Nr. 104 (2017)VU mokslo darbai "Teisė"

Stelkens U., Andrijauskaitė A. EUROPOS TARYBOS KURIAMA PRIDĖTINĖ VERTĖ ADMINISTRACINEI TEISEI: BENDRŲ EUROPINIŲ GERO ADMINISTRAVIMO NUOSTATŲ VYSTYMAS IR JŲ REIKŠMĖ EUROPOS TARYBOS VALSTYBIŲ NARIŲ NACIONALINEI TEISEI

Nepaisant to, kad Europos Taryba administracinės teisės plotmėje veikia ne vieną dešimtmetį, šios organizacijos išplėtotos bendros europinės gero administravimo nuostatos tebėra nepakankamai ištirtos. Šiuo straipsniu siekiama iš dalies užpildyti šią akademinę spragą bei įvertinti Europos Tarybos plėtojamų bendrų europinių administracinės teisės principų apimtį ir turinį, ypatingą dėmesį skiriant organizacijos skleidžiamam gero administravimo imperatyvui. Siekiant šio tikslo, straipsnyje apžvelgiami iš Europos Tarybos kylančios administracinės teisės šaltiniai ir būdai, leidžiantys šiai teisei prasiskverbti į organizacijos valstybių narių nacionalines teisės sistemas. Straipsnis baigiamas išvada, kad Europos Tarybos veikla administracinės teisės plotmėje prisideda prie jos valstybių narių nacionalinių teisinių sistemų glaudėjimo, tačiau tikslus šios organizacijos daromas poveikis turi būti įvertintas nuodugnesnių tyrimų.

Back to top button