta, kad „teisėjas negali būti patrauk­tas bau­džia­mo­jon atsakomybėn, suimtas, negali būti kitaip suvaržyta jo laisvė be Seimo, o tarp Sei­­mo sesijų – be Respublikos Prezidento sutikimo“. Šiame kontekste plačiau nediskutuojant Sei­mo nario imu­ni­teto konstitucinės sampratos, jau vien Konstitucijos 62 straipsnio 1 ir 2 dalį suly­gi­nus su Kons­ti­­tucijos 114 straipsnio 2 dalimi yra akivaizdu, kad viena vertus Konstitucija nepabrėžia papildomų tei­sėjo as­mens neliečiamumo garantijų kaip teisėjo imuniteto elemento, antra vertus su­tikimą „pa­trauk­ti teisėją baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę“ gali duo­ti ir Sei­mas, ir (tarp Seimo sesijų) Respublikos Prezidentas, tuo tarpu sutikimą „patraukti Sei­mo narį bau­džiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę“ gali tik Seimas, t. y. sutiki­mą duoda ne kita valstybės valdžios šaka, o tik „sau lygių teismas“. Kaip žinia, Kons­ti­­tu­cijoje nėra bereikalingų žodžių ar tokių Konstitucijos nuostatų, kurios neturėtų jokio konsti­tu­cinio krūvio ir pritaikomumo. Konstitucija negali būti interpretuojama nekreipiant dėmesio į „kai kurias“ Kons­titucijos nuostatas. Beje, pagal Konstitucijos 6 straipsnį, „Konstitucija yra vien­ti­­sas ir tiesio­giai taikomas aktas“ ir „kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija“. Tad viešajame dis­kurse dominuojantis interpretavimas, esą Seimo nario imunitetas pagal Konsti­tu­­ciją yra analo­giš­kas ar iš esmės tapatus teisėjo imunitetui, esą nėra pagrindo Seimo nario imuni­te­tą aiškinti ki­taip, nei teisėjo imunitetą, ir t. t., ir dėl to Seimo nario imuniteto klausimą a simile (pa­gal analogiją) ga­lima (ar net būtina) aiškinti taip, kaip parašyta Konstitucinio Teismo 2020 m. kovo 9 d. nutari­me, yra tiesiog subjektyvi interpretacija, kuriai nepritaria Konstitucijos nuostatos expressis verbis.

Antra. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje nėra atskleista Seimo nario imuniteto konsti­tu­­cinė samprata, nėra apibrėžtos Seimo nario imuniteto konstitucinės ribos (žinoma, tam tikros nuostatos dėl to yra suformuluotos ir jos aptariamos žemiau), taigi Lietuvoje nėra oficialios ir ex le­ge pri­valomos Seimo nario imuniteto konstitucinės sampratos, todėl visi ar bet kokie pasam­pro­tavimai apie Seimo nario imunitetą (žinoma, taip pat ir samprotavimai, dėstomi šiame tekste) yra subjektyvi ir niekaip neįpareigojanti interpretacija.

