Institucijos

EK peržiūri kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisykles

Europos Komisija pateikė plataus užmojo pasiūlymų dėl teisės aktų rinkinį, kuriuo siekiama sugriežtinti ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisykles. Į dokumentų rinkinį taip pat įtrauktas pasiūlymas sukurti naują ES kovos su pinigų plovimu instituciją. Šis rinkinys yra Komisijos įsipareigojimo apsaugoti ES piliečius ir ES finansų sistemą nuo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo dalis. Šio dokumentų rinkinio tikslas – padėti lengviau nustatyti įtartinus sandorius ir veiklą ir pašalinti spragas, kuriomis nusikaltėliai naudojasi neteisėtai gautoms pajamoms plauti arba teroristinei veiklai finansuoti per finansų sistemą. Kaip primenama 2020–2025 m. ES saugumo sąjungos strategijoje, ES kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos stiprinimas taip pat padės apsaugoti europiečius nuo terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo.

Priemonėmis gerokai sustiprinama esama ES sistema, atsižvelgiant į naujus ir kylančius iššūkius, susijusius su technologinėmis inovacijomis. Jie apima virtualiąsias valiutas, labiau integruotus finansinius srautus bendrojoje rinkoje ir pasaulinį teroristinių organizacijų pobūdį. Šie pasiūlymai padės sukurti daug nuoseklesnę sistemą, kad veiklos vykdytojams, kuriems taikomos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklės, ypač tiems, kurie veikia tarpvalstybiniu mastu, būtų lengviau laikytis reikalavimų.

Dokumentų rinkinį sudaro keturi pasiūlymai dėl teisės aktų:

  • reglamento, kuriuo įsteigiama nauja ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija;
  • reglamento dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, kuriame nustatytos tiesiogiai taikytinos taisyklės, be kita ko, klientų išsamaus patikrinimo ir tikrosios nuosavybės srityje;
  • šeštosios direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, kuria pakeičiama galiojanti Direktyva (ES) 2015/849 (ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva su pakeitimais, padarytais penktąja kovos su pinigų plovimu direktyva), kurioje išdėstytos nuostatos, kurios bus perkeltos į nacionalinę teisę, kaip antai taisyklės dėl nacionalinių priežiūros institucijų ir finansinės žvalgybos padalinių valstybėse narėse;
  • 2015 m. Reglamento dėl lėšų pervedimo (Reglamentas (ES) 2015/847) peržiūros siekiant atsekti kriptoturto pervedimus.

Šių teisės aktų rinkinio pagrindas – naujos ES institucijos, kuri pakeis kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūrą ES ir sustiprins finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) bendradarbiavimą, sukūrimas. Naujoji ES lygmens Kovos su pinigų plovimu institucija bus pagrindinė institucija, koordinuojanti nacionalines institucijas siekiant užtikrinti, kad privatusis sektorius tinkamai ir nuosekliai taikytų ES taisykles. Kovos su pinigų plovimu institucija taip pat padės finansinės žvalgybos padaliniams (FŽP) gerinti jų analitinius gebėjimus, susijusius su neteisėtais srautais, ir užtikrinti, kad finansinės žvalgybos duomenys taptų svarbiu teisėsaugos institucijų informacijos šaltiniu.

Visų pirma Kovos su pinigų plovimu institucija:

  • sukurs bendrą integruotą kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros sistemą visoje ES, grindžiamą bendrais priežiūros metodais ir aukštų priežiūros standartų konvergencija;
  • tiesiogiai prižiūrės kai kurias rizikingiausias finansų įstaigas, kurios veikia daugelyje valstybių narių arba dėl kurių reikia nedelsiant imtis veiksmų neišvengiamai rizikai pašalinti;
  • stebės ir koordinuos nacionalines priežiūros institucijas, atsakingas už kitus finansų subjektus, taip pat koordinuos ne finansų subjektų priežiūros institucijų veiklą;
  • rems nacionalinių finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimą ir padės jiems koordinuoti veiklą ir vykdyti bendras analizes, kad būtų galima geriau nustatyti tarpvalstybinio pobūdžio neteisėtus finansinius srautus.

