Institucijos

Europos Komisija parengė artimiausių metų prekybos strategiją

Šiandien Europos Komisija parengė artimiausių metų prekybos strategiją. Remiantis atviro strateginio savarankiškumo koncepcija, ši strategija grindžiama ES atvirumu ir siekiu prisidėti prie ekonomikos atsigavimo remiant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, taip pat daug dėmesio skiriant daugiašališkumo stiprinimui ir pasaulinių prekybos taisyklių reformai, siekiant užtikrinti, kad tos taisyklės būtų sąžiningos ir tvarios. Prireikus ES laikysis ryžtingesnės pozicijos, kad apgintų savo interesus ir vertybes, tam, be kita ko, pasitelkdama naujas priemones.

Siekdama spręsti vieną didžiausių mūsų laikmečio iššūkių ir reaguodama į piliečių lūkesčius, Komisija savo naujojoje prekybos strategijoje daugiausia dėmesio skiria tvarumui ir remia esminę savo ekonomikos pertvarką į neutralaus poveikio klimatui ekonomiką. Strategijoje numatyti keli pagrindiniai veiksmai, kuriais visų pirma siekiama nustatyti griežtesnes pasaulines prekybos taisykles ir prisidėti prie ES ekonomikos atsigavimo.

Siekiant spręsti dabartines problemas, strategijoje pirmenybė teikiama esminei Pasaulio prekybos organizacijos reformai, įskaitant pasaulinius įsipareigojimus prekybos ir klimato srityse, naujas skaitmeninės prekybos taisykles, sugriežtintas kovos su konkurencijos iškraipymais taisykles ir PPO privalomo ginčų sprendimo sistemos atkūrimą.

Naująja strategija bus stiprinami prekybos gebėjimai prisidėti prie skaitmeninės ir su klimato kaita susijusios pertvarkos. Pirma, ja bus padedama siekti Europos žaliojo kurso tikslų. Antra, bus pašalintos nepagrįstos prekybos kliūtys skaitmeninėje ekonomikoje, kad vykdant prekybą būtų galima naudotis skaitmeninių technologijų teikiamais pranašumais. Stiprindama savo aljansus, kaip antai transatlantinę partnerystę, taip pat daugiau dėmesio skirdama kaimyninėms šalims ir Afrikai, ES galės geriau formuoti pasaulinius pokyčius.

Kartu ES laikysis griežtesnio ir ryžtingesnio požiūrio į savo prekybos susitarimų įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą, kovą su nesąžininga prekyba ir tvarumo problemų sprendimą. ES deda daugiau pastangų siekdama užtikrinti, kad įgyvendinant susitarimus jos darbuotojai, ūkininkai ir piliečiai gautų naudą, dėl kurios buvo suderėta.

Ši strategija parengta remiantis plataus masto ir įtraukiomis viešomis konsultacijomis, įskaitant daugiau kaip 400 įvairių suinteresuotųjų subjektų pateiktų pastabų ir pasiūlymų, viešus renginius beveik kiekvienoje valstybėje narėje ir glaudų bendradarbiavimą su Europos Parlamentu, ES šalių vyriausybėmis, įmonėmis, pilietine ir plačiąja visuomene.

Komunikatas

Komunikato priedas

Europos Komisijos informacija

Back to top button