Nr. 124 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

N.Myronenko. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISINĖS APSAUGOS SISTEMOS KŪRIMAS UKRAINOJE IR MODERNIOSIOS JOS PLĖTOJIMO PROBLEMOS

Straipsnyje nuosekliai atskleidžiami intelektinės nuosavybės srities teisės aktų kodifikavimo etapai ir pateikiamas bend­ras jų apibūdinimas. Nustatyta, kokią įtaką šiai sistemai kurti turės ES teisės aktai, TRIPS sutartis ir Ukrainos bei ES asociacijos sutartis. Nagrinėjami teoriniai teisės aktų kodifikavimo, kaip teisinio reiškinio, esmės nustatymo būdai. Išskiriami kodifikavimo, kaip veiklos ir rezultato, bruožai. Nagrinėjama užsienio šalių patirtis kodifikuojant teisės aktus intelektinės nuosavybės srityje bei skirtingi požiūriai į kodifikacijos aktų rūšis. Išskiriami intelektinės nuosavybės srities teisės aktų kodifikavimo etapai ir apibrėžiamas jų turinys.

Back to top button