Nr. 123 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Doržinkevič. PROPORCINGUMO PRINCIPAS IR ŠĮ PRINCIPĄ ĮGYVENDINANČIŲ PRIEMONIŲ KLASIFIKAVIMAS LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ KONTEKSTE

Straipsnyje analizuojamas proporcingumo principo taikymas laikinųjų apsaugos priemonių kontekste. Tyrime atskleidžiama, kaip ir kokia apimtimi proporcingumo principas reglamentuotas įstatyme taikant laikinąsias apsaugos priemones. Autorius išskiria proporcingumo principą įgyvendinančių priemonių taikymą pagal skirtingus kriterijus: a) sprendžiamo klausimo pobūdį; b) pagal subjektą, kuris atlieka proporcingumo vertinimą; c) pagal laiką (stadiją), kuriuo metu atliekamas proporcingumo vertinimas. Tyrimui atlikti autorius analizavo tiek Lietuvos apeliacinio teismo, tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, susijusią su nuosavybės teisės apribojimo proporcingumu laikinųjų apsaugos priemonių kontekste.

Back to top button