Teismai

Atsižvelgdamas į ESTT prejudicinį sprendimą, LVAT panaikino Lietuvos banko sprendimą

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) lapkričio 16 d. išnagrinėjo bylą (bylos Nr. A-1204-822/2023) dėl Lietuvos banko sprendimo (Sprendimas), kuriame konstatuota, kad UAB „Brink’s Lithuania“ (pareiškėjas) pažeidė Eurų banknotų tinkamumo apyvartai automatizuoto tikrinimo banknotų tvarkymo aparatais minimalius standartus (Minimalūs standartai) (juose nustatytą reikalavimą, kad banknotų tvarkymo aparatai neteisingai priskirtų tinkamiems apyvartai ne daugiau kaip 5% tinkamumo apyvartai kriterijų neatitinkančių eurų banknotų) ir Sprendimo ECB/2010/14 6 straipsnio 2 dalį.

Šioje byloje LVAT kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT), siekdamas išsiaiškinti, ar grynųjų pinigų tvarkytojai privalo laikytis Minimalių standartų ir ar valstybės narės gali įpareigoti grynųjų pinigų tvarkytojus laikytis Minimalių standartų.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2023 m. balandžio 20 d. sprendime byloje C‑772/21 nusprendė, kad Minimalūs standartai netaikomi grynųjų pinigų tvarkytojams, kai jie atlieka automatizuotą eurų banknotų tinkamumo apyvartai tikrinimą, ir valstybei narei draudžiama įpareigoti grynųjų pinigų tvarkytojus, kai jie atlieka automatizuotą eurų banknotų tinkamumo apyvartai tikrinimą, laikytis Minimalių standartų. Tačiau pagal Sprendimo ECB/2010/14 3 straipsnio 1 dalį ir 10 straipsnio 1 dalį, siejamas su Reglamento Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalimi, grynųjų pinigų tvarkytojai turi imtis būtinų priemonių, kad ištaisytų padėtį, kai per valstybės narės, kurios valiuta yra euras, nacionalinio centrinio banko atliktą patikrinimą nustatoma, kad jų banknotų tvarkymo aparatai negali, neviršydami 5 % tolerancijos lygio, aptikti netinkamos būklės pakartotinai į apyvartą išleistinų eurų banknotų.

Atsižvelgdamas į ESTT prejudiciniame sprendime pateiktus išaiškinimus, LVAT konstatavo, kad Minimalūs standartai nėra taikytini pareiškėjui, todėl Lietuvos bankas ginčijamame Sprendime nepagrįstai nusprendė, kad pareiškėjas pažeidė Minimalius standartus ir Sprendimo ECB/2010/14 6 straipsnio 2 dalį.

Atsižvelgiant į tai, kad ginčijamame Sprendime nebuvo nurodytas tinkamas teisinis pagrindas, Sprendimas panaikintas kaip prieštaraujantis Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui, pagal kurį administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais, ir Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 daliai, kurioje nurodyta, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button