Teismai

LVAT patvirtino administracinio teismo pareigą atlikti ginčijamo akto teisėtumo kontrolę

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2023 m. spalio 18 d. priėmė nutartį administracinėje byloje, kurioje buvo nagrinėjamas ginčas dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) sprendimo dalies teisėtumo.

Nagrinėtu atveju pareiškėja su skundu kreipėsi į VDAI dėl Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos (Kontrolierius) veiksmų atitikties asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams. Pareiškėja nurodė, jog ji prašė Kontrolieriaus pateikti duomenis apie tvarkomus jos šeimos narių asmens duomenis, tačiau, pareiškėjos vertinimu, Kontrolierius šios informacijos nepateikė.

VDAI, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, priėmė sprendimą, kuriuo skundo dalį dėl pareiškėjos teisės susipažinti su Kontrolieriaus tvarkomais šeimos duomenimis pripažino pagrįsta ir teikė Kontrolieriui nurodymą atsakyti į pareiškėjos prašymą. Tačiau VDAI atmetė pareiškėjos skundo dalį dėl Kontrolieriaus veiksmų atskleidžiant asmens duomenis mokyklai, kurioje mokėsi pareiškėjos nepilnametis vaikas, teisėtumo.

Pareiškėja su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti šią VDAI sprendimo dalį ir įpareigoti VDAI skirti Kontrolieriui baudą už asmens duomenų teisinės apsaugos pažeidimą. Pareiškėja teigė, jog šiuo atveju Kontrolierius viršijo įgaliojimus ir neteisėtai kišosi į pareiškėjos šeimos gyvenimą, nes jis negalėjo savo iniciatyva pradėti tyrimo, o pradėtą tyrimą turėjo nutraukti, dėl to Kontrolierius neturėjo teisinio pagrindo siųsti pažymos išrašą mokyklai, kurioje mokėsi pareiškėjos nepilnametis vaikas. Pareiškėjos teigimu, VDAI tinkamai neįvertino, kad Kontrolierius tvarkė ir perdavė mokyklai pareiškėjos ir jos šeimos asmens duomenis pažeisdamas Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 dalies e punkto reikalavimus.

Pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjos skundą. Nesutikdama su teismo sprendimu, pareiškėja padavė apeliacinį skundą.

LVAT, išnagrinėjęs administracinę bylą, pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Kontrolieriaus veiksmų administracinės procedūros metu teisėtumo kontrolė nesudaro ginčo dalyko, o VDAI tinkamai įvertino informacijos nepateikimą apie asmens duomenų tvarkymą. Tačiau, LVAT vertinimu, teismas neišnagrinėjo ir nepateikė jokių motyvų dėl ginčo dalyko, dėl kurio pareiškėja kreipėsi į teismą – VDAI sprendimo dalies, kuria buvo vertinamas asmens duomenų atskleidimas mokyklai, teisėtumo. Dėl šios priežasties LVAT sprendė, kad teismo sprendimas yra be motyvų, neatlikus ginčijamo akto teisėtumo kontrolės.

Byloje akcentuota, jog atvejai, kai pirmosios instancijos teismo sprendimas yra be motyvų, pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 146 straipsnio 2 dalies 5 punktą pripažįstami sprendimo negaliojimo pagrindu, o šis proceso teisės pažeidimas LVAT praktikoje pripažįstamas besąlygine vada naikinti skundžiamą teismo sprendimą.

Atsižvelgęs į tai, LVAT panaikino skundžiamą teismo sprendimą ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button