Nr. 110 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

R. Rudauskienė. ŽALIŲJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ APIBRĖŽIMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINĮ REGULIAVIMĄ

Straipsnyje nagrinėjamas žaliųjų viešųjų pirkimų apibrėžimas ir jo įtvirtinimas remiantis Lietuvos Respublikos teisiniu reguliavimu, atskleidžiant žaliųjų pirkimų teisinius pagrindus, tiriant ir lyginant žaliųjų pirkimų apibrėžimą įstatyminio ir poįstatyminio teisinio reguliavimo požiūriu, analizuojant poįstatyminio žaliųjų pirkimų teisinio apibrėžimo ir iš jo kylan­čio teisinio reguliavimo taikymo praktiką, identifikuojant pagrindinius tokio reguliavimo trūkumus, siūlant reguliavimo tobulinimo sprendimus

Back to top button