InstitucijosLTD naujienos

Lietuvos teisininkų draugijos pareiškimas

Lietuvos teisininkai, atstovaudami visoms teisinėms profesijoms, susirinkę į Lietuvos teisininkų draugijos (LTD) Visuotinį susirinkimą, atsižvelgdami į pastarojo laikotarpio įvykius bei reikšdami nuogastavimą ir susirūpinimą dėl jų vertinimo viešojoje erdvėje, atkreipdami dėmesį į Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Europos Sąjungos teisėje ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje įtvirtintus žmogaus teisių apsaugos standartus,

– kreipiasi į Lietuvos Respublikos pareigūnus ir valdžios institucijas ragindami be išlygų gerbti asmens nekaltumo prezumpcijos principą, vengti išankstinių nuomonių ir vertinimų reiškimo ir tuo netrukdyti ikiteisminio tyrimo, prokuratūros pareigūnams ir teismams tinkamai atlikti jiems pavestas pareigas;

– pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti teisę į teisingą teismą, apsaugoti asmens duomenis bei nepažeisti asmens nekaltumo prezumpcijos, draudžiama skelbti ikiteisminio tyrimo duomenis, todėl skatina susilaikyti nuo bet kokių bylos duomenų skelbimo iki bylos perdavimo teismui, išskyrus diskretišką informaciją apie tyrimą.

– atkreipia dėmesį į advokato ir kliento susižinojimo paslapties principą ir įstatymuose įtvirtintą kategorišką draudimą naudoti šiuos duomenis kaip įrodymus;

– ragina teisėsaugos institucijų pareigūnus gerbti teisinės valstybės principus, vienodai taikyti žmogaus teisių ribojimo priemones ir nežeminti asmenų garbės ir orumo;

– remia šioje situacijoje savo pareigas sąžiningai atliekančius teisėjus, prokurorus, advokatus, ikiteisminio tyrimo pareigūnus ir ragina laikytis profesinės etikos taisyklių, tarpinstitucinės pagarbos ir tolerancijos vienas kitam principų.

Visų mūsų tikslas – toliau stiprinti pasitikėjimą teisine valstybe ir jos institucijomis, užtikrinti valdžių padalijimo ir bendradarbiavimo principų įgyvendinimą, rūpintis teismo ir jame dirbančių žmonių nepriklausomumo užtikrinimu.

Tik laikantis šių (ir kitų) teisinės valstybės principų kiekvienas Lietuvos gyventojas galės savo krašte jaustis saugus ir orus.

Lietuvos teisininkų draugijos vardu

Pirmininkas Arnas Paliukėnas

Vilnius, 2019 m. kovo 1 diena

Back to top button