Institucijos

Aplinkos apsaugos reikalavimai statybos darbų pirkimuose. Kas naujo?

Praktikoje tarp perkančių organizacijų / perkančiųjų subjektų (pirkimų vykdytojai) ir tiekėjų neretai kyla ginčų dėl pirkimo sąlygose nustatytų tam tikrų aplinkos apsaugos reikalavimų ir pirkimo vykdytojo pageidavimo pagrįsti atitiktį iškeltiems reikalavimams pasiūlymų vertinimo stadijoje, o ne viešojo pirkimo sutarties vykdymo etape.

Ypač dažnai tokie ginčai kyla statybos darbų pirkimuose, kuomet pirkimo vykdytojas, pirkimo sąlygose nustatydamas aplinkosaugos reikalavimus tiekėjo ketinamoms naudoti statybinėms medžiagoms, atitiktį pagrindžiančius dokumentus iš tiekėjų reikalauja pateikti kartu su pasiūlymu, dar iki viešojo pirkimo sutarties su pirkimo laimėtoju sudarymo.

Viešųjų pirkimų tarnyba ne kartą yra pažymėjusi, kad reikalavimas jau teikiant pasiūlymus pateikti dokumentus, patvirtinančius, jog visi pagal pateiktus techninius projektus planuojami naudoti įtaisai ir medžiagos atitiks pirkimų sąlygose nurodytus aplinkos apsaugos kriterijus, yra ydinga praktika, kuri nepagrįstai apsunkina tiekėjų dalyvavimą pirkime. Be to, neretai paaiškėja, kad vykdant sutartį ir atliekant darbus, kai kurių techniniuose projektuose numatytų ir su pasiūlymu pasiūlytų įtaisų ar medžiagų netgi neprireikia.

Vykdant sutartis gali būti nuspręsta naudoti kitus nei pasiūlyme nurodyti įtaisai ar medžiagos, todėl tokio reikalavimo kėlimas ir jo išpildymas teikiant pasiūlymą, neretai tampa beprasmiu. Tuo tarpu įsisukusi ginčų karuselė bei teisminiai ginčai tampa kliūtimi tiek efektyviai įvykdyti pirkimą, tiek privačiam verslui užsidirbti. Todėl rengiant pirkimo sąlygas darbų pirkimams, aplinkos apsaugos reikalavimų naudojamoms medžiagoms ar įrenginiams išpildymą būtų tikslingiau ir racionaliau nustatyti kaip sutarties vykdymo sąlygas.

Siekiant užkirsti kelią tokiai ydingai praktikai ir tiekėjų bei pirkimų vykdytojų ginčams, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2024 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-17 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ atliko reikšmingą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (Aprašas) pakeitimą.

Aprašas papildytas nauju 91 papunkčiu, kuriame aiškiai numatyta, jog perkant pastatų statybos darbus, kai taikomi Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose produktams nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus turės pateikti tik pirkimo laimėtojas ir tik sutarties vykdymo metu.

Tai reiškia, kad statybos darbų pirkimo sąlygose įtvirtinus reikalavimą naudoti produktus, atitinkančius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, ši sąlyga turi būti suprantama ir aiškinama kaip sutarties vykdymo sąlyga. Todėl pirkimo vykdytojas neturi teisės reikalauti iš tiekėjo pateikti atitiktį iškeltiems aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančių dokumentų pasiūlymų vertinimo etape, o tiekėjui šių dokumentų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pirkimo vykdytojas teisę minėtų dokumentų reikalauti, o tiekėjas – pareigą juos pateikti įgyja tik sutarties vykdymo metu.

Taigi, ši nuostata, kuri įsigalios jau 2024 m. vasario 1 d., ypatingai reikšminga ir svarbi statybų sektoriaus pirkimų rinkos dalyviams, kuri akivaizdžiai sumažins administracinę naštą dalyvaujant statybos darbų pirkimuose, padės išvengti ginčų tarp pirkimų vykdytojų ir tiekėjų bei prisidės prie efektyvesnio pirkimo procedūrų vykdymo.

Tekstą parengė Žana Mekšraitė, COBALT asocijuota teisininkė

Back to top button