Trečia. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje (pradėtoje jau turbūt prieš dvi dešimtis me­tų) išplėto­ta konstitucinė pozicija, jog – Konstitucijos preambulėje įtvirtintas atviros, teisingos, dar­­nios pilie­ti­nės visuomenės ir teisinės valstybės siekis suponuoja tai, kad privalu stengtis už­tik­rin­ti, kad kiek­vie­nas asmuo ir visa visuomenė būtų saugūs nuo nusikalstamų kėsinimųsi, užtikrinti to­kį sau­gu­mą yra viena iš valstybės priedermių ir vienas iš prioritetinių uždavinių; pagal Konstitu­ci­joje įt­vir­tin­tą demokratinės teisinės valstybės sampratą, valstybė ne tik siekia saugoti ir ginti as­­menį ir vi­­suomenę nuo nusikaltimų ir kitų pavojingų teisės pažeidimų, bet ir sugeba tai daryti veiks­min­gai ir t. t., kad Konstitucija įstatymų leidėją įpareigoja teisiniu reguliavimu sudaryti prie­lai­das grei­tai ats­­kleisti ir išsamiai ištirti nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, teisingai iš­spręsti šias nu­­­sikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus padariusių asmenų, inter alia teisėjų, tei­sinės at­sa­­komybės klausimą; kad Konstitucijos 114 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas teisėjo imunite­tas [reikia su­­tikti – ir visi kiti imunitetai – aut. past.] nėra įtvirtintas tam, kad būtų sudarytos prie­lai­dos tei­sė­­jui išvengti baudžiamosios ar kitos teisinės atsakomybės už nusikalstamą veiką ar ki­tus tei­sės pa­žeidimus ir t. t. – neabejotinai yra svarbus ir nekvestionuojamas vertybinis Konsti­tu­ci­­jos (Konsti­tu­ci­jos kaip visumos) pamatas. Tačiau aiškinant atskiras Konstitucijos nuostatas ar kons­titucinius institutus, tai yra pernelyg platus (iš esmės „krantų neturintis“) ir abs­trak­tus lo­zun­­gas, kuris gali pateisinti bet kokią subjektyvią ir net piktavališką konstitucinę pozi­ci­ją, todėl jis ne­­gali dominuoti ir nulemti Konstitucijos aiškinimo ir taikymo. Nors Konstitucinis Teis­mas ir ap­ta­­riamos situacijos aiškintojai mėgsta pabrėžti, kad teisėjo ir Seimo nario imunitetas nėra absoliu­tus [negalima su tuo nesutikti – aut. past.], tačiau pagal Konstituciją lygiai taip pat nėra ab­­so­liu­ti ir baudžiamosios valdžios galia „siekiant tiesos ar teisingumo“. Ir nusikalstamas vei­kas tirti, ir as­menis bau­džia­mo­jon atsakomybėn traukti, taigi „tiesos ir teisingumo siekti“ Konstitucija ne­lei­­džia „bet kokia kaina“. Pati Kons­­titu­ci­ja, neretai expressis verbis, nustato tam tikras baudžia­mo­sios valdžios elgesio legiti­mu­mo ri­bas: pvz., Konstitucijos 20 straipsnis nustato tam tikras są­ly­gas, kada iš žmogaus gali būti atimta fizinė judėjimo laisvė; Kons­titucijos 21 straipsnio 3 dalis drau­džia žmogų kankinti, žaloti, že­minti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias baus­mes; pagal Konstitucijos 22 straipsnio 3 dalį, informacija apie privatų asmens gyvenimą gali bū­ti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstaty­mą; Konstitucijos 31 straipsnio 3 da­lis draudžia versti duoti parodymus prieš save, savo šeimos narius ar artimus giminaičius ir t. t. Akivaizdu, jog Konstitucija numato įvai­rius konstitucinius drau­di­mus ir ribojimus: vieni draudžia gau­ti tam tikrą informaciją, kiti drau­džia naudotis tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis, treti – nau­doti tam tikrus veiklos metodus ar būdus ir t. t. Bendriausia pras­me Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalis nurodo, kad „valdžios“, tad ir „baudžiamosios val­džios“, „galias riboja Konstitucija“. Sei­mo nario imuniteto kontekste prisi­min­tini ir Konstitucijos 2, 3 ir 4 straipsniai, pagal kuriuos „Lietu­vos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“, „Niekas negali varžyti ar riboti Tautos su­­ve­re­niteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių“, „Tauta ir kiekvienas pilietis turi tei­sę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vien­ti­su­mą, konstitucinę santvarką“, „aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per de­mo­kra­tiškai išrinktus savo atstovus“. Taigi pati Konstitucija expressis verbis pa­sako, kad bau­džia­­mo­sios val­džios institucijų galia ir kompetencija atlikti procesinį tyrimą, tai­ky­ti procesinę prievartą ir pan. nė­ra beribė ar absoliuti, kad ir kokiais didingais, iškilmingais, vi­suotinai trokš­ta­mais ar nau­dingais lozungais ji būtų paremta. Konstitucija nepritaria N. Ma­chia­velli idėjai, jog „tikslas pa­teisina prie­mo­nes“. Tei­sėjo ir Seimo nario imunitetas (lot. immunitas – laisvumas, atlei­di­mas nuo ko nors) taip pat nubrėžia tam tikrą konstitucinę ribą ar konstitucinį lauką, kuriame yra riboja­mas baudžia­mo­sios valdžios veikimas. Taigi vien tik emocijomis parem­tas argumentavi­mas, esą tei­sė­jas ar Seimo narys negali turėti „imuniteto nuo kratos ar poėmio“, nes tai apsaugo tei­sėją ar Sei­mo narį nuo baudžiamojo persekiojimo ar trukdo atlikti išsamų tyri­mą, yra tiesiog ne­pro­fe­sio­nalus. Būtina ne pataikauti visuomenei, kurios teisingumo jausmas nea­be­jotinai reika­lau­ja (pagrįstai reikalauja), kad kiek­vienas, kuris padarė nusikalstamą veiką, būtų patrauktas bau­džia­­mo­jon atsakomybėn, ne­svar­bu, kokios jo pareigos, o aiškintis tikrą in concreto aktualų Seimo nario imu­ni­te­to turinį.

