Institucijos

Įsigalioja ES ir Japonijos prekybos susitarimas

2019 m. vasario 1 d. įsigalioja ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (EPS). Europos ir Japonijos įmonėms ir vartotojams atsiveria didžiausia pasaulyje atviros prekybos erdvė.

Įsigaliojus Ekonominės partnerystės susitarimui bus panaikinta didžioji dalis 1 mlrd. EUR vertės muitų, kuriuos kasmet sumoka į Japoniją eksportuojančios ES bendrovės. Jį visiškai įgyvendinus Japonija bus panaikinusi muitus 97 proc. iš ES importuojamų prekių. Susitarimu pašalinamos įvairios ilgalaikės netarifinės kliūtys, pavyzdžiui, dėl patvirtintų tarptautinių automobilių standartų. Be to, bus pašalintos kliūtys ES maisto ir gėrimų eksportuotojams ir jų produktai galės pasiekti 127 mln. Japonijos vartotojų. Eksporto galimybių padaugės ir įvairiuose kituose sektoriuose. Visiškai įsigaliojus susitarimui metinės ES ir Japonijos prekybos vertė galėtų padidėti beveik 36 mlrd. eurų.

ES ir Japonija susitarė nustatyti plataus užmojo darnaus vystymosi standartus ir įtraukė (pirmą kartą, kalbant apie tokius susitarimus) į tekstą konkretų įsipareigojimą, susijusį su Paryžiaus klimato susitarimu.

Svarbiausi Ekonominės partnerystės susitarimo aspektai

Kalbant apie ES žemės ūkio produktų eksportą, susitarimu visų pirma bus:

  • panaikinti muitai, Japonijos taikyti daugeliui sūrių, kaip antai „Gouda“ ir „Cheddar“ (šiuo metu – 29,8 proc.), ir eksportuojamam vynui (šiuo metu vidutiniškai 15 proc.);
  • suteikiama galimybė gerokai padidinti ES jautienos eksportą į Japoniją, be to, prekybai perdirbta kiauliena nebus taikomi muitai, o prekybai šviežia mėsa taikomi muitai bus beveik panaikinti;
  • užtikrinta daugiau kaip 200 aukštos kokybės Europos žemės ūkio produktų (ženklinamų geografinėmis nuorodomis) apsauga Japonijoje ir tam tikrų Japonijos geografinių nuorodų apsauga ES teritorijoje.

Susitarimu taip pat užtikrinama, kad būtų atvertos paslaugų rinkos, visų pirma finansinių paslaugų, elektroninės prekybos, telekomunikacijų ir transporto. Be to, susitarimu:

  • ES įmonėms sudaromos geresnės sąlygos patekti į 54 Japonijos didmiesčių viešųjų pirkimų rinkas ir visos šalies lygmeniu pašalinamos ekonominiu požiūriu svarbaus geležinkelių transporto sektoriaus viešųjų pirkimų kliūtys;
  • atsižvelgiama į tam tikrus ES svarbius klausimus, pavyzdžiui, automobilių sektoriuje, nustatant pereinamuosius laikotarpius (iki 7 metų) iki visiško muitų panaikinimo.

Į susitarimą taip pat įtrauktas išsamus prekybos ir darnaus vystymosi skyrius; numatytos konkrečios nuostatos, kad mažosioms ir vidutinėms įmonėms būtų paprasčiau vykdyti veiklą; nustatyti aukščiausi darbo, saugos, aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos standartai; stiprinami ES ir Japonijos įsipareigojimai darnaus vystymosi ir klimato kaitos srityse ir visiškai užtikrinama viešųjų paslaugų apsauga.

Kalbant apie duomenų apsaugą, sausio 23 d. ES ir Japonija priėmė sprendimus dėl laisvo ir saugaus dvišalio asmens duomenų judėjimo. Jos susitarė laikyti viena kitos duomenų apsaugos sistemas lygiavertėmis, todėl bus sukurta didžiausia pasaulyje saugaus duomenų judėjimo erdvė.

Nuo vasario 1 d. taip pat laikinai taikoma didelė dalis kito susitarimo – dėl Europos Sąjungos ir Japonijos strateginės partnerystės. Šis pernai liepos mėn. pasirašytas susitarimas kartu su Ekonominės partnerystės susitarimu yra pirmasis dvišalis ES ir Japonijos pagrindų susitarimas. Juo stiprinama mūsų bendroji partnerystė ir nustatoma visaapimanti sistema politiniam ir sektorių lygmens bendradarbiavimui stiprinti. Be to, numatoma imtis bendrų veiksmų abipusiškai svarbiais klausimais, įskaitant regioninius ir pasaulinius. Susitarimas įsigalios, kai jį ratifikuos visos ES valstybės narės.

Tolesni veiksmai

Ekonominės partnerystės susitarimas įsigaliojo. 2019 m. balandžio mėn. Briuselyje bus surengtas pirmasis ES ir Japonijos komiteto posėdis, per kurį bus aptarti pirmieji įgyvendinimo mėnesiai.
Kalbant apie susijusius investicijų apsaugos klausimus, toliau vyksta derybos su Japonija dėl investicijų apsaugos standartų ir ginčų sprendimo. Numatyta, kad vyriausieji derybininkai susitiks kovo mėn. ES ir Japonija, atsižvelgdamos į bendrą įsipareigojimą užtikrinti stabilią ir saugią investicinę aplinką Europoje ir Japonijoje, tvirtai pasižadėjo kuo greičiau sėkmingai užbaigti derybas dėl investicijų apsaugos.

Europos Komisijos informacija

Back to top button