Nr. 107 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Al-Aridi. VIRTUALUS TROJOS ARKLYS ŠIUOLAIKINIUOSE KONFLIKTUOSE

Straipsnyje nagrinėjamas tarptautinės teisės taikymas kibernetiniams veiksmams. Daugiausia dėmesio skiriama kibernetinėms atakoms, kurias reguliuoja jus ad bellum, teisės šaka, nustatanti jėgos panaudojimą kibernetiniame lauke; analizuojamas Jungtinių Tautų pagrindinių teisių chartijos 2 straipsnio 4 dalies taikymas, taip pat teisė į savigyną, nustatyta šios chartijos 51 straipsnyje. Be to, aptariami tarptautinės humanitarinės teisės principai (jus in bello), taikomi kibernetinėms operacijoms ginkluotų konfliktų metu.

Back to top button