InstitucijosTech+Law

Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos pirmininkai pasirašė Europos deklaraciją dėl skaitmeninių teisių ir principų

Ketvirtadienį vainikuotos ES pastangos kuriant „skaitmeninę DNR“ Europos deklaraciją dėl skaitmeninių teisių ir principų. Jos tekstą Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu pasirašė Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen kartu su Europos Parlamento Pirmininke Roberta Metsola ir rotacijos tvarka Tarybai pirmininkaujančios Čekijos Ministru Pirmininku Petru Fiala.

Šių metų sausio mėn. Komisijos pateiktoje deklaracijoje išdėstomas ES įsipareigojimas laikantis ES pagrindinių vertybių ir teisių užtikrinti saugią, patikimą ir darnią skaitmeninę transformaciją, kuri būtų orientuota į žmogų. Deklaracija piliečiams rodoma, kad Europos vertybės, taip pat ES teisinėje sistemoje įtvirtintos teisės ir laisvės turi būti gerbiamos internete, kaip ir realiame gyvenime. Iš šešių skyrių sudaryta deklaracija vadovausis politikos formuotojai ir įmonės, kuriems tenka spręsti su naujomis technologijomis susijusius klausimus. Deklaracija taip pat bus grindžiama ES pozicija skaitmeninės transformacijos visame pasaulyje atžvilgiu.

Skaitmeninė transformacija daro poveikį visiems žmogaus gyvenimo aspektams. Ji suteikia galimybių užtikrinti didesnę asmeninę gerovę, tvarumą ir augimą, tačiau taip pat gali kelti riziką, į kurią reikia reaguoti viešosios politikos priemonėmis. Deklaracija dėl skaitmeninių teisių ir principų ES nori apsaugoti Europos vertybes:

  1. užtikrindama, kad skaitmeninė transformacija būtų orientuota į žmogų;
  2. remdama solidarumą ir įtrauktį, kurie negalimi be junglumo, skaitmeninio švietimo, mokymo ir įgūdžių lavinimo, sąžiningų ir teisingų darbo sąlygų ir prieigos prie skaitmeninių viešųjų paslaugų;
  3. dar kartą atkreipdama dėmesį į pasirinkimo laisvės ir sąžiningos skaitmeninės aplinkos svarbą;
  4. skatindama dalyvauti skaitmeninėje viešojoje erdvėje;
  5. didindama saugą, saugumą ir suteikdama daugiau galių skaitmeninėje aplinkoje, visų pirma jaunimui;
  6. skatindama tvarumą.

Konkrečiai šios teisės ir principai reiškia, kad: visi ir visur turėtų turėti galimybę naudotis įperkamu didelės spartos skaitmeniniu ryšiu, gerai įrengtose klasėse turėtų dirbti skaitmeninių įgūdžių turintys mokytojai, turėtų būti sudarytos sąlygos sklandžiai naudotis viešosiomis paslaugomis internete, užtikrinta vaikams saugi skaitmeninė aplinka ir sudarytos sąlygos atsijungti po darbo valandų, taip pat turėtų būti galima gauti lengvai suprantamą informaciją apie mūsų skaitmeninių produktų poveikį aplinkai ir kontroliuoti, kaip naudojami mūsų asmeniniai duomenys ir su kuo jais dalijamasi.

Europos deklaracijos dėl skaitmeninių teisių ir principų pasirašymas aukščiausiu lygmeniu atspindi bendrą ES ir jos valstybių narių politinį įsipareigojimą propaguoti ir įgyvendinti šiuos principus visose gyvenimo skaitmeninėje erdvėje srityse ir siekti 2030 m. skaitmeninės politikos kelrodžio tikslų. Šia deklaracija taip pat bus vadovaujamasi vykdant konkrečią veiklą, susijusią su programa „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ – bendrų skaitmeninių tikslų įgyvendinimo iki šio dešimtmečio pabaigos stebėsenos ir su tuo susijusio bendradarbiavimo mechanizmu. Kad būtų pasiekti 2030 m. tikslai ir kad deklaracija turėtų konkretų poveikį, Komisija stebės pažangą ir teiks metinę skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaitą. Šia deklaracija ES taip pat vadovausis tarptautinėje arenoje suteikdama skaitmeninei transformacijai į žmogų ir jo teises orientuotą kryptį.

Deklaracija dėl skaitmeninių teisių ir principų

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos deklaracijos dėl skaitmeninių teisių ir principų parengimo

Informacijos apie skaitmenines teises ir principus visiems ES gyventojams suvestinė

„Skaitmeninės politikos kelrodis: Europos skaitmeninio dešimtmečio kelias“.

Komunikatas dėl programos „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“

Europos Komisijos informacija

Back to top button