Bendras ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklių sąvadas

Bendru ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklių sąvadu visoje ES bus suderintos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklės, įskaitant, pavyzdžiui, išsamesnes taisykles dėl klientų išsamaus patikrinimo, tikrosios nuosavybės ir priežiūros institucijų bei finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) įgaliojimų ir užduočių. Bus sujungti esami nacionaliniai banko sąskaitų registrai, todėl FŽP galės greičiau gauti informaciją apie banko sąskaitas ir banko seifus. Komisija teisėsaugos institucijoms taip pat suteiks prieigą prie šios sistemos, paspartindama finansinius tyrimus ir nusikalstamu būdu įgyto turto susigrąžinimą tarpvalstybinėse bylose. Prieigai prie finansinės informacijos bus taikomos griežtos apsaugos priemonės, nustatytos Direktyvoje (ES) 2019/1153 dėl keitimosi finansine informacija.

Visapusiškas ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklių taikymas kriptoturto sektoriui

Šiuo metu ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklės taikomos tik tam tikrų kategorijų su kriptoturtu susijusių paslaugų teikėjams. Siūloma reforma šios taisyklės bus taikomos visame kriptoturto sektoriuje, įpareigojant visus paslaugų teikėjus atlikti išsamų klientų patikrinimą. Priimtais pakeitimais bus užtikrintas visiškas kriptoturto, kaip antai bitkoino, pervedimų atsekamumas ir bus sudarytos sąlygos užkirsti kelią jo galimam panaudojimui pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo tikslais ir tokius atvejus nustatyti. Be to, visapusiškai taikant ES kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisykles kriptoturto sektoriui, bus draudžiama naudoti anonimines kriptoturto pinigines.

10 000 EUR riba mokėjimams grynaisiais pinigais visoje ES

Dideli mokėjimai grynaisiais pinigais yra lengvas būdas nusikaltėliams plauti pinigus, nes tokius sandorius labai sunku nustatyti. Todėl Komisija pasiūlė visoje ES nustatyti 10 000 EUR ribą dideliems mokėjimams grynaisiais pinigais. Ši visoje ES taikoma riba yra pakankamai didelė, kad nekiltų abejonių dėl euro kaip teisėtos mokėjimo priemonės ir būtų pripažintas svarbus grynųjų pinigų vaidmuo. Maždaug dviejuose trečdaliuose valstybių narių tokia apribojimai jau egzistuoja, tačiau sumos skiriasi. Mažesnės nei 10 000 EUR nacionalinės ribos gali ir toliau galioti. Apribojus didelius mokėjimus grynaisiais pinigais, nusikaltėliams sunkiau plauti nešvarius pinigus. Be to, bus draudžiama teikti anonimines kriptovaliutų pinigines, kaip pagal ES kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisykles jau yra draudžiamos anoniminės banko sąskaitos.

Trečiosios valstybės

Pinigų plovimas yra pasaulinis reiškinys, kuriam reikia stipraus tarptautinio bendradarbiavimo. Komisija jau glaudžiai bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais kovodama su nešvarių pinigų judėjimu visame pasaulyje. Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) – pasaulinė pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo stebėtoja – teikia rekomendacijas valstybėms. Į FATF sąrašą įtraukta valstybė taip pat bus įtraukta į ES sąrašą. Bus sudaryti du FATF sąrašą atspindintys ES sąrašai: juodasis ir pilkasis. Valstybę įtraukus į sąrašą, ES taikys priemones, proporcingas tos valstybės keliamai rizikai. ES taip pat galės į sąrašą įtraukti valstybes, kurios nėra įtrauktos į FATF sąrašą, tačiau, remiantis nepriklausomu vertinimu, kelia grėsmę ES finansų sistemai.

Priemonių, kurias Komisija ir Kovos su pinigų plovimu institucija gali naudoti, įvairovė leis ES neatsilikti nuo greitai besivystančios ir sudėtingos tarptautinės aplinkos su sparčiai kintančia rizika.

Teisės aktų rinkinį dabar svarstys Europos Parlamentas ir Taryba. Komisija tikisi, kad teisėkūros procesas bus greitas. Būsima kovos su pinigų plovimu institucija turėtų pradėti veikti 2024 m., o tiesioginės priežiūros darbą pradėti šiek tiek vėliau, kai direktyva bus perkelta į nacionalinę teisę ir bus pradėta taikyti nauja reguliavimo sistema.

Europos Komisijos informacija

Back to top button