Universitetai

Išleistas vadovėlis „Žmogaus teisės Europoje“

VU Teisės fakulteto doc. dr. Vygantės Milašiūtės vadovėlis yra skiriamas studijuoti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės specializacijos studentams dėstomą žmogaus teisių Europoje dalyką bei kiekvienam besidominančiam žmogaus teisėmis. Pristačius tarptautinės viešosios ir Europos Sąjungos teisės lygmeniu Europoje vykdomam žmogaus teisių reguliavimui suvokti svarbius teorinius teiginius, aptariama globalioji tarptautinė žmogaus teisių apsaugos pagal tarptautinę viešąją teisę sistema. Toliau pristatomos Europos regione veikiančios tarptautinės žmogaus teisių apsaugos posistemės, išskiriant jas pagal tarptautinę organizaciją, su kuria jos siejamos, t. y. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, Europos Tarybos ir Europos Sąjungos žmogaus teisių apsaugos posistemės.

Daugiausia dėmesio skiriama Europos Tarybos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai (EŽTK). Šis vadovėlis nėra EŽTK komentaras, todėl EŽTK jame nėra nagrinėjama pastraipsniui. Konkrečiai EŽTK studijoms skiriama vadovėlio dalis sudaryta taip, kad studentai gautų susistemintų žinių apie EŽTK, kaip tarptautinės sutarties, ypatumus, joje numatytų teisių bruožus, šių teisių aiškinimo principus, EŽTK sukurtą priežiūros mechanizmą ir jo veikimo procedūrines nuostatas. Nagrinėjami tarptautinės teisės sistemos atskirų dalių sąveikos klausimai, atkreipiant dėmesį į tai, kad EŽTK teisių turinys nustatomas atsižvelgiant ir į kitų tarptautinės ir regioninės žmogaus teisių apsaugos teisės aktų turinį. Taip pat nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės derinimo su EŽTK klausimai, pateikiama Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą pavyzdžių.

Kiekvieno skyriaus pradžioje pristatomi jame nagrinėjami klausimai. Dėstomos medžiagos vaizdumui kai kurie praktiniai pavyzdžiai pateikiami lentelėse, grafiškai išskiriant tuos turinio aspektus, į kuriuos siekiama atkreipti studentų dėmesį. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami kontroliniai klausimai, svarbiausių naudotų šaltinių ir rekomenduojamos papildomos literatūros sąrašai.

Knygą „Žmogaus teisės Europoje“ galite įsigyti Vilniaus universiteto internetiniame knygyne, knygynuose „Akademinė knyga“, „Vaga“, el. knygynuose patogupirkti.lt, knygos.lt.

Back to top button