Nr. 108 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

I. Deviatnikovaitė. ADMINISTRACINĖ TEISĖ VACLOVO BIRŽIŠKOS AKIMIS

Lietuvoje administracinės teisės paskaitos buvo pradėtos skaityti 1922 m. rudenį Lietuvos universitete. Skaitė jas V. Biržiška, pripažintas Lietuvos knygotyrininkas, dokumentotyrininkas, spaudos ir knygos istorijos žinovas, bibliografas, biografistikos pradininkas. V. Biržiška nėra išleidęs nė vieno veikalo, susijusio su administracine teise, išskyrus, manytina, administracinės teisės paskaitų planus, atspindėjusius administracinės teisės paskaitų turinį ir to meto teisininkų supratimą apie šią teisės šaką. Be to, tarpukario Lietuvoje iki 1939 metų nebuvo knygų, skirtų administracinės teisės studijoms. Taigi, tyrimo tikslas – išanalizuoti 1931–1932 ir 1936–1937 metų administracinės teisės dalyko planus bei 1935 m. ir 1937 m. išleistus paskaitų konspektus kaip vienintelius to meto administracinės teisės studijų šaltinius.

Back to top button