Nr. 107 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

J. Januševičienė. PRAKTINIAI ASMENS SVEIKATOS DUOMENŲ TVARKYMO ASPEKTAI PAGAL BENDRĄJĮ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTĄ

Europos Sąjungos valstybių narių siekį asmens duomenų apsaugos srityje suderinti pagrindines Europos Sąjungos garantuojamas laisves, technologijų pažangą, visuomenės saugumo interesus bei individų teises vainikavo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) priėmimas. Tikimasi, kad greta reikšmingų asmens duomenų apsaugos naujovių Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatos padės pasiekti ypatingą proveržį įgyvendinant tarptautines iniciatyvas sveikatos apsaugos ir gyvybės mokslų srityse, kurios iki šiol buvo varžomos skirtingo valstybių požiūrio į asmens sveikatos informaciją ir jai taikomus ribojimus. Straipsnyje keliami klausimai, ar Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas sukuria pakankamai teisinio aiškumo ir apibrėžtumo subsidiarumo principo ribojamoje sveikatos apsaugos reguliavimo srityje, taip pat aptariami praktiniai Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo tvarkant asmens sveikatos informaciją aspektai.

Back to top button