Institucijos

EK siūlo naujų priemonių Europos kapitalo rinkoms stiprinti

Europos Komisija priėmė priemonių paketą, kuriuo siekiama pagerinti įmonių galimybes pritraukti kapitalo visoje ES ir užtikrinti, kad europiečiams būtų prieinami geriausi taupymo ir investavimo sandoriai. Praėjus vieniems metams nuo 2020 m. Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų plano paskelbimo Komisija vykdo savo įsipareigojimus ir siūlo Europos kapitalo rinkų stiprinimo priemones. Jos padės Europos ekonomikai atsigauti po COVID-19 krizės, taip pat įgyvendinti skaitmeninę ir žaliąją pertvarkas. Be to, Komisija pateikė komunikatą, kuriame išdėstyti veiksmai, kurių ji imsis kitais metais rinkai stiprinti.

Priimtais pasiūlymais investuotojams bus užtikrinta geresnė prieiga prie įmonių ir prekybos duomenų. Šiomis priemonėmis taip pat bus skatinamos ilgalaikės investicijos ir sudaromos sąlygos lengviau ir saugiau parduoti investicinius fondus tarp valstybių. Apskritai pasiūlymai padės geriau sujungti ES įmones su investuotojais, pagerinant įmonių galimybes gauti finansavimą, išplėsti investavimo galimybes mažmeniniams investuotojams ir labiau integruoti ES kapitalo rinkas.

Priimti teisės aktų pasiūlymai dėl:

  1. Europos bendro prieigos punkto (ESAP), per kurį investuotojams bus suteikta prieiga prie duomenų

ESAP bus vienas bendras prieigos prie viešos finansinės ir su tvarumu susijusios informacijos apie ES bendroves ir ES investicinius produktus punktas. Jis užtikrins didesnį įmonių matomumą investuotojams, atverdamas daugiau finansavimo šaltinių. Tai ypač svarbu mažoms įmonėms mažose kapitalo rinkose, nes jos bus geriau matomos ne tik ES, bet ir tarptautiniams investuotojams. ESAP taip pat bus teikiama įmonių skelbiama su tvarumu susijusi informacija, o tai padės siekti Europos žaliojo kurso tikslų. Kaip bendra duomenų erdvė, ESAP bus kertinis ES skaitmeninės strategijos ir Skaitmeninių finansų strategijos akmuo;

  1. Europos ilgalaikių investicijų fondų (ELTIF) reglamento peržiūros, siekiant skatinti ilgalaikes investicijas, be kita ko, vykdomas neprofesionaliųjų investuotojų

Peržiūra padidins ELTIF patrauklumą investuotojams ir jų, kaip papildomo ES įmonių finansavimo šaltinio, vaidmenį. Ji taip pat sudarys palankesnes sąlygas neprofesionaliesiems investuotojams investuoti į ELTIF, visų pirma panaikinant minimalią 10 000 EUR investicijų ribą, ir kartu užtikrins patikimą investuotojų apsaugą. Kadangi ELTIF yra skirti ilgalaikėms investicijoms nukreipti, jie turi geras galimybes padėti finansuoti žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas;

  1. Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų direktyvos (AIFVD) peržiūros

Pokyčiai padidins alternatyvaus investavimo fondų rinkos veiksmingumą ir integraciją. Pasiūlymu suderinamos taisyklės, susijusios su fondais, kurie teikia paskolas įmonėms. Tai palengvins skolinimą realiajai ekonomikai, kartu geriau apsaugant investuotojus ir užtikrinant finansinį stabilumą. Apžvalgoje taip pat patikslinamos delegavimo taisyklės. Pagal ES delegavimo taisykles fondų valdytojai gali gauti ekspertinių žinių iš trečiųjų šalių. Peržiūra bus užtikrinama, kad ES priežiūros institucijos būtų tinkamai informuojamos ir koordinuotų veiksmus, geriau apsaugant investuotojus ir išlaikant finansinį stabilumą.

  1. Finansinių priemonių rinkų reglamento (FPRR) peržiūros, siekiant padidinti skaidrumą sukuriant Europos konsoliduotą informacinę juostą, kad visi investuotojai galėtų lengviau susipažinti su prekybos duomenimis

Padarytais ES prekybos taisyklių pakeitimais bus užtikrintas didesnis skaidrumas kapitalo rinkose. Jomis bus įvesta Europos konsoliduota informacinė juosta, kuri suteiks investuotojams prieigą prie beveik tikralaikių prekybos duomenų, susijusių su akcijomis, obligacijomis ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, visose ES prekybos vietose. Iki šiol ši prieiga buvo suteikta tik keliems profesionaliems investuotojams. Peržiūra taip pat geriau užtikrinamos vienodos sąlygos vertybinių popierių biržoms ir investiciniams bankams. Be to, bus panaikinta atvirosios prieigos taisyklė ir taip skatinamas tarptautinis ES prekybos vietų konkurencingumas.

Remdamasi 2020 m. kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plane paskelbtais veiksmais, 2022 m. Komisija imsis daugiau kapitalo rinkų sąjungos veiksmų, įskaitant pasiūlymą dėl įtraukimo į sąrašą, atvirųjų finansų sistemą, iniciatyvą dėl įmonių nemokumo ir finansinio raštingumo sistemą.

Dabar visus teisės aktų rinkinio elementus turi aptarti Europos Parlamentas ir Taryba. Laikas aukso vertės, todėl raginame teisėkūros institucijas kuo greičiau pradėti su šiais pasiūlymais susijusį darbą.

Kapitalo rinkų sąjungos tikslas – visoje ES sukurti tikrą bendrąją kapitalo rinką. Ji siekia, kad investicijos ir santaupos pasiektų visas valstybes nares ir būtų naudingos piliečiams, investuotojams ir įmonėms, nepriklausomai nuo to, kurioje Europos Sąjungos vietoje jie įsikūrę. Tai dar svarbiau atsižvelgiant į COVID-19 krizę ir finansavimą, kurio reikia ekonomikos gaivinimui, tvariam augimui ir dvejopai žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai remti.

Kapitalo rinkų sąjungos stiprinimas yra sudėtinga užduotis ir nėra vienos priemonės, kuri padėtų ją įvykdyti iki galo. Todėl turime daryti pažangą visose srityse, kuriose tebėra kliūčių laisvam kapitalo judėjimui. Priimti keturi pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų yra svarbus žingsnis įgyvendinant Komisijos 2020 m. kapitalo rinkų sąjungos veiksmų planą. Jais siekiama spręsti įvairiausių kapitalo rinkų paslaugų problemas ir padėti įgyvendinti pagrindinius kapitalo rinkų sąjungos tikslus.

Europos Komisijos informacija

Back to top button