Nr. 111 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

G. Taminskaitė. SOCIALINĖS (GEROVĖS) VALSTYBĖS MODELIO RAIDA IR ĮTAKA SOCIALINIAI APSAUGAI PRANCŪZIJOJE

Straipsnyje nagrinėjamos Prancūzijos socialinės (gerovės) valstybės susiformavimo prielaidos nuo Didžiosios Prancūzijos revoliucijos (1798 m.) ir jos raida iki šiuolaikinio socialinės (gerovės) valstybės modelio, taip pat Prancūzijos socialinės (gerovės) valstybės modelio įtaka socialinės apsaugos teisių garantijoms ir teisiniam reguliavimui Prancūzijos Respub­likoje. Taip pat aptariama gerovės (socialinės) valstybės teorinė samprata, analizuojama šiuolaikinės gerovės valstybės Prancūzijoje koncepcija ir nagrinėjamos konkrečios socialinės apsaugos teisių garantijos, atsiradusios iš socialinės (gerovės) valstybės koncepcijos. Be to, pateikiamos išvados, susijusios su socialinės (gerovės) valstybės raidos etapų klasifikavimu bei socialinės apsaugos pagrindinių principų (tokių kaip socialinis solidarumas) įtvirtinimu Prancūzijos teisės sistemoje.

Back to top button