Nr. 113 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

V. Kuzminskas. IŠIMTIES PAGAL SESV 346 STRAIPSNĮ REGLAMENTAVIMO TAM TIKROSE ES VALSTYBĖSE NARĖSE YPATUMAI

Straipsnyje nagrinėjamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose įtvirtintų išimčių taikymo teisinis reglamentavimas tam tikrose ES valstybėse narėse ir vertinama šio teisinio reglamentavimo atitiktis viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje doktrinoje vyraujančioms nuostatoms ir ESTT formuojamai praktikai.

Back to top button