Ketvirta. Pagal Konstitucijos 62 straipsnio 1 dalį, Seimo nario asmuo yra ne­liečiamas. Kons­ti­tu­cijos 62 straipsnio 2 dalis nurodo, kad Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas bau­džiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė. Taigi Konstitucija šio­­se normose expressis verbis įtvirtina dvi – neabejotinai susijusias, viena kitą papildančias, viena nuo kitos priklausančias ar sąlygojančias ir t. t. – tačiau, nepaisant to, atskiras ir savarankiškas konstitucines su Seimo na­rio konstituciniu statusu susijusias vertybes – Seimo nario asmens ne­lie­čiamumą ir Seimo nario laisvės neliečiamumą. Kaip minėta, Konstitucinis Teismas iki šiol nėra iš­samiai atskleidęs Seimo nario imu­ni­teto konstitucinės sampratos, tačiau tam tikros konstituci­nės gairės jau yra nubrėžtos. Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 9 d. nutarime pažymėta, kad Konstitucijos 62 straipsnyje yra „nustatytas vienodas Seimo narių imunitetas“. 2000 m. gegu­žės 8 d. nutarime (šis nutarimas aptariamu aspektu yra reikšmingiausias) nurodyta inter alia, kad: 1.) Sei­mo na­­rio imunite­tas – tai Seimo nario asmens neliečia­my­bės papildomos garantijos [„pa­pildo­mos“– ly­gi­nant su Konstitucijos 21 straipsnio 1 dalyje nurodytomis asmens neliečiamumo garanti­jo­mis – aut. past.], reikalingos ir būtinos to asmens parei­goms tin­kamai atlikti; 2.) Konstitu­ci­jos 21 straips­nio 1 dalyje įtvirtinto asmens neliečiamumo, kaip teisės saugomos ver­ty­bės, turinį su­daro fi­zinis bei psichinis neliečiamumas, kuris reiškia, kad įstatymai turi užtikrinti, jog žmogus bus sau­go­mas nuo bet kokio nepagrįsto išorinio valstybės, savivaldybių institucijų, jų pareigūnų ir tar­nau­tojų, taip pat kitų asmenų poveikio jo gyvybei, sveikatai, fizinio aktyvumo lais­vei ir bet ko­kio kė­sinimosi į jo psichinę ir dvasinę būseną, jo intelektinę ir kūrybinę raišką; 3.) su žmo­gaus tei­se į as­mens ne­lie­čiamybę itin glaudžiai yra susijusi žmogaus teisė į fizinę laisvę, kuri nu­statyta Kons­ti­tu­cijos 20 straips­nio 1 dalyje ir kuri yra sprendimų priėmimo laisvės prielaida; ji sudaro sąly­gas at­lik­ti bet ko­kius teisėtus veiksmus, įgyvendinti teisines galimybes įvairiose gyvenimo sri­tyse; 4.) Kons­titucijos 62 straipsnio 1 dalis yra susijusi su šio straipsnio 2 dalimi; 5.) Respublikos Prezi­den­to kaip valstybės vadovo ir Seimo narių kaip Tautos atstovų, įgyvendi­nan­čių jiems Konsti­tuci­jos ir įs­tatymų pavestas pa­reigas, imunitetas turi užtikrinti, kad Respublikos Prezidentas ir Seimas ga­lė­tų nekliudomai vyk­dyti Konstitucijoje nustatytas funkcijas, kad būtų už­­kirstas kelias galimam vyk­­domosios