Nr. 111 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

V. K. Steponėnaitė. JUNGTINIŲ TAUTŲ TIKSLINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS: PERŽIŪROS PROCEDŪRŲ ATITIKTIS TEISĖS Į TEISINGĄ PROCESĄ STANDARTAMS

Straipsnyje ginčijama, kad Jungtinės Tautos, nustatydamos individualizuotas finansines ribojančias priemones, privalo veikti suderinamai su fundamentalių žmogaus teisių, konkrečiai – teisės į teisingą procesą – reikalavimais. Atsižvelgiant į tai ir į, kaip ginčijama, aktualias teisės į teisingą procesą garantijas, ginčijama, kad šiuo metu užtikrinami peržiūros mechanizmai tikslinių finansinių ribojančių priemonių adresatams Jungtinių Tautų lygmeniu negali būti laikomi atitinkantys teisės į teisingą procesą reikalavimus, atitinkamai šiuo metu susiklosčiusi padėtis Jungtinių Tautų lygmeniu vertintina kaip nesuderinama su fundamentalių žmogaus teisių reikalavimais.

Back to top button