Nr. 109 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

L. Paškevičienė. IŠANKSTINIO ADMINISTRACINIŲ GINČŲ NAGRINĖJIMO NE TEISME INSTITUTAS LIETUVOJE: SPECIALAUS TEISINIO REGULIAVIMO ESMINIAI ASPEKTAI

Straipsnyje analizuojamos administracinių ginčų nagrinėjimą ne teisme reguliuojančios specialiųjų teisės aktų normos, siekiant įvertinti jų aiškumą ir sąsajumą su ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo bendrojo teisinio reguliavimo nuostatomis. Nagrinėjant minėtų specialiųjų normų pobūdį teisės hierarchijos požiūriu ir nustatant šiuo reguliavimu įtvirtinto administracinių aktų apskundimo tvarkos reguliavimo modelius pagal subjektus ir apskundimo etapus bei jų privalomumą, kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu vertinamas šių specialių teisinių nuostatų aiškumas jose nustatytos apskundimo tvarkos priskirtinumo ikiteisminei ginčų nagrinėjimo tvarkai ar administracinei procedūrai požiūriu.

Back to top button