val­džios pareigūnų neigiamam poveikiui Respublikos Prezi­den­tui ar Seimo nariams; 6.) dėl šių tikslų Res­publikos Prezidento ir Seimo nario asmens neliečia­my­bės papildomų garanti­jų nustatymas yra leistinas ir nepaneigia Konstitucijoje (29 straipsnis) įtvirtinto visų asmenų lygia­tei­siškumo prin­cipo; 7.) Seimo nariai taip pat turi savo statusą: pagal Konstitucijos 55 straipsnį jie yra Tautos ats­tovai; Tautos atstovo statusas taip pat skiriasi nuo visų kitų piliečių, kartu ir nuo Res­­publikos Prezidento statuso; 8.) Respublikos Prezidento, Seimo nario statuso ypatybės lemia ir skirtingas teisės į neliečiamybę garantijas, šių asmenų imuniteto apimtį; 9.) Seimo nario imuni­te­to apimtis yra siauresnė negu Respublikos Prezidento, t. y. Seimo nario teisė į laisvę ir asmens ne­­liečiamybę jo kadencijos laikotarpiu gali būti ribojama; pagal Konstitucijos 62 straipsnio 2 dalį tai gali būti da­roma [reikia suprasti – Seimo nario teisė į laisvę ir asmens ne­liečiamybę jo kadencijos lai­kotarpiu ga­li būti ribojama – aut. past.] tik Seimo sutikimu; esant Seimo sutikimui, Seimo narys ga­li būti trau­kia­mas baudžiamojon atsakomybėn. 2016 m. balandžio 27 d. nutarime dar kartą pa­kar­­tota, kad Konstitucijos 62 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis yra įtvirtintos Seimo nario asmens ne­­liečia­my­bės papildomos garantijos, reikalingos ir būtinos jo, kaip Tautos atstovo, pareigoms tin­ka­mai at­likti; Seimo narių, įgyvendinančių jiems Konstitucijos ir įstatymų pavestas pareigas, imu­ni­­tetas turi užtikrinti, kad Seimas galės nekliudomai vykdyti Konstitucijoje nustatytas funkcijas, bei pab­rė­­žiama, kad Seimo nario teisė į laisvę ir asmens neliečiamybė jo kadencijos laikotarpiu gali būti ribojama tik Seimo sutikimu. 2020 m. kovo 9 d. nutarime, kaip cituota, teisėjų imuniteto kon­teks­te Konstitucinis Teismas pažymėjo du bendrai imuniteto sampratai reikšmingus konstituci­nius aspektus: 1.) kad pagal Konstitucijos 114 straipsnio 2 dalį reikalavimas gauti Seimo ar Respub­li­kos Prezidento sutikimą patraukti teisėją baudžiamojon atsakomybėn, su­imti ar kitaip suvaržyti jo laisvę yra nustatytas tam, kad būtų galima maksimaliai apsaugoti tei­sė­ją nuo nepagrįsto pa­trau­ki­mo baudžiamojon atsakomybėn, suėmimo ar kitokio jo laisvės suvar­žy­mo, kuriuo būtų sie­kia­ma da­ryti poveikį teisėjo sprendimams, bei 2.) kad Seimo ar Respublikos Prezidento sutikimas pagal Konstitucijos 114 straipsnio 2 dalį gali būti duodamas tik tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka yra surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių įtarti teisėją padarius nusikalstamą veiką.  

