Institucijos

Patvirtintas teisės akto dėl teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais atnaujinimas

ES ambasadoriai patvirtino liepos 12 d. pasiektą preliminarų politinį susitarimą su Europos Parlamentu dėl pasiūlymo peržiūrėti Orhuso reglamentą, kad jis būtų visapusiškai suderintas su Orhuso konvencija. Orhuso reglamentu nustatoma, kaip ES ir jos valstybės narės įgyvendina tarptautinę Orhuso konvenciją, kuria siekiama užtikrinti teisę gauti informaciją, visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus ir teisę kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais. Preliminarų susitarimą turi patvirtinti abi institucijos. Tada jis bus oficialiai priimtas pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad ES visapusiškai laikytųsi konvencijos, kiek tai susiję su visuomenės teise peržiūrėti administracinius aktus. Kalba eina apie ES institucijų ar įstaigų ne teisėkūros procedūra priimtus aktus, kurie turi teisinį ir išorinį poveikį ir kuriuose yra nuostatų, kurios dėl jų poveikio gali prieštarauti aplinkos teisei.

Tarybos ir Parlamento derybininkai susitarė, be kita ko:

  • galimybę kreiptis į teismą suteikti ne tik NVO, taigi, leisti kitiems visuomenės nariams tam tikromis sąlygomis teikti prašymus dėl administracinių aktų vidaus peržiūros. Visuomenės nariai arba turi įrodyti, kad įtariamu prieštaravimu aplinkos teisei pažeidžiamos jų teisės ir kad toks pažeidimas juos veikia tiesiogiai, palyginti su plačiąja visuomene; arba jie turi įrodyti, kad esama pakankamo viešojo intereso ir kad prašymui pritaria bent 4000 visuomenės narių, gyvenančių arba įsisteigusių bent 5 valstybėse narėse, kurių bent 250 visuomenės narių gyvena arba yra įsisteigę kiekvienoje iš tų valstybių narių. Abiem atvejais visuomenės nariams atstovaus NVO arba teisininkas;
  • į administracinių aktų taikymo sritį įtraukti administracinių aktų nuostatas, kuriomis reikalaujama nustatyti įgyvendinimo priemones nacionaliniu arba Sąjungos lygmeniu;
  • iš reglamento neišbraukti administracinių aktų išimties dėl valstybės pagalbos (atitikties klausimas, nagrinėjamas kitoje Atitikties Orhuso konvencijai komiteto byloje);
  • įpareigoti ES institucijas ir įstaigas privalomai skelbti peržiūros prašymus ir sprendimus dėl jų.

Orhuso konvenciją ES įgyvendina Reglamentu (EB) Nr. 1367/2006. Šiuo reglamentu asmenims ir nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) suteikiama galimybė pradėti procesą Europos teismuose dėl ES institucijų ir įstaigų sprendimų.

Reaguodamas į 2008 m. NVO pateiktą skundą, kuriame teigiama, kad ES nesilaikė Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, 2017 m. byloje C-32 Atitikties Orhuso konvencijai komitetas padarė išvadą, kad ES nesilaikė Konvencijos 9 straipsnio 3 ir 4 dalių dėl visuomenės narių teisės kreiptis į teismą.

Vykdydama tolesnę veiklą, 2018 m. Taryba priėmė sprendimą, kuriuo Komisijos prašoma pateikti studiją dėl Sąjungos pasirinkimo galimybių atsižvelgti į Atitikties komiteto išvadas ir, jei tikslinga, atsižvelgiant į studijos išvadas – pasiūlymą iš dalies pakeisti Orhuso reglamentą.

2020 m. spalio 14 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Orhuso reglamentas Nr. 1367/2006, kad būtų sudarytos sąlygos geresnei viešajai ES aktų, darančių poveikį aplinkai, kontrolei. Siūlomais pakeitimais siekiama palengvinti galimybes prašyti, kad ES institucijos peržiūrėtų tokius teisės aktus, kad būtų užtikrinta geresnė aplinkos apsauga. 2020 m. gruodžio 17 d. Taryba susitarė dėl bendro požiūrio dėl pasiūlymo ir Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė galėjo pradėti trilogo derybas su Europos Parlamentu.

Preliminaraus susitarimo tekstas, kurį patvirtino valstybių narių ambasadoriai, dabar bus pateiktas Parlamento Aplinkos komitetui patvirtinti. Jei tekstui bus pritarta, ateinančiais mėnesiais Europos Parlamentas ir Taryba jį priims per pirmąjį svarstymą be pakeitimų.

ES Tarybos informacija

Back to top button