Institucijos

Kovoti su sukčiavimu PVM ir remti ES įmones padės skaitmeninė pertvarka

Vakar Europos Komisija pasiūlė keletą priemonių, kuriomis, panaudojant ir skatinant skaitmeninimą, siekiama modernizuoti ES pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistemą, kad ji būtų naudingesnė įmonėms ir atsparesnė sukčiavimui. Pasiūlymu taip pat siekiama spręsti dėl platformų ekonomikos plėtros kylančias problemas PVM srityje.

Remiantis naujausiais paskelbtais PVM surinkimo atotrūkio rodikliais, 2020 m. valstybės narės prarado 93 mlrd. EUR PVM pajamų. Kukliausi skaičiavimai rodo, kad ketvirtadalį trūkstamų pajamų galima tiesiogiai sieti su sukčiavimu PVM, susijusiu su ES vidaus prekyba. Šie nuostoliai akivaizdžiai kenkia bendriems viešiesiems finansams – šiuo metu valstybėms narėms tenka koreguoti biudžetus, kad išspręstų pastarojo meto energijos kainų šuolių ir Rusijos agresijos karo Ukrainoje socialinius ir ekonominius padarinius. Be to, PVM procedūros ES vis dar gali būti našta įmonėms, ypač MVĮ ir kitoms tarpvalstybinę veiklą vykdančioms ar norinčioms tokią veiklą plėsti.

Siūlomi pagrindiniai veiksmai padės valstybėms narėms kasmet padidinti savo surenkamas PVM pajamas 18 mlrd. EUR, o įmonėms, įskaitant MVĮ, augti.

  • Perėjimas prie skaitmeninių ataskaitų teikimo tikruoju laiku, remiantis e. sąskaitomis faktūromis, skirtas tarpvalstybinę veiklą vykdančioms ES įmonėms

Naująja sistema įvedamas skaitmeninis ataskaitų teikimas tikruoju laiku PVM tikslais grindžiamas e. sąskaitų faktūrų išrašymu. Šios ataskaitos suteiks valstybėms narėms vertingos ir reikalingos informacijos, kad jos galėtų aktyviau kovoti su sukčiavimu PVM, ypač su karuseliniu sukčiavimu. Perėjimas prie e. sąskaitų faktūrų išrašymo padės sumažinti sukčiavimą PVM iki 11 mlrd. EUR per metus, o ES prekiautojų administracines ir reikalavimų laikymosi išlaidas per ateinančius dešimt metų kasmet mažins daugiau kaip 4,1 mlrd. EUR. Be to, bus užtikrinta esamų nacionalinių sistemų konvergencija visoje ES ir sudarytos sąlygos valstybėms narėms, kurios artimiausiu metu nori sukurti nacionalines vidaus prekybai skirtas skaitmenines ataskaitų teikimo sistemas.

  • Keleivių vežimo ir trumpalaikio apgyvendinimo platformoms taikomos atnaujintos PVM taisyklės

Pagal naująsias taisykles šių sektorių platformų ekonominės veiklos vykdytojai taps atsakingi už PVM surinkimą ir pervedimą mokesčių administratoriams, kai to nedaro paslaugų teikėjai, nes jie yra, pavyzdžiui, mažosios įmonės arba individualūs paslaugų teikėjai. Kartu su kitais pateiktais paaiškinimais, bus užtikrintas vienodas visose valstybėse narėse taikomas metodas ir vienodesnės sąlygos internetinėms ir tradicinėms trumpalaikėms apgyvendinimo ir transporto paslaugoms. Be to, MVĮ nereikės suprasti visų valstybių narių, kuriose jos vykdo veiklą, PVM taisyklių ir jų laikytis. .

  • Bendros PVM registracijos visoje ES taikymas

Remiantis jau galiojančiu PVM vieno langelio principu grindžiamos sistemos modeliu, skirtu prekybos internetu įmonėms, vakar dienos pasiūlymu įmonėms, parduodančioms prekes ir paslaugas vartotojams kitoje valstybėje narėje, būtų sudarytos sąlygos visoje ES registruotis PVM tikslais tik vieną kartą ir vykdyti savo PVM prievoles per vieną internetinį portalą viena kalba. Skaičiavimai rodo, kad, įgyvendinus šį pokytį, per dešimt metų įmonės, ypač MVĮ, galėtų sutaupyti apie 8,7 mlrd. EUR registracijos ir administracinių išlaidų. Kitos priemonės PVM surinkimui gerinti apima prievolę tam tikroms platformoms, kurios sudaro geresnes sąlygas parduoti prekes ES vartotojams, naudotis vieno langelio principu veikiančia importo sistema.

Tolesni veiksmai

Pasiūlymų rinkinį sudaro trijų ES teisės aktų daliniai pakeitimai: PVM direktyvos (2006/112/EB), Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES 282/2011) ir Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo (ES 904/2010).

Pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų bus pateikti Tarybai patvirtinti ir Europos Parlamentui bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui konsultuotis.

Europos Komisijos informacija

Back to top button