Plačiau nediskutuojant Konstitucijos 21 straipsnio 1 dalyje apibrėžto asmens neliečiamybės, kaip konstitucinės vertybės, tu­rinio, taip patir Konstitucijos 62 straipsnio 1 ir 2 dalyse apibrėžtų Sei­mo nario as­mens nelie­čia­­my­­bės papildomų garantijų konstitucinės sampratos, neanalizuojant konstitucinės teisės doktri­nos aptariamais klausimais, aukš­čiau aptartos Konstitu­ci­jos nuostatos ir Konstitucinio Teismo jurisprudencija leidžia daryti šias apibendrinančias išvadas:

1. Seimo nario imunitetas pagal Konstituciją nėra analogiškas ar iš esmės tapatus tei­sė­jo imu­nitetui;

2. Seimo nario imunitetas nėra vien tik Konstitucijos 62 straipsnio 2 dalyje nurodytas drau­di­mas „traukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti Seimo nario lais­vę“ be Seimo sutikimo.

3. Seimo nario imunitetą apibrėžia ir Konstitucijos 62 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad „Seimo nario asmuo neliečiamas“, kuri turi savarankišką konstitucinį krūvį, papildo bendrąją kiekvieno asmens neliečiamybės, įtvirtintos Konstitucijos 21 straipsnio 1 dalyje, sampratą, suteikia Seimo nariui papildomas jo fizinio ir psichinio neliečiamumo garantijas, saugo Seimo narį nuo išo­rinio, taip pat ir baudžiamosios valdžios institucijų, poveikio ir t. t.

4. interpretuojant Seimo nario imunitetą negalima nekreipti dėmesio į daugybę Konstituci­jos nuostatų, kurios apibrėžia Seimo nario išskirtinę konstitucinę paskirtį, statusą, funkcijas ir t. t., pvz., į tai, kad Seimo na­rys yra Tautos atstovas, išrinktas tautai įgyvendinant visuotinę, lygią ir tie­sioginę rin­ki­mų teisę, slaptu balsavimu (Konstitucijos 55 str. 1 d.), kad „Lietuvos valstybę kuria Tau­ta. Suve­re­nitetas prik­lauso Tautai“, „Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savin­tis visai Tau­tai priklau­san­čių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prie­var­ta kėsi­na­si į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitu­ci­nę sant­var­ką“, „Aukš­­čiau­sią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrink­tus savo atsto­vus“ (Kons­titu­ci­jos 2, 3 ir 4 str.), kad „<…> Seimo narius, šiurkščiai pažeidusius Kons­tituciją ar su­­lau­­žiu­sius priesaiką, taip pat paaiškėjus, jog padarytas nusikaltimas, Seimas 3/5 vi­sų narių bal­sų dau­­gu­ma gali <…> panaikinti Seimo nario mandatą. Tai atliekama apkaltos proce­so tvarka <…>“ (Kons­ti­tu­cijos 74 str. 1 d.) ir t. t. Seimo nario imunitetas yra ir vienas iš valstybės valdžią įgy­vendinančių kons­tituci­nių institucijų (Konstitucijos 5 str. 1 d.) „stabdžių ir atsvarų sis­temos“ elementų.

