Institucijos

EK ragina skubiau imtis ryžtingų veiksmų dėl saugumo prioritetų

Šiandien Europos Komisija (EK) pateikė pažangos, padarytos kuriant tikrą veiksmingą saugumo sąjungą, ataskaitą ir ragina Europos Parlamentą ir Tarybą kuo skubiau užbaigti darbus, susijusius su prioritetinėmis saugumo iniciatyvomis. Nors nemažai Komisijos pateiktų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų jau patvirtinti, vis dar nemažai svarbių teisės aktų turi būti baigti rengti kuo skubiau, prieš 2019 m. gegužės mėn. vyksiančius Europos Parlamento rinkimus. Todėl Komisija ragina paspartinti atitinkamus darbus ir kuo greičiau priimti likusias teisės aktus:

  • Europiečių apsauga internete. 2017 m. pristatytos įvairios priemonės, skirtos ES kibernetiniam atsparumui ir kibernetinio saugumo pajėgumams didinti; su jomis susiję pastarąjį mėnesį pateikti pasiūlymai mūsų rinkimų saugumui užtikrinti. Atsižvelgiant į neseniai vykdytas priešiškas kibernetines operacijas, būtina, kad visi teisėkūros procedūra priimami aktai būtų baigti rengti prioritetine tvarka. Be to, siekiant užtikrinti, kad interneto platformos nebūtų naudojamos teroristiniam turiniui platinti internete, Europos Parlamentas ir Taryba dėl siūlomų naujų taisyklių, visų pirma dėl įpareigojimo teroristinį turinį pašalinti per valandą, turėtų susitarti prieš 2019 m. gegužės mėn. vyksiančius rinkimus.
  • ES informacinių sistemų sąveika. Vienas iš pagrindinių Komisijos pastangų sudedamųjų dalių, siekiant pašalinti informacijos saugumo spragas, yra užtikrinti, kad ES informacinės saugumo, migracijos ir sienų valdymo sistemos veiktų išvien pažangiau ir veiksmingiau. Dėl 2017 m. gruodžio mėn. pateikto pasiūlymo dėl ES informacinių sistemų sąveikumo Europos Parlamentas ir Taryba turėtų susitarti iki 2019 m. vyksiančių Europos Parlamento rinkimų. Taip pat reikėtų kuo greičiau baigti skirtingų ES informacinių sistemų, pvz., Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS), sistemos EURODAC ir Vizų informacinės sistemos (VIS), atnaujinimo darbus.
  • Kova su tarpvalstybiniu nusikalstamumu. Norint policijai ir teisminėms institucijoms padėti rinkti įkalčius internetu ir tarpvalstybiniu mastu, dėl Komisijos pasiūlymų dėl elektroninių įrodymų reikėtų susitarti iki 2019 m. įvyksiančių rinkimų. Komisija taip pat ragina Europos Vadovų Tarybą drauge su Europos Parlamentu išplėsti Europos prokuratūros (EPPO) kompetenciją, kad jai priklausytų ir tarpvalstybinių teroristinių nusikaltimų tyrimas.
  • ES sienų stiprinimas. ES vidaus saugumas priklauso nuo to, kaip valdome savo išorės sienas, todėl pasiūlymai padidinti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros pajėgumus ir sugriežtinti ES taisykles dėl grąžinimo kartu paėmus sudarys būtinas priemones, kad būtų užtikrintas veiksmingesnis išorės sienų valdymas.
Raktažodžiai
Close
Close