Teismai

LVAT: Migracijos departamentas turi pareigą įvertinti į SIS II įvedamų perspėjimų atitiktį proporcingumo principui

Remdamasis pareiškėjų keliama grėsme nacionaliniam saugumui, Migracijos departamentas priėmė sprendimus atsisakyti pakeisti jiems leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, uždrausti pareiškėjams atvykti į Lietuvos Respubliką 5 metus bei įtraukti į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) perspėjimus dėl draudimo pareiškėjams atvykti į Šengeno zoną 3 metų laikotarpiui.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) atnaujino procesą administracinės bylos dalyje dėl Migracijos departamento sprendimų, įtraukti į SIS II perspėjimus dėl draudimo pareiškėjams atvykti į Šengeno zoną. Administracinė byla buvo perduota nagrinėti LVAT išplėstinei teisėjų kolegijai. 

Išnagrinėjusi bylą, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad sprendimas uždrausti trečiosios šalies piliečiui atvykti į Lietuvos Respubliką tam tikrą laikotarpį, grindžiamas to asmens keliama grėsme nacionaliniam saugumui, neturi tapti automatiniu pagrindu įvesti perspėjimą į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą. Pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (SIS reglamento) 21 straipsnį kompetentingos institucijos pirmiausia turi įvertinti į SIS II įvedamų perspėjimų atitiktį proporcingumo principui. LVAT pažymėjo, kad šis principas leidžia užtikrinti subalansuotą santykį tarp siekiamo bendrojo intereso tikslo, t. y. nacionalinio saugumo apsaugos ir tam tikros asmens teisės ribojimo, kurį nulemtų perspėjimo įvedimas į SIS II. Šiuo tikslu reikia atsižvelgti į Sąjungos teisėje garantuojamas pagrindines teises (be kita ko, teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą (Chartijos 7 str.), teisę dirbti (Chartijos 15 str.), laisvę užsiimti verslu (Chartijos 16 str.), teisę į nuosavybę (Chartijos 17 str.) ir įvertinti galimybę taikyti kitas, tas teises mažiau ribojančias priemones, kurios taip pat leistų veiksmingai užtikrinti nacionalinį saugumą.

LVAT laikėsi pozicijos, kad vertinant perspėjimo įvedimo į SIS II proporcingumą, būtina pagrįstai pasverti visus kiekvienoje konkrečioje situacijoje esamus interesus ir teises. Šiame kontekste gali būti reikšmingos aplinkybės, susijusios su atitinkamo asmens gyvenimo Lietuvos Respublikoje ar kitose ES valstybėse narėse teisėtumu ir trukme, tokio asmens šeimos, kultūriniais ir socialiniais ryšiais valstybėse narėse bei kilmės šalyje, asmens vykdoma profesine veikla, disponuojamu nekilnojamuoju turtu ir pan.  

Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad administracinėje byloje ginčytuose Migracijos departamento sprendimuose apskritai nebuvo motyvų, atskleidžiančių, ar iš SIS reglamento 21 straipsnio kylanti pareiga vertinti kiekvieno iš pareiškėjų atžvilgiu įvesto perspėjimo į Šengeno informacinę sistemą proporcingumą buvo tinkamai įvykdyta. Todėl buvo konstatuota, jog šios ginčytų sprendimų dalys negali būti laikomos teisėtomis.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button