InstitucijosTech+Law

Ekspertų grupės rekomendacijos, kuriomis turėtų būti remiamas Europos pirmavimas strateginėse veiklos srityse

Vakar Europos Komisija paskelbė ekspertų grupės – Bendriems Europos interesams svarbių projektų (BEISP) strateginio forumo – rekomendacijas, kuriomis siekiama padidinti Europos konkurencingumą ir padėti jai pirmauti pasaulyje šešiuose strateginiuose ir į ateitį orientuotuose pramonės sektoriuose: susietųjų, netaršių ir autonominių transporto priemonių; vandenilio technologijų ir sistemų; pažangios sveikatos apsaugos sistemos; pramonės daiktų interneto; mažo anglies dioksido kiekio pramonės ir kibernetinio saugumo.

Bendriems Europos interesams svarbių projektų (BEISP) strateginis forumas apima novatoriškus mokslinių tyrimų projektus, kuriuos įgyvendinant dažnai kyla didelė rizika ir prireikia gerai koordinuojamų kelių valstybių narių viešųjų institucijų ir pramonės jungtinių pastangų bei tarpvalstybinių investicijų. Bendrai investuodama į Europos pramonės stiprybes ir išteklius ES gali kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą visuose pramonės sektoriuose bei regionuose ir stiprinti ES vaidmenį pasaulyje.

Be rekomendacijų, skirtų kiekvienai vertės grandinei, ataskaitoje taip pat nurodyti horizontalūs didelio poveikio veiksmai:

  • Viešųjų ir privačiųjų išteklių ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis telkimas. ES turėtų koordinuoti šias bendras investicijas, pirmiausia skirdama dėmesį pramoniniam diegimui ir naujų technologijų komercializacijai.
  • Bendrosios rinkos stiprinimas ir integravimas priimant taisykles ir naujus standartus.
  • Įgūdžių, reikalingų visose vertės grandinėse, nustatymas ir plėtojimas.
  • Užtikrinimas, kad inovacijų sistemos Europoje būtų dinamiškesnės, daugiausia dėmesio skiriant regionų pranašumams ir viešojo bei privačiojo sektorių partnerystėms.
  • Valdymo proceso technologiniams ir pramonės pokyčiams stebėti nustatymas, atsirandančių strateginių vertės grandinių identifikavimas ir darbo šiose vertės grandinėse pažangos vertinimas.

Europos pramonė yra stipri ir daugelyje sektorių, pavyzdžiui, automobilių, cheminių medžiagų, vaistų, mašinų ir orlaivių bei erdvėlaivių sektoriuose, Europa pirmauja pasauliniu lygmeniu. Nuo 2013 mln. ES pramonės sektoriuje sukurta 1,7 mln. darbo vietų ir daugiau nei du trečdaliai ES eksporto.

Tačiau, norėdama išlaikyti pirmaujančias pozicijas besikeičiančiame pasaulyje, Europa turi prisitaikyti. Komisija vykdo politiką, kuria sudaromos sąlygos Europos pramonei klestėti. Tai suteikia pramonei galimybę kurti kokybiškas darbo vietas stiprioje ir sąžiningoje bendrojoje rinkoje, didinti Europos konkurencingumą, skatinti investicijas į, pavyzdžiui, švarias technologijas ir šios srities inovacijas, bei remti pramonės permainų paveiktus regionus ir darbuotojus.

Tam, kad sudarytų palankesnes sąlygas vykdyti bendriems Europos interesams svarbius projektus, ES taiko lanksčias valstybės pagalbos taisykles. 2018 m. gruodžio mėn. Komisija pagal valstybės pagalbos tokiems projektams sistemą patvirtino 1,75 mlrd. EUR viešųjų investicijų, kurios padės pritraukti dar 6 mlrd. EUR privačių investicijų mikroelektronikos moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Keturios Europos šalys – Prancūzija, Vokietija, Italija ir Jungtinė Karalystė – ir maždaug 30 bendrovių bei mokslo tiriamųjų institucijų suvienys jėgas, kad suteiktų galimybę vykdyti šios bazinės technologijos mokslinius tyrimus ir diegti naujoves. Tai buvo pirmasis mokslinių tyrimų ir inovacijų projektas, patvirtintas pagal specialias, paprastesnes strateginės europinės reikšmės projektams skirtos valstybės pagalbos taisykles. Taip pat dedama daug bendrų pastangų itin našių kompiuterinių sistemų ir baterijų srityse.

 

Europos Komisijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close