Institucijos

EK siūlo užtikrinti didesnį skaidrumą bendrovėms ir mažinti biurokratizmą, kad būtų pagerinta verslo aplinka ES

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl direktyvos, kuria bendrovėms sudaromos palankesnės sąlygos plėsti skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimą ES bendrovių teisės srityje. Pasiūlymu siekiama sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinių bendrovių veiklai ir padidinti verslo skaidrumą bei pasitikėjimą viešai pateikiant daugiau informacijos apie bendroves ES lygmeniu. Be to, dėl ES bendrovės pažymėjimo arba taikant vienkartinio duomenų pateikimo principą sumažės biurokratizmas tarpvalstybinėms įmonėms, todėl bus sutaupyta apie 437 mln. EUR administracinės naštos per metus. Pasiūlymas padės toliau skaitmenizuoti bendrąją rinką ir padės įmonėms, visų pirma mažosioms ir vidutinėms, užsiimti verslu ES.

Biurokratizmo ir administracinės naštos mažinimas

Siekiant sumažinti biurokratizmą ir palengvinti administracinę naštą tarpvalstybiniam verslui, be kita ko, siūlomos šios taisyklės:

  • vienkartinio duomenų pateikimo principo taikymas, kad bendrovėms nereikėtų iš naujo pateikti informacijos steigiant filialą ar bendrovę kitoje valstybėje narėje. Atitinkama informacija galima keistis per Verslo registrų sąveikos sistemą (BRIS);
  • ES bendrovės pažymėjimas , kuriame pateikiama pagrindinė informacija apie bendroves ir kuris bus prieinamas nemokamai visomis ES kalbomis;
  • daugiakalbė standartinė skaitmeninio ES įgaliojimo forma, kuri leis asmeniui atstovauti bendrovei kitoje valstybėje narėje;
  • formalumų panaikinimas, pavyzdžiui, nebereikės apostilės arba patvirtintų bendrovės dokumentų vertimų.

Skaidrumo ir pasitikėjimo tarpvalstybiniu verslu didinimas

Pasiūlymu atnaujinamos galiojančios bendrovėms taikomos ES taisyklės (Direktyva (ES) 2017/1132), siekiant jas dar labiau pritaikyti prie skaitmeninių pokyčių bei naujų iššūkių, taip pat skatinti augimą ir konkurencingumą bendrojoje rinkoje.

Siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir pasitikėjimą bendrovėmis, siūlomomis taisyklėmis siekiama:

  • užtikrinti, kad svarbi informacija apie bendroves (pvz., apie partnerystes ir bendrovių grupes) būtų viešai prieinama, visų pirma ES lygmeniu per BRIS;
  • palengvinti informacijos apie ES bendroves paieškas, suteikiant galimybę atlikti paiešką per BRIS ir kartu per kitas dvi ES sistemas, sujungiančias nacionalinius tikrųjų savininkų registrus ir nemokumo registrus;
  • užtikrinti, kad bendrovių duomenys verslo registruose būtų tikslūs, patikimi ir atnaujinti, pavyzdžiui, numatant, kad informacija apie bendroves būtų tikrinama prieš ją įtraukiant į visų valstybių narių verslo registrus.

Pasiūlymą dabar svarstys Europos Parlamentas ir Taryba. Siūloma, kad priėmus direktyvą valstybės narės turėtų per dvejus metus perkelti direktyvą į nacionalinę teisę.

Bendrovės yra bendrosios rinkos pagrindas. Dėl savo verslo veiklos ir investicijų, be kita ko, tarpvalstybiniu mastu, jos atlieka vadovaujamą vaidmenį prisidedant prie ES ekonomikos klestėjimo, konkurencingumo ir vykdant dvejopą ES perėjimą prie tvarios ir skaitmeninės ekonomikos. Šiuo tikslu bendrovėms reikia nuspėjamos teisinės sistemos, kuri būtų palanki augimui ir pritaikyta naujiems ekonominiams ir socialiniams iššūkiams vis labiau skaitmenizuotame pasaulyje. Siūlomos priemonės bus taikomos maždaug 16 mln. ribotos atsakomybės bendrovių ir 2 mln. partnerysčių ES.

Pasiūlyme numatytas antrasis ES bendrovių teisės skaitmenizacijos etapas. 2019 m. Skaitmenizacijos direktyva (ES) 2019/1151 užtikrinta, kad bendrovių teisės procedūras būtų galima vykdyti internetu, visų pirma, kad bendrovės galėtų būti steigiamos internetu. Šis pasiūlymas papildo esamą sistemą ir juo siekiama padidinti informacijos apie bendroves prieinamumą, visų pirma ES lygmeniu, ir pašalinti administracines kliūtis, kai bendrovės ir valdžios institucijos tokią informaciją naudoja tarpvalstybiniais atvejais. Apskritai pasiūlymu skatinami „standartiškai skaitmeniniai“ sprendimai, susiję su prieiga prie bendrovių informacijos arba jos naudojimu bendrovių ir verslo registrų ar institucijų sąveikos metu. Pasiūlymas taip pat priklausys nuo patikimumo užtikrinimo paslaugų naudojimo ir užtikrins, kad tokie sprendimai kaip ES bendrovės pažymėjimas būtų suderinami su būsima europine skaitmeninės tapatybės dėkle

Jis padės siekti skaitmenizacijos tikslų, nustatytų komunikatuose 2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis: Europos skaitmeninio dešimtmečio kelias ir Teisingumo sistemų skaitmeninimo Europos Sąjungoje priemonių rinkinys, ir sudarys palankesnes sąlygas MVĮ tarpvalstybinei plėtrai pagal komunikatus Naujosios 2020 m. pramonės strategijos atnaujinimas ir Tvarios ir skaitmeninės Europos MVĮ strategija.

Kaip paskelbta 2023 m. Komisijos darbo programoje, šis pasiūlymas yra vienas iš pagrindinių veiksmų pagal politinį prioritetą „Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa“.

Klausimai ir atsakymai. Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos, kuria siekiama išplėsti skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimą ES bendrovių teisės srityje

Svetainė. Bendrovių įmonių teisė ir įmonių valdymas 

Pasiūlymas dėl Direktyvos, kuria siekiama toliau plėsti ir tobulinti skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimą bendrovių teisės srityje 

Priedas prie pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria siekiama toliau plėsti ir tobulinti skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimą bendrovių teisės srityje 

Europos Komisijos informacija

Back to top button