Ministerija

Į ESTT teisėjo poziciją savo kandidatūras pasiūlė 2 pretendentai, į šio teismo generalinio advokato poziciją – 4 pretendentai

Paskelbus atranką į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) teisėjo ir šio teismo generalinio advokato, kuriuos į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, pozicijas, reikiamus dokumentus pateikė 2 pretendentai į šio teismo teisėjo pozicijas, 4 – į generalinio advokato. 

Dokumentai turėjo būti pateikti iki rugsėjo 29 d.  

Kandidatais į ESTT teisėjus pretenduoja tapti šie asmenys: 

Kandidatais į ESTT generalinius advokatus pretenduoja tapti šie asmenys: 

Pretendentus vertins Ministro Pirmininko 2023 m. liepos 31 d. potvarkiu Nr. 150 sudaryta darbo grupė. Darbo grupė sudarys kandidatų, atitinkančių ESTT teisėjams ir šio teismo generaliniams advokatams keliamus reikalavimus ir surinkusių ne mažiau kaip aštuonis vertinimo balus iš dešimties, sąrašą. Šis sąrašas bus teikiamas Ministrui Pirmininkui, kad jis, įvertinęs kandidatūras, Lietuvos Respublikos Vyriausybei galėtų pateikti motyvuotą siūlymą dėl vieno kandidato į ESTT  teisėjus ir vieno kandidato į šio teismo generalinius advokatus. Vyriausybė, Respublikos Prezidentui pritarus, siūlydama kandidatus konsultuosis su Seimu. 
 

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 253 straipsniu, ESTT teisėjai ir šio teismo generaliniai advokatai skiriami valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu šešerių metų kadencijai pasikonsultavus su SESV 255 straipsnyje numatytu komitetu. 

Detalesnę informaciją apie atranką į ESTT teisėjus galima rasti čia, informaciją apie atranką į šio teismo generalinius advokatus – galima rasti čia.

Back to top button