Institucijos

EK pristatė iniciatyvas stiprinti teisinės valstybės principo taikymą Europoje

Remdamasi nuo 2014 m. įgyta patirtimi ir išsamiomis šių metų balandžio mėn. konsultacijomis, Komisija priėmė sprendimą dėl įvairių priemonių, kuriomis bus stiprinamas teisinės valstybės principo taikymas Europoje. Per pastaruosius penkerius metus Europos Komisijai teko spręsti įvairius uždavinius, susijusius su teisinės valstybės principu Europos Sąjungoje. Europos projektas grindžiamas nuolatine pagarba teisinės valstybės principui. Tai yra būtina sąlyga, kad piliečiai galėtų naudotis savo teisėmis pagal ES teisę ir kad valstybės narės galėtų pasitikėti vienos kitomis. Paskelbti „Eurobarometro“ viešosios nuomonės apklausos rezultatai rodo, kad daugiau kaip 80 proc. piliečių mano, jog svarbu laikytis teisinės valstybės principo ir kad šioje srityje reikia dėti daugiau pastangų. 89 proc. piliečių svarbu, kad teisinės valstybės principo būtų laikomasi visose kitose ES valstybėse narėse.

Komisija skelbia konkrečias iniciatyvas, kuriomis siekiama trijų tikslų: propaguoti teisinės valstybės kultūrą, užkirsti kelią teisinės valstybės problemoms ir veiksmingai reaguoti į teisinės valstybės principo pažeidimus. Už tai, kad būtų užtikrinama pagarba teisinės valstybės principui, kuris yra viena pagrindinių Sąjungos vertybių, atsako visos Sąjungos institucijos ir valstybės narės. Be to, siekiant veiksmingo atsako, reikia ir pilietinės visuomenės paramos. Komisija ragina visus susijusius subjektus imtis veiksmų.

Siekdama visoje Europoje propaguoti bendrą teisinės valstybės kultūrą, Komisija rengs specialų kasmetinį dialogą su pilietine visuomene. Ji visapusiškai naudosis finansavimo galimybėmis, kad suinteresuotieji subjektai, įskaitant pilietinę visuomenę, galėtų propaguoti teisinę valstybę, ir parengs specialią komunikacijos strategiją šioje srityje. Komisija stiprins bendradarbiavimą su Europos Taryba ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, taip pat su teisminiais tinklais ir nacionaliniais parlamentais. Komisija ragina Europos Parlamentą, Tarybą ir valstybes nares visapusiškai dalyvauti šiame procese.

Siekdama užkirsti kelią teisinės valstybės problemoms, Komisija nusprendė sukurti teisinės valstybės principo taikymo peržiūros ciklą, įskaitant metinę teisinės valstybės principo taikymo visose ES valstybėse narėse ataskaitą. Ši papildoma sistema padės anksti nustatyti bet kurioje srityje kylančias teisinės valstybės problemas. Komisija atidžiau stebės pokyčius teisinės valstybės srityje ir ragins visas valstybes nares tarpusavyje dalytis informacija ir palaikyti dialogą, be kita ko, per nacionalinių kontaktinių asmenų tinklą. Paskelbus metinę ataskaitą, drauge su Parlamentu ir Taryba turėtų būti imamasi atitinkamų tolesnių veiksmų. Komisija taip pat toliau plėtos ES teisingumo rezultatų suvestinę ir stiprins dialogą su kitomis ES institucijomis, valstybėmis narėmis, Europos politinėmis partijomis ir suinteresuotaisiais subjektais.

Jei ankstyvo nustatymo ir prevencijos priemonės nebus veiksmingos, tam, kad būtų galima veiksmingai bendrai reaguoti į teisinės valstybės principo pažeidimus, Komisija toliau visapusiškai naudosis savo vykdymo užtikrinimo įgaliojimais. Be to, ji laikysis strateginio požiūrio į pažeidimų nagrinėjimo procedūras ir, jei bus būtina, kreipsis į ES Teisingumo Teismą. Atsižvelgdama į tai, kad tokiais atvejais svarbus laiko veiksnys, prireikus Komisija prašys taikyti laikinąsias priemones ir pagreitintas procedūras. Komisija taip pat konstruktyviai padės valstybėms narėms vykdyti deeskalavimo veiksmus ir spręsti su teisine valstybe susijusius klausimus, kad būtų tvariai atkuriama padėtis. Be to, Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą apsvarstyti bendrą požiūrį į atvejų pagal SESV 7 straipsnį nagrinėjimą pagal aiškias procedūrines taisykles.

Teisinė valstybė – bendra visų europiečių vertybė

Paskelbtos „Eurobarometro“ viešosios nuomonės apklausos rezultatai rodo, kad piliečiams labai svarbu, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principo:

  • daugiau kaip 8 iš 10 piliečių teigia, kad nepriklausomų teismų užtikrinama veiksminga teisminė apsauga, lygybė prieš įstatymą ir tinkamas korupcijos tyrimas bei susijęs baudžiamasis persekiojimas jiems svarbūs;
  • daugiau kaip 8 iš 10 piliečių teigia, kad teisinės valstybės principo turėtų būti laikomasi visose kitose valstybėse narėse;
  • daugiau kaip 80 proc. ES piliečių pritaria patobulinimams, susijusiems su pagrindiniais teisinės valstybės principais;
  • dauguma (56 proc.) piliečių mano nesantys pakankamai informuoti apie teisinės valstybės padėtį.

„Eurobarometro“ apklausa taip pat rodo tvirtą paramą žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės vaidmeniui užtikrinant valdančiųjų atskaitomybę: daugiau kaip 8 iš 10 piliečių mano, jog svarbu, kad žiniasklaida ir pilietinė visuomenė galėtų laisvai veikti ir kritikuoti valdžios atstovus žinodami, kad nebus bauginami.

Liepos 17 d. Komunikatas dėl teisinės valstybės

„Eurobarometro“ apklausa dėl teisinės valstybės, taip pat ataskaita, šalių informacijos suvestinės ir infografikas

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button