Teismai

Paskelbtas devintasis metinis Konstitucinio Teismo veiklos pranešimas

Paskelbtas devintasis metinis Konstitucinio Teismo veiklos pranešimas, kuriame apžvelgiama Teismo veikla 2022 metais.

Pasak Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas 2022 metais ėjusios Danutės Jočienės, 2022-ieji, Lietuvoje paskelbti Konstitucijos metais, buvo išskirtiniai – jais buvo švęsti dviejų mūsų valstybės Konstitucijų jubiliejai: pirmosios nuolatinės Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-metis ir 1992 m. spalio 25 d. Tautos referendume priimtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-metis. Konstituciniame Teisme taip pat vyko ypatingi šioms progoms skirti renginiai, paįvairinę kasdienę Konstitucinio Teismo jurisprudencinę veiklą. Tad šiame metiniame pranešime ne tik išsamiai apžvelgiama Konstitucinio Teismo jurisprudencija, bet ir pristatomi jubiliejiniai bei kiti jame visus metus vykę renginiai.

Kaip ir kasmet, 2022 metų Konstitucinio Teismo veiklos pranešime pateikiama informacija apie Konstitucinio Teismo kompetenciją, teisėjų skyrimo tvarką, pristatoma 2022 metų Konstitucinio Teismo sudėtis. Daugiausia dėmesio skiriama praėjusių metų Konstitucinio Teismo jurisprudencijai, išsamiai apžvelgiami ir gauti, bet dar neišnagrinėti prašymai bei individualūs konstituciniai skundai. Be to, metiniame veiklos pranešime pateikiama informacija apie Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimą, jame galima rasti ir informaciją apie Teismo tarptautinį bendradarbiavimą ir viešuosius ryšius. Visa Konstitucinio Teismo metų veiklos statistika detaliai pateikiama priedų lentelėse.

Iš viso 2022 metais Konstitucinis Teismas priėmė šešiolika nutarimų, kuriuose išnagrinėjo devyniolika pareiškėjų prašymų ištirti juose nurodytų teisės aktų atitiktį Konstitucijai. Nutarimuose vertinta septyniolikos įstatymų, trijų Respublikos Prezidento dekretų, dviejų Seimo nutarimų, taip pat vieno Vyriausybės nutarimo (juo patvirtintų taisyklių) atitiktis Konstitucijai. Dažniausiai, kaip ir praėjusiais metais, tirta teisės aktų atitiktis konstituciniam teisinės valstybės principui – net keturiolikoje nutarimų prašyta ištirti teisės aktų atitiktį būtent šiam principui, konstatuotas devynių teisės aktų (jų dalių) prieštaravimas jam.

Pasak D. Jočienės, peržvelgus 2022 metų konstitucinę jurisprudenciją matyti, kad pagrindiniu Konstitucinio Teismo „darbdaviu“ vėl tapo teismai – būtent pagal jų prašymus išnagrinėta daugiausia konstitucinės justicijos bylų (išnagrinėta trylika teismų prašymų, pagal juos priimta dešimt nutarimų).

„Vis dėlto 2022 metais gauta ir daug individualių konstitucinių skundų – 118. Galima pastebėti, kad nors gautų individualių skundų skaičius kasmet skiriasi, tačiau priimtų nagrinėti individualių konstitucinių skundų skaičius panašus: 2022 metais priimti nagrinėti šeši, o 2021 metais – aštuoni tokie skundai. Praėjusiais metais pagal individualius konstitucinius skundus išnagrinėtos trys konstitucinės justicijos bylos, dviejose iš jų pripažintas tirtų teisės aktų prieštaravimas Konstitucijai. Pažymėtina ir tai, kad 2022 metais priimtuose, bet dar neišnagrinėtuose individualiuose konstituciniuose skunduose keliami klausimai rodo, jog Konstitucinis Teismas, kaip ir kiti Lietuvos teismai, gauna prašymų dėl migracijos krizės valdymo priemonių, taip pat dėl karantino metu taikytų žmogaus teises ir laisves suvaržiusių priemonių teisėtumo“, – sako D. Jočienė.

Praėjusiais metais dauguma bylų buvo reikšmingos konstitucinių asmens teisių ir laisvių užtikrinimui, o spręsti klausimai susiję su pačiomis įvairiausiomis konstitucinėmis teisėmis ar laisvėmis, kaip antai su asmens teise į darbą, teise kreiptis į teismą, rinkimų teisės varžymais, socialinių teisių apsauga. Pasak D. Jočienės, dar vienas teigiamas praėjusių metų Konstitucinio Teismo veiklos aspektas – per pastaruosius dvejus metus nuosekliai trumpėjanti bylų nagrinėjimo trukmė: 2022 metais, palyginti su 2020-aisiais, bylos nagrinėtos vidutiniškai 50 dienų trumpiau, dvidešimt dienų greičiau spręsti ir individualių konstitucinių skundų priimtinumo klausimai.

„Konstitucinio Teismo 2022 metų veiklai apibendrintai apibūdinti pavartočiau  prasmingą žodį – bendrystė, apimantį ir draugystę, bičiulystę, bendruomeninius ryšius ir minčių bendrumą, glaudžius tarpusavio ryšius. Visa tai praėjusiais metais atsispindėjo Konstitucinio Teismo veikloje – minčių bendrumo reikėjo ne tik teisėjams sprendžiant konstitucinės justicijos bylas, bet ir su partneriais priimant svarbius sprendimus tarptautiniu mastu. Stiprėjančią draugystę rodo glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas su kitų šalių konstitucinės justicijos institucijomis, o bendruomeninius ryšius kurti padeda aktyvus bendravimas su visuomene“, – sako D. Jočienė.

Išsami tarptautinio bendradarbiavimo veiklos ir įvairių renginių apžvalga pateikiama Konstitucinio Teismo metinio veiklos pranešimo penktame ir šeštame skyriuose.

„Baigdama trumpą savo, kaip pirmininkės, kadenciją galiu drąsiai teigti, jog Konstitucinis Teismas išliko itin darbingas, aktyvus ir nepriklausomas. Kartu neabejoju, kad jis tapo atviresnis, draugiškesnis visuomenei ir kitoms institucijoms, žinomas ir matomas tarptautinėje erdvėje, linkęs dalytis savo sukaupta išmintimi su kolegomis ir visuomene. Esu įsitikinusi, kad tai ne mažiau svarbu nei konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimas, nes tik suprasdama Konstitucinio Teismo veiklos reikšmę ir jo priimamus sprendimus visuomenė pasitikės šia garbinga išskirtinę misiją vykdančia institucija. Tad mano palinkėjimas esamiems ir būsimiems Konstitucinio Teismo teisėjams ir pirmininkams, taip pat visiems šio teismo teisininkams ir darbuotojams paprastas: tegul visus žodžius visada lydi konkretūs darbai, nes, pasak Volodymyro Zelenskio, „<…> iš tiesų žmonės nepasitiki žodžiais. Ar tiksliau – žmonės tiki žodžiais tik tam tikrą laiką. O tada jau ima ieškoti veiksmų““, – linki Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė.

Visą metinį Konstitucinio Teismo 2022 metų veiklos pranešimą galima rasti čia: METINIS KONSTITUCINIO TEISMO VEIKLOS PRANEŠIMAS, 2022

Back to top button