Institucijos

VDAI paskelbė Rekomendaciją dėl skolininkų asmens duomenų tvarkymo

Asmens duomenų tvarkymas skolų administravimo veikloje yra ypač aktualus kasdieniniame gyvenime. Administruojant skolas paprastai tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, mokėtojo kodas, gimimo data, adresas ir kiti. Skolų išieškojimo procedūros susijusios su finansinių pasekmių žmogui kilimu, todėl į tokį asmens duomenų tvarkymą neretai reaguojama labai jautriai.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) nedraudžia tvarkyti skolininkų asmens duomenų, tačiau Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tirti atvejai rodo, kad tarp skolininkų, kreditorių ar skolų išieškojimą vykdančią bendrovių kartais kyla nesusipratimų, todėl ypač svarbu visoms pusėms aiškiai suprasti savo teises ir pareigas, kylančias iš BDAR.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija taip pat sulaukia kreipimųsi pasikonsultuoti ir asmenų skundų dėl jų, kaip skolininkų, asmens duomenų tvarkymo. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad pasitaiko nemažai atvejų, kai skundai pripažįstami nepagrįstais ir jų nagrinėjimas nutraukiamas, pavyzdžiui, dėl skolininko asmens duomenų perdavimo, vienas iš dažniausiai pasitaikančių atvejų, kai asmens duomenys yra perduodami tvarkyti duomenų tvarkytojui siekiant išieškoti skolą ir tai atliekama teisėtai bei tam nereikia asmens sutikimo.

Pavyzdžiui, skolininko asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Tikslo apribojimo principas apsaugo skolininkus, kaip duomenų subjektus, nustatant apribojimus tam, kaip duomenų valdytojai gali naudoti jų asmens duomenis. Svarbu pabrėžti, kad asmens duomenų tvarkymo tikslas turėtų būti apibrėžiamas ne vėliau kaip asmens duomenų rinkimo pradžioje. Tvarkomi asmens duomenys turi būti ne pernelyg didelės apimties, atsižvelgiant į nustatytus tikslus. Visi asmens duomenys, kurie nėra reikalingi tam tikram tikslui pasiekti, neturi būti renkami ir (arba) toliau tvarkomi. Duomenų valdytojai turėtų siekti surinkti kuo mažiau duomenų apie apie kiekvieną skolininką ir tik tuos, kurių reikia, kad būtų tinkamai įgyvendinti jų tvarkymo tikslai. Jei nėra kitų išimčių, nustatytų BDAR 9 straipsnio 2 dalyje, skolininko sveikatos duomenys dėl įsiskolinimo atidėjimo gali būti tvarkomi tik turint aiškų skolininko sutikimą

Be kita ko, svarbu atkreipti dėmesį tai, kad BDAR įtvirtintų duomenų subjekto teisių įgyvendinimas nereiškia įsiskolinimo peržiūrėjimo. Akcentuota, kad duomenų subjektų teisių įgyvendinimas neturi įtakos skolininkų sutartiniams įsipareigojimams su kreditoriumi, t. y. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija neturi įgaliojimų priimti sprendimo dėl skolų apskaičiavimo metodų, spręsti dėl skolos buvimo ar nebuvimo fakto, delspinigių dydžio ir jų atitikimo protingumo principui bei kt.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, siekdama padėti geriau suprasti skolininkų asmens duomenų tvarkymui taikomas taisykles, parengė rekomendaciją „Dėl skolininkų asmens duomenų tvarkymo“, kurioje aptartos svarbios su skolininkų asmens duomenų tvarkymu susijusios temos: asmens duomenų tvarkymo principai; teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygų pasirinkimo aspektai; duomenų tvarkytojo pasitelkimas ir kt.

Rekomendacija dėl skolininkų asmens duomenų tvarkymo

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija

Back to top button