InstitucijosTech+Law

EK siūlo naują plataus užmojo koncepciją siekdama skatinti atsakingas inovacijas, kad būtų užtikrinta nauda vartotojams ir įmonėms

Praėjusią savaitę Europos Komisija (EK) priėmė naują skaitmeninių finansų dokumentų rinkinį, įskaitant skaitmeninių finansų ir mažmeninių mokėjimų strategijas ir pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl kriptoturto ir skaitmeninio atsparumo. Dokumentų rinkinys turėtų padidinti Europos konkurencingumą ir inovacijas finansų sektoriuje ir sudarys sąlygas Europai tapti pasaulinių standartų kūrėja. Vartotojams bus suteikta daugiau pasirinkimo ir galimybių finansinių paslaugų ir modernių mokėjimų srityse, kartu bus užtikrinta vartotojų apsauga ir finansinis stabilumas.

Priemonės bus labai svarbios remiant ES ekonomikos atsigavimą, nes jos suteiks naujų būdų nukreipti finansavimą Europos įmonėms. Jos taip pat atliks svarbų vaidmenį įgyvendinant Europos žaliąjį kursą ir naująją Europos pramonės strategiją. Taisyklėmis užtikrindama geresnę vartotojų apsaugą ir prisitaikymą prie skaitmeninio amžiaus, Komisija siekia skatinti atsakingas inovacijas ES finansų sektoriuje, visų pirma itin novatoriškiems skaitmeniniams startuoliams, ir kartu mažinti bet kokią galimą riziką, susijusią su investuotojų apsauga, pinigų plovimu ir kibernetiniais nusikaltimais.

Skaitmeninių finansų strategijos tikslas – užtikrinti, kad Europos finansinės paslaugos būtų labiau pritaikytos prie skaitmeninio amžiaus, ir skatinti atsakingas inovacijas bei finansinių paslaugų teikėjų konkurenciją ES. Strategija bus sumažintas bendrosios skaitmeninės rinkos susiskaidymas, kad vartotojai galėtų gauti finansinių produktų kitose šalyse, o finansinių technologijų startuoliai plėstų veiklą ir augtų. Ja bus užtikrinta, kad ES finansinių paslaugų taisyklės būtų tinkamos skaitmeniniam amžiui, tokioms taikomosioms programoms, kaip dirbtinis intelektas ir blokų grandinė. Strategijos pagrindas taip pat yra duomenų valdymas. Atsižvelgiant į Komisijos platesnio masto duomenų strategiją, šiandienos priemonių tikslas – skatinti dalijimąsi duomenimis ir atviruosius finansus, kartu išlaikant labai aukštus ES privatumo ir duomenų apsaugos standartus. Galiausiai strategija siekiama užtikrinti vienodas sąlygas finansinių paslaugų teikėjams – tiek tradiciniams bankams, tiek technologijų įmonėms, kad būtų laikomasi principo „vienoda veikla, vienoda rizika, vienodos taisyklės“.

Strategija Europos piliečiams ir įmonėms siekiama užtikrinti saugias, greitas ir patikimas mokėjimo paslaugas. Vartotojai galės lengviau atsiskaityti parduotuvėse ir saugiai bei patogiai atlikti e. prekybos operacijas. Strategija siekiama ES sukurti visiškai integruotą mažmeninių mokėjimų sistemą, įskaitant momentinių tarptautinių mokėjimų sprendimus. Tai palengvins mokėjimus eurais tarp ES ir kitų šalių bei teritorijų. Strategija bus skatinama kurti vietinius ir europinius mokėjimo sprendimus.

