Teismai

ES Bendrasis Teismas pirmą kartą sprendė dėl kredito įstaigos veiklos leidimo panaikinimo, grindžiamo sunkiais teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą

Nuo 2010 m. Österreichische Finanzmarktbehörde (Austrijos finansų rinkų priežiūros institucija, FMA) Austrijoje įsteigtai kredito įstaigai AAB Bank nustatė daug draudimų ir sankcijų. Tuo remdamasi FMA 2019 m. pateikė Europos Centriniam Bankui (ECB) sprendimo dėl AAB Bank leidimo verstis kredito įstaigos veikla panaikinimo projektą. Savo sprendimu ECB panaikino šį veiklos leidimą. Iš esmės jis nusprendė, kad, remiantis FMA išvadomis, padarytomis vykdant rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros funkciją ir susijusiomis su tuo, kad nuolat ir pakartotinai nebuvo laikytasi reikalavimų, susijusių su kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, taip pat su AAB Bank vidiniu valdymu, ji negali užtikrinti patikimo savo rizikos valdymo.

Bendrojo Teismo devintoji išplėstinė kolegija atmetė ieškinį dėl ECB sprendimo panaikinimo. Savo sprendime Bendrasis Teismas pirmą kartą sprendė dėl kredito įstaigos veiklos leidimo panaikinimo, grindžiamo sunkiais teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą, pažeidimais ir taisyklių, susijusių su kredito įstaigų valdymu, pažeidimu.

Visų pirma Bendrasis Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju buvo tenkinami Direktyvoje 2013/36 numatyto leidimo panaikinimo kriterijai, perkelti į nacionalinę teisę. Pirma, dėl ECB teiginio, kad AAB Bank buvo pripažinta atsakinga už sunkius pagal Direktyvą 2005/60 priimtų nacionalinių nuostatų, susijusių su kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, pažeidimus, Bendrasis Teismas nusprendė, kad ECB nepadarė jokios akivaizdžios vertinimo klaidos. Visų pirma Bendrasis Teismas konstatavo, kad įgyvendindamas savo kompetenciją panaikinti kredito įstaigų leidimus ECB, be kita ko, turi taikyti Direktyvą 2013/36 perkeliančias nacionalinės teisės nuostatas.

Nagrinėjamu atveju jis nurodė, kad, atsižvelgęs, be kita ko, į FMA sprendimus ir Austrijos teismų sprendimus, ECB padarė išvadą, kad AAB Bank keletą metų pažeidinėjo Direktyvą 2013/36 perkeliančias nacionalinės teisės nuostatas. Iš tiesų ji neturi tinkamos rizikos valdymo procedūros siekiant pinigų plovimo prevencijos ir buvo pripažinta atsakinga už sunkius, pasikartojančius ir sistemingus nacionalinės teisės aktų, reglamentuojančių kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, pažeidimus.

Bendrasis Teismas konstatavo, kad, atsižvelgiant į kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu svarbą, kredito įstaiga gali būti pripažinta atsakinga už sunkius nusikaltimus remiantis kompetentingos nacionalinės institucijos priimtais administraciniais sprendimais, kurių savaime pakanka pateisinti jos veiklos leidimo panaikinimą. Tai, kad pažeidimai buvo padaryti seniai ar buvo pašalinti, neturi įtakos tokios atsakomybės atsiradimui. Iš tiesų taikytinoje nacionalinėje teisėje nenustatytas terminas, kurio reikia laikytis, kad būtų atsižvelgta į ankstesnius sprendimus, kuriais nustatoma atsakomybė. Joje taip pat nereikalaujama, kad sunkūs pažeidimai nebūtų nutraukti arba tebeegzistuotų sprendimo panaikinti veiklos leidimą priėmimo momentu, juo labiau kad nagrinėjamu atveju pažeidimai buvo konstatuoti likus vos keleriems metams iki ginčijamo sprendimo priėmimo.

Dėl AAB Bank pozicijos, kad pažeidimai buvo pašalinti ir todėl nebegali pateisinti veiklos leidimo panaikinimo, Bendrasis Teismas patikslino, kad toks požiūris pažeistų tikslą apsaugoti Europos bankų sistemą, nes jis leistų sunkius pažeidimus padariusioms kredito įstaigoms tęsti veiklą tol, kol kompetentingos institucijos dar kartą neįrodo, kad jos padarė naujų pažeidimų. Be to, galutiniu sprendimu pripažinta atsakinga už sunkius pažeidimus kredito įstaiga negali remtis galima tokių pažeidimų senatimi.

