Institucijos

Patvirtintos Standartinės sutarčių sąlygos įgyvendinant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patvirtino Standartines sutarčių sąlygas asmens duomenų tvarkymo sutartyse (Standartinės sutarčių sąlygos), kurios parengtos įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 28 straipsnio 8 dalies, 57 straipsnio 1 dalies j punkto ir 58 straipsnio 3 dalies g punkto reikalavimus.

Šiomis sąlygomis siekiama padėti duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams įvertinti, kokie reikalavimai taikomi asmens duomenų tvarkymo susitarimams, kurie sudaromi tarp jų pagal BDAR 28 straipsnio 3 dalį, pabrėžiant duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, asmens duomenų apsaugos rizikų mažinimo, duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo santykių bei atitinkamų teisių ir pareigų aiškumo svarbą.

Standartinių sutarčių sąlygų projektas buvo pateiktas viešosioms konsultacijoms. Šių konsultacijų metu gautos kelių viešojo ir privataus sektorių atstovų pastabos ir pasiūlymai, kuriuos įvertinus, Standartinių sutarčių sąlygų projektas buvo atnaujintas ir, laikantis BDAR įtvirtinto nuoseklumo mechanizmo, pateiktas derinti Europos duomenų apsaugos valdybai.

Standartinės sutarčių sąlygos gali būti naudojamos:
1. pildant Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nustatytą formą; arba
2. standartinių sutarčių sąlygas įtraukiant į platesnės apimties susitarimus, pavyzdžiui, paslaugų teikimo sutartis, užtikrinant, kad kitos šių susitarimų nuostatos neprieštarautų patvirtintoms Standartinėms sutarčių sąlygoms ir (ar) BDAR.  

Svarbu: naudojant standartines sutarčių sąlygas, jų turinys negali būti keičiamas, tačiau duomenų valdytojai gali nustatyti papildomas apsaugos priemones ir kitas nuostatas, reikšmingas asmens duomenų tvarkymo operacijos, kurią atliks duomenų tvarkytojas, kontekste.

Susipažinkite:
Standartinės sutarčių sąlygos (lietuvių kalba)>>
Standartinės sutarčių sąlygos (anglų kalba)>>

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija

Back to top button