Institucijos

Mokestis už aplinkos teršimą: du trečdaliai Mokestinių ginčų komisijos sprendimų buvo palankūs mokesčių mokėtojams

Mokestinių ginčų komisija (Komisija arba MGK) pristato mokesčio už aplinkos teršimą ginčų praktiką, kuri atskleidžia, jog du trečdaliai arba 66 procentai Komisijos sprendimų buvo priimti palankia mokesčių mokėtojams kryptimi.

2022 metais MGK priėmė devynis sprendimus dėl mokesčio už aplinkos teršimą, iš kurių net septyniose bylose buvo pakeistas mokesčių administratoriaus sprendimas sumažinant mokesčio sumą arba skundas grąžintas mokesčio administratoriui dėl to, kad buvo pažeistos mokėtojų teisės. Iš šių sprendimų mokesčio administratorius  Aplinkos apsaugos departamentas (aplinkos mokesčių administratorius) – neapskundė nei vieno Komisijos sprendimo, todėl jie tapo vykdytinais, o mokesčių mokėtojas apskundė tik du Komisijos sprendimus.

Nuo 2021 metų, kai Komisijai buvo perduotas mokesčio už aplinkos teršimą ginčų nagrinėjimas, Komisija priėmė iš viso 18 sprendimų. Daugiausia ginčų kilo dėl mokesčio už aplinkos teršimą (MUAT) iš stacionarių taršos šaltinių (8 ginčai) bei pakuočių atliekomis (9 ginčai[2]), po vieną ginčą kilo dėl MUAT iš mobilių taršos šaltinių ir dėl MUAT gaminių atliekomis.

Didžiojoje dalyje Komisijos palankiai mokėtojams išspręstų mokestinių ginčų padidinta MUAT suma buvo sumažinta per pusę, remiantis teisingumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgus į tai, jog ginčo situacijoje nebuvo pagrindo konstatuoti sąmoningą taršos slėpimą ar siekį nuslėpti pakuotės kiekius (pvz., 2022 m. balandžio 27 d. Nr. S- 60 (7-48/2022), 2022 m. gegužės 27 d. Nr. S-81(7-57/2022). Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad MUAT apskaičiavimas taikant didesnį tarifą laikytinas ekonomine sankcija, ekonomine poveikio priemone (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) 2019-05-15 nutartis adm. byloje Nr. A-431-822/2019, 2020-06-03 sprendimas adm. byloje Nr. eA-2888-624/2020), kuri gali būti sumažinama atsižvelgiant į įvairius kriterijus – pažeidimo padarymo aplinkybes, padaryto pažeidimo pobūdį, jo mastą, kaltės formą, atsakomybę lengvinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes (pvz., LVAT 2018-10-24 nutartis adm. byloje Nr. A-784-4921/2018, 2019-05-15 nutartis adm. byloje Nr. A-431-822/2019), kurią vertinant gali būti remiamasi ir teisės principais.

Komisija yra panaikinusi kelis aplinkos mokesčių administratoriaus sprendimus: viename iš sprendimų panaikino MUAT, įvertinusi tai, kad pareiškėjui galėjo būti pritaikyta MUATĮ 5 straipsnio 6 dalyje nustatyta lengvata, nes jis įvykdė akumuliatorių atliekų naudojimo ir perdirbimo užduotį (2021 m. balandžio 13 d. Nr. S-46 (7-31/2021), kitame – MUAT buvo panaikintas dėl netinkamai parinktų laikotarpių (2022 m. sausio 24 d. Nr. S- 7 (7-177/2021). Keliuose sprendimuose Komisija nusprendė grąžinti bylą  mokesčių administratoriui su tikslu perskaičiuoti MUAT į mažesnį mokėtiną mokestį: vienu atveju taikant skundo nagrinėjimo metu galiojančias palankesnes pakeisto įstatymo nuostatas (2022 m. spalio 27 d. Nr. S-154 (7-122/2022), kitu atveju – dėl netinkamo mokesčio bazės sudvigubinimo (2022 m. birželio 20 d. Nr. S-88 (7-64/2022).

Mokestinių ginčų praktika parodė, jog dabartinė apskundimo tvarka klaidina mokėtojus, nes skirtingiems (to paties aplinkos mokesčių administratoriaus administruojamiems) mokesčiams taikoma skirtinga apskundimo tvarka: mokestis už aplinkos teršimą skundžiamas Mokestinių ginčų komisijai, o kiti aplinkos mokesčiai, pvz., mokestis už valstybinius gamtos išteklius – teismui, t. y. mokėtojai apskritai negali pasinaudoti greitesne ir paprastesne ikiteismine tvarka MGK. Aplinkos mokesčių administratoriui apskaičiavus kelis mokesčius, mokėtojai priversti savo teises ginti skirtinguose procesuose, nors jiems būtų paprasčiau ir aiškiau dalyvauti viename mokestinio ginčo procese.

Mokestinių ginčų komisijos informacija

Back to top button