InstitucijosTech+Law

Taryba ir Parlamentas pasiekė preliminarų susitarimą dėl Europos skaitmeninės tapatybės (e. ID) sistemos

Kad visiems europiečiams būtų užtikrinta patikima ir saugi skaitmeninė tapatybė, Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ir Europos Parlamento atstovai šią savaitę pasiekė preliminarų susitarimą dėl naujos Europos skaitmeninės tapatybės (e. ID) sistemos.

Peržiūrėtas reglamentas atspindi akivaizdų esminį su skaitmenine tapatybe susijusį pokytį Europoje, nes juo siekiama visuotinai užtikrinti žmonėms ir įmonėms galimybę naudotis saugios ir patikimos elektroninės atpažinties ir tapatumo nustatymo paslaugomis.

Pagal naująjį teisės aktą valstybės narės piliečiams ir įmonėms pasiūlys skaitmenines dėkles, kuriomis jų nacionalinės skaitmeninės tapatybės galės būti susietos su kitų individualių požymių įrodymu (pvz., vairuotojo pažymėjimu, diplomais, banko sąskaita). Piliečiai galės įrodyti savo tapatybę ir dalytis elektroniniais dokumentais iš savo skaitmeninių dėklių – tereikės spustelėti mygtuką mobiliajame telefone.

Naujosios europinės skaitmeninės tapatybės dėklės sudarys sąlygas europiečiams gauti prieigą prie internetu teikiamų paslaugų naudojantis nacionalinėmis skaitmeninės atpažinties priemonėmis, kurios bus pripažįstamos visoje Europoje, ir nereikės naudotis privačiais atpažinties metodais ar bereikalingai dalytis asmens duomenimis. Viską kontroliuos naudotojas ir tai leis užtikrinti, kad būtų dalijamasi tik reikiama informacija.

Šių metų birželio mėn. pabaigoje buvo pasiektas pirminis preliminarus susitarimas dėl kai kurių pagrindinių teisės akto pasiūlymo elementų. Nuo tada, siekiant parengti visą dokumento tekstą, buvo rengiami nuodugniam aptarimui skirti techninio pobūdžio posėdžiai. Kai kurie svarbūs aspektai, dėl kurių šiandien susitarė teisėkūros institucijos, yra šie:

  • e. parašai: fiziniai asmenys galės naudotis dėkle nemokamai, tačiau valstybės narės gali numatyti priemones, kuriomis būtų užtikrinama, kad nemokamai būtų galima naudotis tik ne profesinės veiklos tikslais;
  • dėklės veikimo būdas: dėklė visiems fiziniams asmenims bus išduodama, jie galės ja naudotis ir ją atšaukti nemokamai;
  • elektroninio požymių liudijimo patvirtinimas: valstybės narės suteiks nemokamus patvirtinimo mechanizmus, skirtus tik tam, kad būtų galima patikrinti dėklės autentiškumą bei galiojimą ir pasikliaujančiųjų šalių tapatybę;
  • dėklių programavimas: programinės įrangos komponentai bus atvirojo kodo, tačiau valstybėms narėms suteikiama reikiama veiksmų laisvė, kad dėl pagrįstų priežasčių tam tikri komponentai, išskyrus tuos, kurie įdiegti naudotojų prietaisuose, negalėtų būti atskleisti;
  • užtikrintas dėklės, kaip elektroninės atpažinties priemonės, ir pagrindinės schemos, pagal kurią ji išduodama, nuoseklumas.

Galiausiai peržiūrėtame teisės akte paaiškinama kvalifikuotų interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų (QWAC) aprėptis, taip užtikrinant, kad naudotojai galėtų patikrinti, kam priklauso interneto svetainė, ir kartu išsaugant esamas nusistovėjusias sektoriaus saugumo taisykles ir standartus.

2021 m. birželio mėn. Komisija pasiūlė Europos skaitmeninės tapatybės sistemą, kuri, naudojantis europine skaitmeninės tapatybės dėkle, būtų prieinama visiems ES piliečiams, gyventojams ir įmonėms.

Siūloma nauja sistema iš dalies keičiamas 2014 m. reglamentas dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje (eIDAS reglamentas), kuriuo nustatyta saugios prieigos prie viešųjų paslaugų ir sandorių vykdymo internete bei tarpvalstybiniu mastu ES pagrindai.

Pasiūlyme reikalaujama, kad valstybės narės, atlikus privalomą sertifikavimą, išduotų bendrus techninius standartus atitinkančią skaitmeninės tapatybės dėklę pagal e. ID schemą, apie kurią pranešta. Siekiant sukurti reikiamą techninę architektūrą, paspartinti peržiūrėto reglamento įgyvendinimą, pateikti gaires valstybėms narėms ir išvengti susiskaidymo, kartu su pasiūlymu pateikta rekomendacija dėl Sąjungos priemonių rinkinio, kuriame būtų nustatytos dėklės techninės specifikacijos, parengimo.

Po tarpinstitucinių derybų (trilogų) 2023 m. birželio 29 d. abiem teisėkūros institucijoms pavyko pasiekti pirminį preliminarų susitarimą dėl pagrindinių dokumento elementų, su sąlyga, kad bus atlikti tolesni techniniai peržiūrėto reglamento teksto projekto patikslinimai.

Europos Komisijos informacija

Back to top button