Nr. 110 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

K. Kos. SĄVOKOS CHILLING EFFECT EVOLIUCIJA AR ENTROPIJA – PERSPEKTYVA LENKIJOJE

Sąvoką chilling effect suformulavo JAV Aukščiausiasis Teismas XX a. antrosios pusės pradžioje, pradėjęs vartoti kontinentinės ir common law teisės sistemoje. Pastaruoju metu ją vis dažniau vartoja Lenkijos Respublikos Konstitucijos Tribunolas. Nepaisant to, kad Amerikos Aukščiausiasis Teismas chilling effect siejo su kišimusi į žodžio laisvę, pažymėtina, kad sąvoka galima aprašyti kitų žmogaus teisių pažeidimus. Europos Žmogaus Teisių Teismas, išvystydamas jos interpretaciją, pareiškė, kad chilling effect puikiai aprašo kišimąsi į žmogaus teises kaip asmens sulaikymą nuo veiksmo priėmimo. Lenkijos Respublikos Konstitucijos Tribunolas rėmėsi koncepcija chilling effect iš Europos Žmogaus Teisių Teismo judikatūros. Be jokio platesnio paaiškinimo sąvoka taikoma liečiant problemas, susijusias su konstitucine santvarka. Toks jos prigijimo procesas kelia klausimą, ar chilling effect teisingai prisavintas Lenkijos konstitucinėje santvarkoje? Lenkijos Respublikos Konstitucijos Tribunolas nepaaiškina, kaip reikėtų suprasti sąvoką chilling effect ir kokiomis aplinkybėmis vartoti. Be vienareikšmiškos Konstitucijos Tribunolo nuomonės galima tik manyti, kad koncepcija chilling effect gali būti vartojama teisės arba laisvės reikalų srityje, kurie suponuoja veiksmo stabdymą, pavyzdžiui, draudimą versti dalyvauti arba nedalyvauti religinėje praktikoje. Taigi galima tik daryti prielaidą, kad chilling effect identifikavimas neturi įtakos konstitucingumo priežiūros rezultatui, tačiau tampa nekonstitucingumo sprendimo argumentu.

Back to top button