Bendrasis Teismas taip pat atmetė AAB Bank argumentus, kuriais siekiama užginčyti konstatuotų pažeidimų sunkumą.

Šiuo klausimu jis visų pirma konstatavo, kad pažeidimų sunkumo negalima ginčyti per administracinę procedūrą ECB, nes sprendimuose, priimtuose iki FMA pasiūlymo panaikinti veiklos leidimą, kurie ginčijamo sprendimo priėmimo dieną tapo galutiniai, kompetentingos valdžios institucijos nusprendė, kad AAB Bank yra atsakinga už minėtus pažeidimus. Be to, atsižvelgiant į tikslą užtikrinti Europos bankų rinkos apsaugą, ECB neturėtų būti priekaištaujama dėl to, kad nusprendė, jog sistemingi, sunkūs ir tęstiniai nacionalinės teisės aktų dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu pažeidimai turi būti laikomi sunkiais pažeidimais, pateisinančiais veiklos leidimo
panaikinimą.

Antra, Bendrasis Teismas patvirtino ECB poziciją, kad AAB Bank netaikė valdymo priemonių, kurių reikalauja kompetentingos valdžios institucijos pagal Direktyvą 2013/36 perkeliančias nacionalinės teisės nuostatas. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, jis atmetė AAB Bank argumentus, kad ginčijamo sprendimo priėmimo dieną ji nepadarė teisės aktų, susijusių su valdymo priemonėmis, pažeidimų. Jis konstatavo, kad aiškinimas, pagal kurį praeityje padaryti ar sušvelninti pažeidimai negali pateisinti veiklos leidimo panaikinimo, neišplaukia nei iš Direktyvos 2013/36, nei iš taikytinos nacionalinės teisės.

Be to, Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad ECB, atsisakydamas sustabdyti ginčijamo sprendimo taikymą, nepadarė jokios klaidos. Jis, be kita ko, konstatavo, kad ECB atsisakymas nedelsiant sustabdyti šio sprendimo vykdymą nesutrukdė AAB Bank pareikšti ieškinio dėl panaikinimo ir pateikti prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, Bendrojo Teismo pirmininkas nurodė sustabdyti ginčijamo sprendimo vykdymą praėjus šešioms dienoms nuo jo priėmimo, kol bus priimtas sprendimas dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taigi negalima konstatuoti jokio teisės į veiksmingą teisminę gynybą pažeidimo.

Bendrasis Teismas taip pat nusprendė, kad ginčijamas sprendimas buvo priimtas užtikrinant AAB Bank teisės į gynybą paisymą. Šiomis aplinkybėmis jis pažymi, kad AAB Bank buvo tinkamai išklausyta priimant ginčijamą sprendimą. Iš tiesų jai buvo suteikta galimybė pateikti savo pastabas dėl šio sprendimo projekto. Vis dėlto ECB neprivalėjo pranešti AAB Bank apie FMA sprendimo projektą ir leisti jai į jį atsakyti.

Be to, Bendrasis Teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje ECB tiksliai ir nešališkai nustatė, išnagrinėjo ir įvertino visas reikšmingas faktines aplinkybes, susijusias su veiklos leidimo panaikinimu. Konkrečiai kalbant, ECB, atlikęs savo vertinimą, pagrįstai pripažino, kad sutinka su FMA išvadomis dėl AAB Bank padarytų pažeidimų, patvirtintų tiek FMA administraciniais sprendimais, tiek nacionalinių teismų sprendimais. Atlikęs savo vertinimą, ECB nagrinėjamas faktines aplinkybes kvalifikavo kaip įrodančias, kad AAB Bank buvo pripažinta atsakinga už sunkų nacionalinės teisės aktų dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu pažeidimą. Be to, jis ne tik pakartojo FMA išvadas dėl to, kad AAB Bank neįgyvendino būtinų valdymo priemonių. Atvirkščiai, ECB rėmėsi savo vertinimu, ar buvo laikytasi reikšmingų nacionalinės teisės nuostatų šiuo klausimu. Galiausiai Bendrasis Teismas atmetė AAB Bank ieškinio pagrindą, pagal kurį dėl ginčijamo sprendimo sumažėjo jos akcininko turimų akcijų ekonominė vertė ir buvo pažeista šio akcininko nuosavybės teisės esmė. Iš tiesų AAB Bank nėra šios nuosavybės teisės turėtoja, todėl ji negali ja remtis grįsdama savo ieškinį dėl panaikinimo.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button