Nr. 104 (2017)VU mokslo darbai "Teisė"

V. Vaičaitis. ŠIUOLAIKINIO KONSTITUCIONALIZMO SAMPRATA

Straipsnyje1 pateikiama konstitucionalizmo samprata, apimanti tris paradigmas: i) studijas apie skirtingas konstitucijos sąvokas, kuri čia vadinama filosofiniu konstitucionalizmu, ii) trijų pagrindinių konstitucinių vertybių (teisinės valstybės, demokratijos ir žmogaus teisių) tarpusavio santykį kaip vertybinį konstitucionalizmą ir iii) konstitucijos interpretavimo metodologijos teoriją, kuri čia vadinama interpretaciniu (metodologiniu) konstitucionalizmu. Kiekviena iš šių konstitucinių paradigmų galėtų apimti visą konstitucinės teisės turinį. Tokia konstitucionalizmo samprata yra visiškai naujas požiūris į konstitucionalizmo reiškinį ne tik Lietuvos, bet ir lyginamojoje konstitucinėje teisėje.

Back to top button