5. Seimo nario imunitetas, kaip ir bet kuris bet kam skirtas imunitetas, per definitionem ri­bo­ja baudžiamosios valdžios galias, nes nustato tam tik­rus draudimus, tačiau iš Seimo nario imu­ni­teto kylantys draudimai yra konstituciniai, kaip ir daugybė kitų Konstitucijoje expressis verbis su­formuluotų ar iš Konstitucijos kylančių draudimų (kai kurie jų paminėti aukščiau). Seimo nario imu­­nitetas, būdamas konstituciniu institutu, neužkerta kelio baudžiamajai valdžiai „greitai ats­kleis­ti ir išsamiai ištirti nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, inter alia surinkti įrodymus ir nustatyti nusikalstamas veikas ar kitus tei­sės pažeidimus padariusius asmenis“, „ne­su­daro prie­lai­dų nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus padariusiems asmenims“, inter alia Seimo nariams, „išvengti baudžiamosios ar kitos teisinės atsakomybės“, neatima galimybės įvykdyti iš „konstitucinio teisinės valstybės principo kylančios valstybės priedermės užtikrinti kiekvieno as­mens ir visos visuomenės saugumą nuo nusikalstamų kėsinimųsi“ ir t. t.

6. Ir „savaime laisvės nevaržančios procesinės prievartos priemonės“ neabejotinai kliudo Sei­mo nariams vykdyti Konstitucijoje nustatytas funkcijas (tik kitaip, nei „laisvę varžanti“ prie­var­ta), gana dažnai reiškia daug griežtesnį ar intensyvesnį skverbimąsi į Konstitucijos saugomą pri­va­čią ir funkcinę erdvę, nei formalus įtarimo pareiškimas, daro įtaką valstybės valdžią įgyvendi­nan­­­čių kons­tituci­nių institucijų (Konstitucijos 5 str. 1 d.) „stabdžių ir atsvarų sistemai“, suteikia ga­­­limybę ypač vykdomosios valdžios institucijoms daryti „neigiamą poveikį“ Seimo nariams ir t. t., to­dėl Konstitucijos 62 straipsnio 1 dalis (kartu su kitomis aukščiau paminėtomis (ir ne tik) Kons­ti­­tu­­cijos nuostatomis, konstituciniu teisinės valstybės bei ki­tais konstituciniais principais) drau­džia vyk­­­do­­mo­­sios ir teisminės valdžios institucijoms taiky­ti Sei­mo nariui „savaime laisvės ne­var­žan­čias procesines prievartos priemones“, inter alia as­mens ap­žiū­­rą ar kratą, naudoti prieš Sei­mo na­rį fizinę jėgą ir pan. Konstitucijos 62 straipsnio 1 da­­lis draudžia bet kokį baudžiamosios valdžios skverbimąsi į Sei­mo nario asmens neliečiamybę.

7. Seimo nario imunitetas, net ir drausdamas taikyti Seimo nariui „savaime laisvės nevar­žan­čias procesines prievartos priemones“, kuriomis skverbiamasi į Seimo nario asmens neliečia­mu­mą, netampa absoliučiu – jei atsiranda Konstitucija pagrįs­ta būti­ny­bė at­lik­ti veiksmus ar pritai­ky­ti priemones, kuriomis skverbiamasi į Konstitucijos 62 straipsnio 1 dalimi apsaugotą Seimo na­rio asmens neliečiamybę, baudžiamosios valdžios institu­ci­jos turi tei­sę kreiptis į Seimą ir prašyti Sei­mo sutikimo patraukti Seimo narį baudžiamojon at­sa­ko­­my­bėn, kaip tas numatyta Konstitu­ci­jos 62 straipsnio 2 da­­lyje, ar inicijuoti Seimo nario apkaltos pro­cesą. Ir vienas, ir kitas konstitu­ci­niai keliai galimi, žinoma, tik kai įstatymų nustatyta tvarka yra su­rinkta pakankamai duomenų, lei­džiančių įtarti Seimo narį padarius nusikalstamą veiką. Jei Sei­mo narys nėra pagrįstai įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, šiurkščiai pažeidęs Konstituciją ar su­laužęs priesaiką, Konstitucijos 62 straipsnio 1 dalis maksimaliai saugo Seimo nario asmens ne­lie­­čiamybę.

Dr. Remigijus Merkevičius yra advokatas, VU Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros docentas

Back to top button