Komisija pirmą kartą pasiūlė naują teisės aktą dėl kriptoturto (t. y. verčių arba teisių, kurios gali būti saugomos ir kuriomis galima prekiauti elektroniniu būdu, skaitmeninio pavidalo). Reglamentu dėl kriptoturto rinkų (angl. MiCA) bus skatinamos inovacijos, kartu išsaugant finansinį stabilumą ir apsaugant investuotojus nuo rizikos. Taip bus užtikrintas teisinis aiškumas ir tikrumas kriptoturto emitentams ir teikėjams. Pagal naująsias taisykles vienoje valstybėje narėje leidimą gavę operatoriai galės teikti savo paslaugas visoje ES (kitaip tariant, nustatomas paso mechanizmas). Apsaugos priemonės apima kapitalo reikalavimus, turto saugojimą, privalomą investuotojams skirtą skundų tvarkymo procedūrą ir investuotojo teises emitento atžvilgiu. Didelio turtu užtikrinto kriptoturto (vadinamųjų pasaulinių stabilizuotųjų virtualiųjų valiutų) emitentams būtų taikomi griežtesni reikalavimai (pvz., dėl kapitalo, investuotojų teisių ir priežiūros).

EK taip pat siūlo bandomąjį režimą, skirtą rinkos infrastruktūroms, kurios nori bandyti prekiauti finansinių priemonių sandoriais ir už juos atsiskaityti kriptoturto pavidalu. Bandomasis režimas yra vadinamasis smėlio dėžės (angl. sandbox) metodas – arba kontroliuojama aplinka, – pagal kurį leidžiama laikinai nukrypti nuo galiojančių taisyklių, kad reguliavimo institucijos galėtų įgyti patirties, susijusios su paskirstytojo registro technologijos naudojimu rinkos infrastruktūrose, kartu užtikrinant, kad jos galėtų šalinti investuotojų apsaugos, rinkos vientisumo ir finansinio stabilumo riziką. Siekiama suteikti bendrovėms galimybę išbandyti ir daugiau sužinoti apie tai, kaip praktiškai taikomos galiojančios taisyklės.

Technologijų įmonės finansų srityje tampa vis svarbesnės, nes, be IT paslaugų finansų įmonėms, jos pačios teikia finansines paslaugas. Šiandien pasiūlytu aktu dėl skaitmeninės veiklos atsparumo (angl. DORA) siekiama užtikrinti, kad visi finansų sistemos dalyviai turėtų reikiamas priemones, kuriomis galėtų apsisaugoti nuo kibernetinių išpuolių ir mažinti kitą riziką. Siūlomu teisės aktu visų įmonių bus reikalaujama užtikrinti, kad jos galėtų atlaikyti visų rūšių su informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) susijusius sutrikimus ir grėsmes. Šiandienos pasiūlymu taip pat nustatoma IRT paslaugų teikėjų, pavyzdžiui, debesijos kompiuterijos paslaugų teikėjų, priežiūros sistema.

Skaitmeninių finansų dokumentų rinkinys grindžiamas darbu, atliktu įgyvendinant 2018 m. „FinTech“ veiksmų planą, taip pat Europos Parlamento, Europos priežiūros institucijų (EPI) bei kitų ekspertų darbu. Rengdama skaitmeninių finansų dokumentų rinkinį, Komisija įvairiai bendradarbiavo su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene. 2020 m. pavasarį valstybėse narėse ir Briuselyje Komisija organizavo skaitmeninių finansų informavimo renginius, kuriuose dalyvavo suinteresuotieji subjektai. Siekdama sužinoti įvairių suinteresuotųjų subjektų nuomonę Komisija taip pat surengė viešas konsultacijas trimis temomis.

Mažmeninių mokėjimų srityje Antroji mokėjimo paslaugų direktyva (MPD2) jau buvo svarbus teisėkūros žingsnis. Tačiau siekiant remti mažmeninių mokėjimų strategijos politikos įgyvendinimą 2021 m. IV ketvirtį MPD2 bus peržiūrėta ir prireikus pakoreguota. 2020 m. pirmąjį pusmetį Komisija taip pat paskelbė viešas konsultacijas dėl Europos mažmeninių mokėjimų strategijos. Rengdama mažmeninių mokėjimų srities ES veiksmus, Komisija atsižvelgė į konsultacijų atsakymus.

Dokumentų rinkinio nuorodos

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button