Nr. 120 (2021)VU mokslo darbai "Teisė"

M. Markevičiūtė. GARANTIJŲ, KYLANČIŲ IŠ TEISINGO PROCESO PRINCIPO, DIFERENCIACIJA TAIKANT ADMINISTRACINĘ ATSAKOMYBĘ

Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti garantijų, kylančių iš teisingo proceso principo, diferenciacijos kilmę ir pagrįstumą bei jos keliamą problematiką. Nurodytam tikslui pasiekti yra keliami šie uždaviniai: 1) atskleisti esamą garantijų, kylančių iš teisingo proceso principo, administracinėje atsakomybėje reglamentavimą; 2) įvertinti tiriamo teisinio reguliavimo pagrįstumą ir suderinamumą su kitais teisės aktais; 3) išanalizuoti esamo reglamentavimo sukeliamą problematiką. Tyrimo objektas – garantijų, kylančių iš teisingo proceso principo, teisinis reguliavimas Administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK) ir specialiuosiuose įstatymuose. Straipsnyje taip pat vertinami įstatymų leidėjo veiksmai, darantys įtaką garantijų, kylančių iš teisingo proceso principo, diferenciacijai (ar jai mažinti) administracinėje atsakomybėje. Atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad garantijos, kylančios iš teisingo proceso principo, administracinėje atsakomybėje yra reglamentuotos nesistemiškai ir neišsamiai, toks reguliavimas yra nesuderinamas su EŽTK nuostatomis ir nepagrįstai apsunkina atsakomybėn traukiamų asmenų padėtį.

Back to top button