InstitucijosTech+Law

Įsigalioja Skaitmeninių rinkų akto reikalavimai

„Apple“, „Alphabet“, „Meta“, „Amazon“, „Microsoft“ ir „ByteDance“ – šeši subjektai, kuriems Komisija 2023 m. rugsėjo mėn. suteikė prieigos valdytojų statusą, nuo kovo 7 dienos turi visapusiškai vykdyti visas Skaitmeninių rinkų akte (SRA) nustatytas pareigas.

SRA tikslas – didinti ES skaitmeninių rinkų konkurencingumą ir sąžiningumą. Šiame akte nustatomos naujos taisyklės, taikytinos dešimčiai išskirtų pagrindinių platformos paslaugų, įskaitant paieškos sistemas, elektronines prekyvietes, programėlių parduotuves, internetinės reklamos paslaugas ir pranešimų siuntimo paslaugas, ir suteikiama naujų teisių Europos įmonėms ir galutiniams naudotojams.

ES įsisteigę verslo klientai, kurių galimybė pasiekti savo klientus priklauso nuo šių šešių prieigos valdytojų teikiamų paslaugų, nuo kovo 7 d. turi naujų galimybių. Pavyzdžiui, jie galės:

  • su prieigos valdytojų paslaugomis, kurias šie teikia savo platformose, konkuruoti sąžiningomis ir vienodomis sąlygomis;
  • prašyti užtikrinti naujoms novatoriškoms paslaugoms pasiūlyti reikalingą sąveikumą su prieigos valdytojų paslaugomis;
  • savo programėles parduoti nebūtinai prieigos valdytojo programėlių parduotuvėse, o kitais kanalais;
  • gauti prieigą prie duomenų, sugeneruojamų jiems vykdant veiklą prieigos valdytojų platformose;
  • reklamuoti savo pasiūlymus ir sudaryti sutartis su klientais nesinaudojant prieigos valdytojo platforma.

Galutiniai naudotojai turės daugiau pasirinkimo galimybių ir sulauks daugiau inovacijų Europos skaitmeninėje erdvėje. Jie galės:

  • vėl laisvai rinktis nebūtinai tai, ką standartiškai siūlo prieigos valdytojai, pavyzdžiui, rinktis ne jų siūlomas, o kitas programėlių parduotuves ir paslaugas;
  • geriau kontroliuoti savo duomenis, nes galės nuspręsti, ar leisti prieigos valdytojui susieti jų paskyras ir taip kaupti bei jungti jų asmens duomenis, gaunamus teikiant atskiras paslaugas;
  • lengvai gauti naudojantis tam tikra paslauga ar programėle sukauptus duomenis, juos perkelti į kitą paslaugą ar programėlę ir ten jais naudotis, taigi sklandžiai daryti atsargines duomenų kopijas ir perkelti juos iš vienos paslaugos į kitą;
  • naudotis alternatyviomis mokėjimo programėlėse ar elektroninės atpažinties paslaugomis.  

Prieigos valdytojai dar iki nustatyto termino pradėjo bandyti priemones, padedančias laikytis SRA, ir dėl jų gavo trečiųjų šalių atsiliepimų. Nuo šiol prieigos valdytojai turi atitikties ataskaitose įrodyti, kad veiksmingai laikosi SRA, ir nurodyti priemones, kurių imtasi. Su viešomis šių ataskaitų versijomis galima susipažinti SRA skirtame Komisijos svetainės puslapyje. Kartu su nekonfidencialia ataskaitos versija subjektai, kuriems suteiktas prieigos valdytojų statusas, Komisijai taip pat turi pateikti nepriklausomo auditoriaus patikrintą visų jų taikomų vartotojų profiliavimo metodų aprašymą.

Dabar Komisija atidžiai išnagrinės atitikties ataskaitas ir įvertins, ar įgyvendintos priemonės yra veiksmingos siekiant SRA nustatytų atitinkamų pareigų tikslų. Atlikdama šį vertinimą, Komisija remsis ir suinteresuotųjų subjektų atsiliepimais, pateiktais, be kita ko, per praktinius atitikties užtikrinimo seminarus, į kuriuos pristatyti savo sprendimų kviečiami prieigos valdytojai.

Prireikus Komisija nedvejodama imsis oficialių vykdymo užtikrinimo veiksmų ir naudosis visomis turimomis priemonėmis, kad visiškai užtikrintų SRA vykdymą.

Jei Komisija įtartų, kad SRA yra pažeidžiamas, ji gali pradėti galimo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Už pažeidimus Komisija gali skirti baudas, siekiančias iki 10 proc., o pažeidimui kartojantis ir iki 20 proc. įmonės bendros pasaulinės apyvartos. Be to, jei pažeidimai sisteminiai, Komisija taip pat gali taikyti papildomas taisomąsias priemones, pavyzdžiui, įpareigoti prieigos valdytoją parduoti savo verslą ar jo dalį arba uždrausti jam įsigyti papildomų paslaugų, susijusių su sisteminiu reikalavimų nesilaikymu.

SRA kartu su Skaitmeninių paslaugų aktu sudaro bendrą visoje ES taikomų taisyklių sistemą, kuria siekiama kurti saugesnę skaitmeninę erdvę, kurioje užtikrinama naudotojų pagrindinių teisių apsauga, ir sudaryti vienodas sąlygas įmonėms.

SRA siekiama užtikrinti, kad skaitmeninio sektoriaus rinkos būtų konkurencingos ir sąžiningos. Šiuo aktu reguliuojami prieigos valdytojai, t. y. didelės skaitmeninės platformos, suteikiančios verslo klientams svarbią sąsają, kuria naudodamiesi jie gali pasiekti vartotojus, ir dėl savo padėties turinčios galių sudaryti kliūčių skaitmeninėje ekonomikoje.

2023 m. rugsėjo 5 d. Komisija suteikė prieigos valdytojų statusą šešiems subjektams – „Alphabet“, „Amazon“, „Apple“, „ByteDance“, „Meta“ ir „Microsoft“. Šis statusas apima 22 pagrindines jų teikiamas platformos paslaugas. Po statuso suteikimo prieigos valdytojai turėjo per šešis mėnesius pradėti vykdyti visas SRA nustatytas pareigas, kad galutiniams naudotojams ir verslo klientams būtų suteikta daugiau pasirinkimo galimybių ir laisvės. Komisija paskelbė SRA įgyvendinimo ir pažangos, padarytos siekiant šio akto tikslų, metinę ataskaitą.

2024 m. vasario 12 d. Komisija užbaigė keturis rinkos tyrimus, per kuriuos nustatė, kad įmonėms „Apple“ ir „Microsoft“ neturėtų būti suteiktas prieigos valdytojų statusas, susijęs su šiomis pagrindinėmis platformos paslaugomis: „Apple“ pranešimų siuntimo paslauga „iMessage“ ir „Microsoft“ interneto paieškos sistema „Bing“, interneto naršykle „Edge“ ir internetinės reklamos paslauga „Microsoft Advertising“.

2024 m. kovo 1 d. Komisija gavo įmonių „Booking“, „ByteDance“ ir „X“ pranešimus apie paslaugas, kurias teikdamos jos galimai pasiekia SRA nustatytas ribas. Tokiu atveju šioms paslaugoms būtų taikomos naujosios ES taisyklės dėl prieigos valdytojų platformų. Sprendimą dėl šių pranešimų Komisija priims per 45 darbo dienas, t. y. iki 2024 m. gegužės 13 d.

Europos Komisijos informacija

Back to top button